Porady eksperta

Porada w zakresie prowadzenia agencji pracy tymczasowej i delegacji pracowników do Holandii

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w zakresie prowadzenia agencji pracy tymczasowej i delegacji pracowników do Holandii. Wskazał, że ma kłopot z uzupełnieniem oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. Ponadto prosił o poradę związaną z uzyskaniem A1 ZUS.

Zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych na terytorium Polski przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika regulują przepisy Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ustawa określa, jakie obowiązki w związku z powierzaniem pracy tymczasowej spoczywają na agencji pracy tymczasowej, a jakie – na pracodawcy użytkowniku. W zakresie nieuregulowanym tą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy odnoszących się do pracodawcy i pracownika.

Agencja pracy tymczasowej, zatrudniając pracowników powinna spełnić szereg obowiązków, m.in.

 • przekazać pracownikowi tymczasowemu w formie papierowej lub elektronicznej informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej (adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt), nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę lub zaistnienia jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie
 • przekazać pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej uzgodnień, które agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mają obowiązek ustalić pisemnie
 • poinformować pracownika tymczasowego w formie pisemnej o obligatoryjnych obowiązkach pracodawcy użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prawidłowo naliczać i terminowo wypłacać wynagrodzenia należne pracownikowi tymczasowemu
 • zawrzeć z pracownikiem tymczasowym odpowiedni rodzaj umowy (umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną)
 • ustalać i przestrzegać określonego limitu wykonywania pracy tymczasowej przez tego samego pracownika na rzecz jednego pracodawcy użytkownika
 • naprawiać szkody wyrządzone pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej – na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy
 • wykonywać względem pracownika tymczasowego te obowiązki pracodawcy, które nie obciążają obligatoryjnie pracodawcy użytkownika i nie wynikają z procesu organizacji pracy, a ponadto nie zostały przejęte przez pracodawcę użytkownika na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej (na przykład obowiązki dotyczące bhp w zakresie nieprzyjętym przez pracodawcę użytkownika)
 • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym akta osobowe, z wyjątkiem ewidencji czasu pracy
 • wydawać pracownikowi tymczasowemu odpowiednie dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Odnosząc się do pytania Użytkownika w sprawie uzupełnienia oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego należy wskazać, że adres miejsca wykonywania pracy powinien być zgodny z faktycznym adresem wykonywania pracy. Jeżeli pracownicy pracują poza granicą – należy wpisać adres państwa obcego.

W kwestii pytania dotyczącego uzupełnienia danych pracodawcy użytkownika wskazujemy, że pracodawca użytkownik to podmiot, do którego został skierowany pracownik tymczasowy przez agencję pracy tymczasowej, który wyznacza temu pracownikowi zadania i kontroluje ich wykonanie. W tym przypadku również należy wprowadzić informacje zgodne ze stanem rzeczywistym, nawet w przypadku, jeżeli jest to podmiot zagraniczny.

Przechodząc dalej wskazujemy, że pracownik, który chce pracować za granicą na zasadzie oddelegowania przez pracodawcę, w tym przypadku przez Agencje Pracy Tymczasowej i jednocześnie chce być ubezpieczany nadal w Polsce, musi posiadać formularz A1. Jest on wydawany przez odpowiedni dla pracownika oddział ZUS. Taka forma oddelegowania nie może trwać dłużej niż 24 mies.Warunki uzyskania A1 ZUS dla pracownika fizycznego są następujące:

 • Pracownik wyjeżdża na okres nieprzekraczający 24 miesięcy,
 • Pracownik nie wyjeżdża w zastępstwie innej osoby,
 • Pracownik podlega ubezpieczeniu co najmniej miesiąc,
 • Firma wysyłająca pracownika musi prowadzić znaczną cześć działalności na terenie Polski.

Uprawniony jest również ten pracownik, który został zatrudniony po to by być oddelegowanym za granicę, pod warunkiem bycia ubezpieczonym przed zatrudnieniem u danego pracodawcy. Formularz może również uzyskać pracownik będący na własnej działalności gospodarczej. Natomiast warunki uzyskania A1 ZUS dla osoby na działalności gospodarczej wyglądają następująco:

 • Przedsiębiorca prowadzi znaczną część działalności w miejscu zarejestrowania firmy (Polska)
 • Działalność trwa min. 2 miesiące przed dniem „samodelegowania”
 • Prowadząc działalność w innym kraju Członkowskim musi spełniać warunki tego kraju do prowadzenia działalności
 • Działalność wykonywana na terenie kraju Członkowskiego musi być podobna.

Przedsiębiorca powinien przedstawić odpowiednią dokumentacje potwierdzająca w/w kryteria, np.: kontrakt na prowadzenie działalności. Przedsiębiorca jest też zobowiązany do udokumentowania, że w trakcie samodelegowania nadal posiada infrastrukturę umożliwiająca mu wznowienie działalności na terenie Polski po powrocie. Przepisy o ubezpieczeniu w kraju macierzystym i wydaniu Formularza A1 niestety pozostawiają dużo miejsca na interpretację. Oznacza to, że w większości sytuacji odbiegających od w/w wymogów, a ZUS każdorazowo ocenia zasadność wydania A1 indywidualnie.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 23 maja 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT