Porady eksperta

Podjęcie działalności na zasadach drophippingu

Pytanie z dnia 28 sierpnia 2016

Przedstawiony problem prawny: podjęcie działalności na zasadach drophippingu

Odpowiedź na problem prawny:

Umowa o dropshippingu (patrz niżej link) – to umowa o współpracy pomiędzy dostawcą (hurtownikiem lub producentem), a sklepem internetowym, która jak każda inna umowa cywilnoprawna może zostać ukształtowana według swobodnego uznania stron, z zastrzeżeniem aby treść lub cel tejże umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wspomniana reguła odnosi się zarówno do wyboru formy zawarcia jak i do swobody kształtowania treści umowy. Ustalając treść umowy kontrahenci powinni zwrócić szczególną uwagę na cel umowy i ewentualne zagrożenia związane z jej wykonaniem.

Dropshipping może być wdrożony w dwóch modelach: sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek lub w formie pośrednictwo w sprzedaży.

 

Wybrane obowiązki przedsiębiorcy, na które należy zwrócić uwagę

Pierwszy model polega na nabywaniu przez sklep internetowy produktów czy towarów z hurtowni lub od producentów krajowych lub zagranicznych stając się ich właścicielem i następnie w swoim imieniu oferowania klientom detalicznym przez administrowany przez przedsiębiorcę sklep internetowy. Oznacza to, że wszelkie obowiązki np.: wynikające z wprowadzania do obrotu towarów czy zgłoszenie na podstawi Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672) czy zgłoszenia bazy klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 922) do Generalnego Inspektora Danych Osobowych – dalej jako GIODO o czy stanowi art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych – obciążają przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy.

Model drugi odbywa się na zasadach pośrednictwa, co oznacza, że przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy występuje w tym modelu jako „dopełnienie” modelu biznesowego, jednakże nie jest on całkowicie pozbawiony obowiązków. Dla przykładu, w opisanym pierwszym modelu administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca działający we własnym imieniu, a co w przypadku gdy przedsiębiorca występuje w roli pośrednika?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator zbioru danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie. Możliwym rozwiązaniem jest załączenie do umowy o dropshipping dodatkowej umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych o czym również należy pamiętać. Przedsiębiorca tworząc własną bazę sklepu internetowego będzie obowiązanym samodzielnie do zgłoszeń.

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych powinna regulować kwestie związane z przekazaniem tych danych w celu realizacji zamówień i zawierać m.in informacje o przekazaniu danych przez administratora danych, którym jest przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy hurtowni lub producentowi oraz nakładać na przetwarzającego obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich środków gwarantujących bezpieczeństwo danych.

 

Pytający, dodatkowo zwrócił się z pytaniem w jaki sposób ewidencjonować zyski?

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2012 poz. 361) – dalej jako: ustawa o PIT , czy w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. 2014 poz. 851) – dalej jako: Ustawa o CIT – nie znajdziemy przepisów dotyczących modelu biznesowego opartego na umowie o dropshipping.

W związku z powyższym przyjmuje się, iż za przychody sprzedawcy należy uznać wszelkie kwoty należne – nawet faktycznie nieotrzymane – zmniejszone o wartości zwróconych produktów lub bonifikat zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Obowiązek podatkowy rodzi się w momencie wpływu należności na rachunek przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 września 2011 r. (ILPB1/415-782/11-2/TW):

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskane w związku ze sprzedażą towarów przez Internet przy wykorzystaniu modelu logistycznego dropshippingu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustalony w wysokości należności jaką nabywca zapłacił Zainteresowanemu za dany towar. Przychód ten powstaje co do zasady w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wnioskodawcy, o ile nie wystawił On wcześniej faktury z tytułu realizacji transakcji sprzedaży.

Co oznacza również, że otrzymane od hurtowni faktury czy rachunki stanowią bazę do rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Z kolei Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2016 poz. 710) daje podstawy do stwierdzenia, że dropshipping jest transakcją „łańcuchową”.

Inaczej jest w przypadku sprowadzenia towarów oferowanych przez przedsiębiorcę zza granicy. W trakcie przewożenia produktów – na przykład z Chin – dla dostawcy z innego kraju będzie to transakcja ewentualnie zwolniona z podatku, zaś dla kontrahenta z Polski pojawi się obowiązek rozliczenia importu. Oprócz tego krajowy kontrahent (hurtownia, sklep) ma też obowiązek opodatkowania dostawy do końcowego odbiorcy na terenie Polski.

 

Regulamin sklepu internetowego, a umowa o dropshipping

W interesie przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż na odległość za pomocą sklepu internetowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) w regulaminie sklepu internetowego powinny znaleźć się wszystkie informacje przewidziane w art. 12 ust. 1 Ustawy z uwagi na fakt, iż jest to obowiązek przedsiębiorcy, który zawiera umowy na odległość np.: przy prowadzeniu sklepu internetowego.

Zgodnie z art. 12 niniejszej Ustawy najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, itd.

Jednocześnie wskazujemy, że porady E-punktu konsultacyjnego nie są poradami indywidulnymi, a jedynie mają na celu przedstawienie obowiązujących przepisów prawa dla ogólnego zagadnienia prawnego.

Dodatkowo pełniejsze informacje w zakresie objętym pytaniem znajdują się pod linkami zamieszczonymi poniżej:

  1. Umowa o dropshipping
  2. Porada: Inne formy handlu w mikro i małym przedsiębiorstwie
  3. Instrukcja: Wybór formy opodatkowania

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672);
  • art. 7, art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 922);
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2012 poz. 361);
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. 2014 poz. 851);
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2016 poz. 710);
  • art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

Stan prawny aktualny na dzień 31 sierpnia 2016 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć