Porady eksperta

Obowiązkowa kasa fiskalna

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z pytaniem dotyczącym obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Wskazała, że jest współwłaścicielem spółki z o.o. z dziedziny medycznej. Użytkowniczka jest psychologiem, psychoterapeutką i seksuologiem i obowiązuje ją tajemnica zawodowa. Pacjenci dokonują wpłat za porady na konto bankowe. Czy w takiej sytuacji ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że co do zasady każda sprzedaż na rzecz osób prywatnych podlega rejestracji na kasie fiskalnej. Jednakże od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: „Rozporządzenie”). Celem uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkowniczkę, należy przeanalizować postanowienia zawarte w Rozporządzeniu

W myśl rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., wszystkie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 52 pozycji. 

Do najważniejszych czynności podlegających zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej do końca 2023 r. należy zaliczyć m.in.:

dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);

świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;

 • usługi pocztowe i kurierskie;
 • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe - dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
 • usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy;
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe (PKWiU ex 64-66);
 • usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:
 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)
 • dostawę towarów i świadczenie usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz WNiP podlegających amortyzacji, pod warunkiem że czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą;
 • wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami (dzierżawionymi lub własnymi), jeżeli usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła lub jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane faktu

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w par. 3 określa zakres zwolnienia podmiotowego.

W dalszym ciągu zwolnieniu z kasy podlegają podmioty, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku 2023 r. ustalają limit w proporcji. Zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Zasadniczo ustalając kwotę obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej należy zsumować cały obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nawet jeżeli przedsiębiorca równolegle prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wówczas obrotu z tego tytułu nie wlicza przy ustalaniu kwoty uprawniającej do zwolnienia

W naszej ocenie sytuacja przedstawiona przez Użytkowniczkę kwalifikuje się pod wyłączenie przewidziane w Rozporządzeniu. W Rozporządzeniu wskazano bowiem wprost, że z obowązku posiadania kasy fiskalnej zwolnione są podmioty świadczące usługi rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Jednocześnie należy pamiętać o prowadzeniuewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę z których wynika, jakiej konkretnie czynności usługa dotyczyła. Z uwagi na charakter wykonywanej przez Użytkowniczkę działalności ewidencję należy prowadzić z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Jednocześnie rekomendujemy Użytkowniczce wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowe może zostać złożony przez każdy podmiot prawa, zarówno przez osobę fizyczną (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczą) tak osobę prawną (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna) a także przez jednostkę organizacyjną będąca lub mogąca stać się podatnikiem (fundacja, stowarzyszenie), jeżeli posiadają oni wątpliwości związane z prawem podatkowym. Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją. Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, a w przypadku kilku wnioskodawców jest mnożona przez ich ilość). Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od złożenia wniosku na nr właściwy Organu. Organ wydaje interpretacje podatkową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 6 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT