Porady eksperta

Przekazanie nieruchomości na cele prywatne a podatki

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej związanej z przekazaniem nieruchomości na cele prywatne. Chciałby się dowiedzieć, jak dokumentować i księgować przekazanie mieszkania na cele prywatne własne w zakresie PIT i VAT.

 

Przeniesienie mieszkania z działalności gospodarczej na cele prywatne a PIT

Na wstępnie wskazujemy, że przeniesienie środka trwałego z działalności gospodarczej do majątku prywatnego przedsiębiorcy, na gruncie podatku PIT jest czynnością neutralną podatkowo.

W ramach podatku dochodowego musi wystąpić przychód, aby można było następnie mówić o powstaniu obowiązku podatkowego. Przychód należy rozumieć jako pewne przysporzenie majątkowe generujące zwiększenie aktywów podatnika.

Natomiast jeżeli w opisanym przypadku osoba fizyczna cały czas jest właścicielem nieruchomości, to na skutek przekazania z majątku firmowego do majątku prywatnego nie uzyskuje ona żadnego nowego przysporzenia.

Okolicznością generującą przychód jest odpłatne zbycie, które oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cele osobiste nie dochodzi do zbycia odpłatnego.

Osoba fizyczna nie uzyskuje w tym wypadku żadnej korzyści majątkowej, a zatem przekazanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie rodzi skutków podatkowych w podatku PIT.

Przekazanie nieruchomości stanowiącej środek trwały z działalności gospodarczej do majątku prywatnego jest neutralne na gruncie podatku PIT. Nie ma tutaj znaczenia, czy nieruchomość ma charakter mieszkalny, czy użytkowe.

 

Przeniesienie mieszkania z działalności gospodarczej na cele prywatne a VAT

Na gruncie podatku VAT sytuacja prezentuje się odmiennie. Przeniesienie nieruchomości z majątku firmowego do prywatnego nie oznacza zmiany prawa własności nieruchomości, jednakże w zakresie podatku od towarów i usług trzeba mieć na uwadze zasadę proporcjonalności oraz neutralności.

W pierwszej kolejności wskazuje się na treść art. 7 ust. 2 ustawy VAT, gdzie czytamy, że przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

 

Jak wynika z powyższego, wycofanie nieruchomości z majątku firmowego do majątku prywatnego, rozumianego jako przekazanie towaru na cele osobiste podatnika, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia nieruchomości.

Interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji z 15 stycznia 2018 roku, nr 0112-KDIL2-2.4012.555.2017.1.EN, jeśli podatnik odliczył podatek naliczony np. przy ich nabyciu czy wytworzeniu, to ich nieodpłatne przekazanie – gdyby było nieopodatkowane – w istocie stanowiłoby nabycie bez opodatkowania. Stoi to w sprzeczności z zasadą powszechności oraz neutralności opodatkowania. Jeśli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku, to nieodpłatne przekazanie tego towaru pozostaje neutralne podatkowo, gdyż podatnik już raz został obciążony faktycznym kosztem podatku (w tej części wystąpił więc jako konsument, a nie jako podatnik VAT).

Tutaj warto wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy VAT w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie ich dostawy.

Podstawą opodatkowania będzie zatem wartość zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena, jaką podatnik uzyskałby za nabyty towar w dniu jego nieodpłatnego przekazania.

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego będzie podlegać opodatkowaniu VAT, o ile przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

W celu uzyskania kompleksowej porady dotyczącej indywidualnego udokumentowania przesunięcia nieruchomości z działalności gospodarczej na cele prywatne rekomendujemy kontakt z biurem księgowym lub doradcą podatkowym. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym w naszym serwisie w przedmiocie wycofania środka trwałego z firmy.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy

 

Stan prawny na dzień: 14 marca 2024 r.

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.).

2)      Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

 

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT