Porady eksperta

Działalność gospodarcza / działalność nierejestrowana prowadzona przez cudzoziemca

Użytkownik naszego serwisu jest cudzoziemcem posiadającym tymczasowe zezwolenie na prace i pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Użytkownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jednocześnie chciałby prowadzić działalność nierejestrową a także uzyskiwać dochody z tytułu dzierżawy garażu. Użytkownik zwrócił się do naszych ekspertów o wskazanie czy takie źródła uzyskiwania dochodów są możliwe i zgodne z przepisami, a także o wskazanie rodzajów PIT, które musi wskazać w deklaracji podatkowej. 

Na wstępie należy wskazać, że odpowiedź przygotowywana jest zgodnie z celami statutowymi Fundacji, która jest organizacją non- profit.

Fundacja świadczy bezpłatne usługi na rzecz mikro i małych przedsiębiorców pomagając im w prowadzeniu działalności gospodarczej i ich rozwoju.

W sytuacji gdy użytkownicy są zadowoleni z działań Fundacji zachęcamy do wsparcia naszej działalności poprzez wpłatę darowizny na jej działalność statutową.

O tym jak można wspierać nasze działania piszemy w zakładce POMAGAM 

1.      Umowa dzierżawy a prowadzenie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in.: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z powyższym, dzierżawca garażu, który uzyskuje przychód z tytułu dzierżawy powinien odprowadzić należny podatek oraz sporządzić deklarację podatkową.

W tym miejscu należy rozważyć czy dzierżawa garażu stanowi działalność gospodarczą czy odrębne źródło przychodów podatnika. Ten temat wielokrotnie był poruszany w doktrynie i orzecznictwie. Dla uznania, że przychód uzyskany z tytułu umowy dzierżawy stanowi działalność gospodarczą należy przeanalizować czy zostały spełnione przesłanki dla istnienia działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców („Prawo przedsiębiorców”) działalność gospodarcza to działalność zarobkowa prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Jeżeli osoba fizyczna uzyskuje stały przychód z tytułu dzierżawy (w sposób powtarzający się), podejmuje określone działania w celu znalezienia dzierżycieli garażu może w ocenie urzędu skarbowego zostać uznana za działalność wykonywaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku cudzoziemiec powinien posiadać pozwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rekomendujemy wystąpienie do Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej o tym czy konkretna dzierżawa garażu w przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym powinna być traktowana jako działalność gospodarcza.

O tym jak to zrobić piszemy szerzej w artykule: Jak i do kogo wystąpić o interpretacje podatkową  

Po otrzymaniu od organu indywidualnej interpretacji podatkowej, możliwe będzie stwierdzenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu podatnik powinien uiszczać zaliczki na podatek dochodowy i jaki rodzaj deklaracji złożyć.

2.      Działalność nierejestrowana a działalność gospodarcza

Działalność nierejestrowa stanowi tak zwaną „firmę na próbę”. Założenie i prowadzenie takiej działalności nie wymaga zgłaszania w urzędzie skarbowym bądź głównym urzędzie statystycznym. Dla prowadzenia działalności nie rejestrowej nie jest także wymagana rejestracja działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność nierejestrowa stanowi drobną działalność zarobkową.

Działalność nierejestrowa zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1  nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że prowadząc firmę na próbę należy odprowadzić stosowny podatek dochodowy od uzyskanych dochodów. Działalność nierejestrowa rozliczana jest w deklaracji podatkowej PIT 36.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem: Kiedy można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną)?

 

3.      Deklaracja podatkowa z tytułu przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę 

Podatnik, uzyskujący przychód z tytułu umowy o pracę, obowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej PIT 37. W deklaracji podatnik powinien uwzględnić w szczególności otrzymane przychody oraz koszty ich uzyskania.

Deklarację PIT 37 podatnik powinien złożyć do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszego Programu do rozliczeń PIT 

 

Stan prawny na 17 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U 2019.1292);
  • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2020. 1426).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny