Porady eksperta

Księgowość w firmie na próbę

Użytkownik naszego serwisu chciałby spróbować swoich sił i prowadzić działalność nieewidencjonowaną, zastanawia się jak wygląda księgowość takiej działalności i czy poradzi sobie, aby prowadzić ją samodzielnie?
 

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na początek przypominamy, że firma na próbę to działalność nieewidencjonowana, której prowadzenie nie wymaga rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz w GUS. Jest to drobna działalność zarobkowa. Prowadzenie tego typu działalności nie zwalnia jednak do odprowadzania podatku dochodowego.
 
Działalność nieewidencjonowana polega na tym, że można ją prowadzić w bardzo prosty sposób, bez konieczności dopełniania zbyt wielu formalności. 

Definicja tego rodzaju działalności znajduje się w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Prowadząc firmę na próbę, nie ma potrzeby martwienia się skomplikowaną księgowością.

Przepisy nakładają na osobę prowadzącą taką działalność obowiązek posiadania ewidencji sprzedaży. Taką ewidencje można prowadzić w dowolnej formie (papierowej bądź elektronicznej).

Ewidencja polega na każdorazowym wprowadzaniu sprzedaży, wystarczy określić nr porządkowy sprzedaży, datę, wartość oraz np. nr dowodu sprzedaży. Zaznaczamy, że wszystkie pozycje powinny zostać wprowadzone do ewidencji najpóźniej do momentu dokonania sprzedaży w dniu następnym.

Prowadzenie codziennej ewidencji umożliwia kontrolowanie osiągniętych przychodów w szczególności czy nie doszło do przekroczenia progu przychodu uprawniającego do prowadzenia działalności nierejestrowej.

Prawo nie wymaga żadnych wymogów formalnych dla ewidencji, wystarczy więc, wpisać nr porządkowy sprzedaży, datę sprzedaży, wartość sprzedaży oraz np. nr dowodu sprzedaży.

Należy pamiętać, że prowadząc działalność nieewidencjonowaną nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu osiągniętego dochodu.

Działalność nierejestrowa nie podlega obowiązkowi odprowadzania okresowych (miesięcznych bądź kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy, jednakże konieczne jest wskazanie osiągniętych przychodów w rocznym zeznaniu PIT-36. Przychody z firmy na próbę zalicza się do tzw. „innych źródeł” przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej.

W sytuacji, gdy dochód osiągany z działalności nieewidencjonowanej przekroczy wartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę to prowadzona działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu! W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Podatek dochodowy w firmie na próbę powinien być rozliczany na zasadach ogólnych (17 % oraz 32 % w sytuacji, gdy przekroczony zostanie tzw. 1 próg podatkowy).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT prowadzący działalność nieewidencjonowaną co do zasady są zwolnieni z obowiązku uiszczania podatku VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

Wyłączenia od prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego są zawarte art. 113 ust. 13 pkt 1 – 2 ustawy o VAT, obejmują one m.in. osoby świadczące usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie oraz niektóre przypadki dostawy towarów.

O tym kto i kiedy może prowadzić działalność nieewidencjonowaną, a także jak to zrobić szczegółowo pisaliśmy w naszym drugim serwisie jestemszefem.pl w artykule „Kiedy można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną)? Czy wiesz już czym jest firma na próbę” – Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Stan prawny na dzień 29 listopada 2021 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021.162 t.j.)

  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021.1128 t.j.);
  3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021.685 t.j.);
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021.217 t.j.)

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny