Porady eksperta

Wybór formy opodatkowania, przy prowadzeniu działalności gospodarczej - świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, jak wcześniej z tytułu umowy o pracę

Pytanie z dnia 29 października 2016

Przedstawiony problem: Wybór formy opodatkowania, przy prowadzeniu działalności gospodarczej - świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, jak wcześniej z tytułu umowy o pracę.

Odpowiedź na problem prawny:

Co, do zasady możliwa jest zmiana formy opodatkowania, lecz w sytuacji wykonywania tych samych czynności, jako usług, co wcześniej z umowy o pracę ogranicza ten wybór.

Z podatku liniowego mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, jego stawka wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybierając podatek liniowy podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga jeszcze inne dochody, np. z umowy o pracę albo z innych źródeł, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Zaletą opodatkowania dochodów podatkiem liniowym jest stosowanie jednej stawki podatku niezależnie od tego, ile przedsiębiorca zarabia. Do fiskusa z tytułu podatku dochodowego trafia 19% od dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Tak samo jak w przypadku skali progresywnej, podatnicy podatku liniowego mogą w zeznaniu rocznym rozliczać stratę czy wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne.Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. ulgi internetowej, ulgi na dzieci, w przypadku gdy jedynym źródłem przychodu jestprowadzona przez podatnika działalność gospodarcza, możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem.

Wybierając, jako formę opodatkowania, podatek liniowy, przedsiębiorca nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług o tym samym charakterze, jak praca, którą wykonywał z tytułu umowy o pracę, w tym samym roku podatkowym. Zmiana formy opodatkowania, będzie możliwa w sytuacji, gdy rachunki lub faktury będą potwierdzały inny zakres usług od tych, które wynikały ze stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód. Z możliwości płacenia podatku dochodowego - w formie ryczałtu - mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych m.in. wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. W sytuacji dokonania takiej czynności przez przedsiębiorcę traci on prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Te ogólne zasady to opodatkowanie dochodów z działalności według skali podatkowej PIT. Stawka podatkowa wynosi 18% przy uzyskaniu rocznego dochodu do 85 528 zł lub 32% przy rocznym dochodzie powyżej 85 528 zł.

Zatem przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, w takim samym zakresie, jakim wykonywał z tytułu umowy o pracę, może wybrać tylko opodatkowanie na zasadach ogólnych. Zmiana formy opodatkowania będzie możliwa od 1 stycznia 2017 r. do 20 stycznia 2017 r. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania można złożyć jeszcze w tym roku kalendarzowym, należy jednak w nim zaznaczyć, że zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998, poz. 144, 930),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584)

Stan prawny na dzień: 4 listopada 2016 r.

Formy opodatkowania działalności

Przedsiębiorca, który planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powinien wcześniej zapoznać się z możliwymi formami opodatkowania.

Wśród form opodatkowania, aktualnie przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy:

 • Opodatkowaniem na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa);
 • Opodatkowaniem liniowym;
 • Opodatkowaniem w formie ryczałtu;
 • Opodatkowaniem w formie karty podatkowej.

Jeżeli prowadzisz już działalność gospodarczą, warto abyś też sprawdził czy wybrałeś najkorzystniejszą dla Ciebie formę opodatkowania. Pamiętaj, że możesz dokonać zmiany w tym zakresie.

Wybór każdej z form ma zarówno swoje plusy jak i minusy. Wybierając formę opodatkowania Twojej działalności powinieneś dokonać analizy m.in. poniższych zagadnień:

 • czy korzystniejsze jest dla Ciebie opodatkowanie przychodu czy dochodu?
 • Czy Twój przychód przekroczy tzw. II próg podatkowy?
 • Czy wolałbyś odprowadzać zaliczki na podatek każdego miesiąca czy kwartalnie?
 • Czy chciałbyś rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

W poniższej tabeli staramy się porównać wszystkie formy opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca, porównując najważniejsze informację związane z wyborem każdej z nich.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny