Porady eksperta

Działalność nieewidencjonowana członka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Użytkownik naszego serwisu wskazał, że jest w spółce z o.o. i zwrócił się do nas z zapytaniem czy w takiej sytuacji może jednocześnie wykonywać działalność gospodarczą.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów!

Działalność nierejestrowa, potocznie nazywana Firmą na próbę jest działalnością nieewidencjonowaną, której prowadzenie nie wymaga rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz w GUS. Jest to drobna działalność zarobkowa, przy prowadzeniu której trzeba jednak ponosić podatek dochodowy.

Działalność nieewidencjonowana polega na tym, że można ją prowadzić bez konieczności wypełniania wielu dokumentów oraz formalności. Działalność nierejestrowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę fizyczną.

Ważne:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorców nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną:

  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i:
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Użytkownik serwisu wskazał, że „jest w spółce z o.o.” Niestety zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie posiadamy informacji czy użytkownik jest zatrudniony w spółce z. o.o np. na podstawie umowy o pracę czy w spółce jest wspólnikiem bądź pełni funkcje np. członka zarządu.

Zgodnie z interpretacją ustawy Prawo przedsiębiorcówprzeciwskazaniem dla prowadzenia firmy na próbę, są przesłanki wskazane powyżej (prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiacach, dochód z działalności nieewidencjonowanej przekraczający 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). Po analizie powyżej wskazanego przepisu art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców w naszej ocenie nie można uznać, za prowadzącego działalność gospodarcza w swoim imieniu ani osoby zatrudnionej w spółce z o.o. ani jej wspólnika.

Ważne:

W doktrynie można się spotkać się z interpretacją, że wspólnik spółki wpisanej do KRS jest przedsiębiorcą w szczególności spotykać można taką interpretacje w zakresie wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie osoby nie są zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców uznawane za przedsiębiorcę (nie prowadzą bowiem w swoim imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły działalności gospodarczej).
Celem rozwiania wszelkich wątpliwości rekomendujemy wystąpienie do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o przygotowanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Jeżeli podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do Organu o wydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym 
W naszym serwisie przygotowaliśmy dokument pt.: Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak można uzyskać indywidualną interpretację podatkową 

Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.”

Zgodnie z przedstawionym stanem wskazujemy, że stan faktyczny został przedstawiony w sposób lakoniczny, nie można więc wykluczyć, że istnieją inne powody uniemożliwiające prowadzenie działalności przez użytkownika, których określenie przy tak zdawkowych informacjach jest niemożliwe.

W sytuacji gdy użytkownik naszego serwisu chciałby uzupełnić przedstawiony stan faktyczny rekomendujemy przesłanie kolejnego zapytania do naszych ekspertów bądź konsultację w dogodnym dla użytkownika urzędzie gminy bądź urzędzie miasta.

Stan prawny na 10 maja 2021 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2021.162 t.j.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny