Porady eksperta

Problemy z płatnością VAT

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym problemów związanych z płatnością podatku VAT. Prosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób może uniknąć egzekucji dokonywanej przez urząd skarbowy. 

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w określonym terminie, a także niezapłacona w terminie zaliczka lub rata podatku. Zatem gdy należny podatek VAT nie zostanie uregulowany w ustawowym terminie, przekształca się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłata wymaga dodatkowo uregulowania: odsetek podatkowych za zwłokę.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

W życiu podatnika mogą jednak wystąpić okoliczności powodujące, że nie będzie on w stanie zapłacić swojego zobowiązania podatkowego. Jeśli nic nie wskazuje na poprawę sytuacji finansowej, jednym z rozwiązań, które podatnik może zastosować w takiej sytuacji, jest umorzenie zaległości podatkowych. Trzeba jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku oraz spełnienie wymagań nie zawsze gwarantuje zwolnienie z konieczności zapłacenia zaległego podatku. Umorzenie podatku jest bowiem ulgą uznaniową.

Instytucja umorzenia zaległości podatkowej została opisana w rozdziale 7a Ordynacji podatkowej dotyczącym ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W myśl art. 67a Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe. Warto w pierwszej kolejności zaznaczyć, że umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej. Rozumiemy przez nią zobowiązanie podatkowe niezapłacone w terminie przewidzianym dla deklaracji lub ustalonych w decyzjach podatkowych. Powyższe oznacza, że nie można domagać się umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności. Poza zaległością podatkową umorzeniu mogą podlegać także odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna.  

Umorzenie zaległości podatkowej możliwe jest z urzędu, jeżeli spełnione zostaną następujące okoliczności:

 1. koszty postępowania egzekucyjnego prawdopodobnie przewyższają kwotę uzyskaną w wyniku w/w postępowania,
 2. kwota zaległości podatkowej jest mniejsza lub równa pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 3. kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,
 4. śmierć podatnika (jeśli nie pozostawił spadku lub ruchomości niepodlegających egzekucji na podstawie odrębnych przepisów) i jednocześnie brak jest spadkobierców.

Zaległości podatkowe mogą zostać umorzone, w całości lub części, także na wniosek podatnika. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej musi być jednak podyktowany ważnym interesem podatnika (np. uregulowanie należności podatkowych jest niemożliwe ze względu na nadzwyczajne zdarzenia losowe) lub interesem publicznym (respektowanie wartości wspólnych i istotnych dla całego społeczeństwa).

Warto jednak pamiętać, że to organ podatkowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu ulgi. Wystąpienie w/w interesów nie zawsze oznacza zatem umorzenie zaległości podatkowej.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy zobowiązany jest wyjaśnić oraz przeanalizować okoliczności sprawy, a swoje ustalenia powinien zawrzeć w uzasadnieniu decyzji podatkowej.

Nie istnieje jeden wzorzec sytuacji, za pomocą którego umarza się należność podatkową. Każdy wniosek organy podatkowe zobowiązane są traktować indywidualnie.

Warto zaznaczyć, że podczas podejmowania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej pod uwagę brana jest obecna sytuacja podatnika, a nie przeszłe zdarzenia z okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej może wystąpić:

 1. podatnik,
 2. płatnik,
 3. spadkobierca podatnika lub płatnika,
 4. osoby trzecie.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej należy składać nie wcześniej niż po terminie płatności podatku. Złożenie wniosku o zastosowanie ulgi uznaniowej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej powinien zawierać takie elementy, jak:

 1. oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko/pełną nazwę firmy; dane adresowe/ adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności; numer identyfikacji podatkowej),
 2. oznaczenie organu podatkowego (nazwa organu podatkowego, adres),
 3. zakres żądania,
 4. uzasadnienie (dlaczego wnosi się o umorzenie zaległości),
 5. podpis,
 6. załączniki (dokumenty wykazujące trudną sytuację podatnika).

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie. Czas jego rozpatrzenia nie powinien przekraczać miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach 2 miesięcy. Jeśli we wniosku zostaną wykryte braki, organ podatkowy wezwie wnioskodawcę o ich uzupełnienie w terminie 7 dni. Jeśli braki nie zostaną usunięte, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacji wystąpienia trudności z uregulowaniem zobowiązań nie warto przyjmować biernej postawy z uwagi na duże prawdopodobieństwo wszczęcia przez organ podatkowy postępowania egzekucyjnego.  W takiej sytuacji należy rozważyć złożenie złożenie wniosku o umorzenie zaległości lub o rozłożenie zobowiązania na raty.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 8 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT