Porady eksperta

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie budowlanym

Użytkownik naszego serwisu prowadzi pozarolnicza działalność gospodarczą polegającą na budowie kopuł monolitycznych. Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem czy prowadząc taką działalność powinien posiadać kasę fiskalną.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów!

Obowiązujące aktualnie przepisy nakładają one obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez coraz większa ilość przedsiębiorców.
Aby dowiedzieć się czy nasz użytkownik powinien posiadać kasę fiskalną należy przeanalizować przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o VAT” ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących .

Zgodnie z art. 111 pkt 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto, podatnicy na których ustawa o VAT nałożyła obowiązek posiadania kasy fiskalnej powinni także:

 • wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
     - w postaci papierowej lub
     - za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony;
 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 • poddawać kasy rejestrujące obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących;
 • przechowywać kopie dokumentów kasowych;
 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaż;
 • dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej;
 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;
 • zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas;
 • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Teoretycznie, zgodnie z powyższym należy wiec zadać pytanie czy użytkownik naszego serwisu wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych czy też np. na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli są to osoby wskazane w art. 111 ustawy o VAT cytowanym powyżej, użytkownik powinien posiadać kasę fiskalną.
W tym miejscu jednak, należy sprawdzić przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej jako: „Rozporządzenie”) sprawdzając czy nawet przy założeniu, że użytkownik zgodnie z przepisami ustawy o VAT taki obowiązek posiada, to nie został z niego zwolniony na mocy Rozporządzenia.

Zgodnie z brzmieniem owego Rozporządzenia należy poddać analizie poniższe zwolnienia uwzględniając stan faktyczny naszego użytkownika.

Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

 • Podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
 • Podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Podsumowując, na wstępie należy sprawdzić na czyją rzecz użytkownik świadczy usługi w odniesieniu do cytowanego w niniejszej odpowiedzi art. 111 ustawy o VAT. W przypadku uznania, że użytkownik posiada obowiązek posiadania kasy rejestrującej należy sprawdzić czy mógłby podlegać zwolnieniu z tego obowiązku zgodnie z treścią Rozporządzenia.

Odpowiedź udzielona przez naszych ekspertów została przygotowana w oparciu o lakonicznie przedstawiony stan faktyczny i nie może stanowić podstawy prawnej dla działania. Jeżeli użytkownik serwisu po przedstawionej analizie obowiązujących przepisów posiada wątpliwości czy w jego przypadku powinien posiadać kasę rejestrującą, rekomendujemy wystąpienie do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o przygotowanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Jeżeli podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do Organu o wydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym.

W naszym serwisie przygotowaliśmy dokument pt.: Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak można uzyskać indywidualną interpretację podatkową.

Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Stan prawny na 15 lutego 2020 roku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U 2020.106 t.j.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2020.505 t.j.);

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny