Porady eksperta

Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego a wyrównanie wynagrodzenia

Użytkownik zwrócił się do nas z pytaniem dotyczącym rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego a wyrównanie wynagrodzenia. Po udzieleniu odpowiedzi przez naszych ekspertów dotyczące zaliczki na wynagrodzenie. Poniżej odpowiedź.

Jak zostało wskazane już z pierwszej części zapytania, zgodnie z art. 443 Prawo zamówień publicznych:

  1. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
  2. Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za poszczególne części. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
  3. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Jednym z instrumentów, który ma na celu zrównoważenie pozycji stron kontraktu publicznego oraz bardziej partnerskiego traktowania wykonawców to obowiązek, o którym mowa w art. 443, tj. obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich kategorii umów, pod warunkiem zawarcia ich na okres dłuższy niż 12 miesięcy (w przypadku Użytkownika okres ten wynosił 24 miesiące).

Postanowienia umowy regulujące rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą uzależnione są od charakteru i rodzaju zamówienia, jego zakresu i wielkości, a także sposobu oraz terminu realizacji. Zapisy umowy powinny być w każdym przypadku dostosowane do specyfiki udzielanego zamówienia.

W przypadku natomiast gdy zamawiający nie przewiduje płatności częściowych w umowach zawartych na okres powyżej 12 miesięcy, wówczas zamawiający zobowiązany jest przewidzieć udzielanie wykonawcy zaliczek, pozwalających na płynne finansowanie kolejnych etapów zamówienia. W tym aspekcie przepis art. 443 ust. 3 ustawy stanowi, że zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Wprowadzenie w ustawie minimalnej wysokości obligatoryjnej zaliczki ma na celu ochronę wykonawców przed stosowaniem przez zamawiających zaliczek w wysokości iluzorycznie niskiej jedynie celem zadośćuczynienia obowiązkowi ustanowienia zaliczki. Ustanowienie zaliczki na poziomie 4% wartości zamówienia jest sprzeczne z art. 443 ust. 3 ustawy. Na tej podstawie Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie różnicy pomiędzy sumą uiszczoną na poziomie 4% a wartością minimalną wskazaną przez ustawodawcę, tj. 5 % wartości zamówienia. Oznacza to, że jeżeli zamawiając odmówi wypłaty wyrównania, jedynym sposobem na otrzymanie należnego wynagrodzenia będzie wystąpienie na drogę sądową.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 30 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT