Porady eksperta

Sprzedaż sadzonek – rejestracja działalności

Użytkownik serwisu zadał pytanie w zakresie możliwości prowadzenia działalności polegającej na odsprzedaży samodzielnie wyhodowanych sadzonek kwiatów.

Szanowna Pani,

Jeżeli planuje Pani rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na drobnej odsprzedaży sadzonek kwiatów, które Pani samodzielnie wyhodowała, na wstępie należałoby rozważyć, czy w ogóle musi Pani rejestrować swoją firmę? Nie każda działalność gospodarcza wymaga rejestracji! Być może pomysł uda się zrealizować bez przechodzenia przez formalności. Wszystko zależy od tego, na jaką skalę będzie prowadzona działalność. Tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, jakie dochody firma będzie przynosiła na początku.

Działalność nieewidencjonowaną może prowadzić osoba fizyczna, której miesięczny dochód nie będzie przekraczał w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jest to tzw. firma na próbę, którą można prowadzić na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

Firmę na próbę, można prowadzić:

  • bez rejestracji w CEIDG[1], urzędzie skarbowym i GUS[2];
  • bez ponoszenia składek ZUS[3] i składania deklaracji ZUS;
  • bez ponoszenia okresowych zaliczek na podatek dochodowy;
  • bez prowadzenia księgowości – wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

Firma na próbę ma służyć przede wszystkim osobom, które nie prowadziły jeszcze działalności gospodarczej, a chciałyby na początek sprawdzić rynek, konkurencję, no i przede wszystkim samych siebie.

Prowadzenie Firmy na próbę nie zwalnia jednak z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów. Przychody z prowadzenia działalności nierejestrowanej nie są zwolnione od podatku.

Działalność nierejestrowa co prawda nie podlega obowiązkowi odprowadzania okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy, ale osiągane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów powinny zostać wskazane w rocznym zeznaniu PIT-36. Przychody z działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. „innych źródeł” przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej. Mogą to być dodatkowe przychody z tytułu umów zlecenia, czy też o dzieło.

Firma na próbę, co do zasady, podlega zwolnieniu z obowiązku uiszczania VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Wyłączenia od prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego są zawarte art. 113 ust. 13 pkt 1 – 2 ustawy o VAT, obejmują one m.in. osoby świadczące usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie oraz niektóre przypadki dostawy towarów.

Jeżeli okaże się, że uzyskiwany dochód będzie przewyższał 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź prowadziła Pani wcześniej działalność gospodarczą w związku z czym nie może Pani prowadzić tzw. firmy na próbę rekomendujemy na wstępie zapoznać się z przygotowanym przez nas poradnikiem „Wybór formy działalności”.

Na początek, zakładając, że chce Pani prowadzić działalność samodzielnie, rekomendujemy w szczególności rozważenie prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest odpowiednia przede wszystkim dla małych przedsięwzięć, jednakże nie wyklucza to prowadzenia większej działalności w tej formie. Istotą jednoosobowej działalności gospodarczej jest działanie przedsiębiorcy we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący działalność w tej formie jest jedyną osobą ponoszącą pełną odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności.

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest dokonanie wpisu do CEIDG, czyli ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Aby wpisać się do CEIDG należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1P) wypełniając elektroniczny formularz.

Dokonanie wpisu oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych ewidencyjnych oraz informacyjnych wskazanych w formularzu. Co do zasady wpis powinien nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis.

Wniosek o wpis można przygotować przez Internet i złożyć go online. W tym celu konieczne jest uprzednie utworzenie i aktywowanie specjalnego konta w systemie informatycznym. Elektronicznie może złożyć wniosek osoba posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny bądź podpis zaufany. Aktualnie wystarczy zalogować się w systemie i potwierdzić swoje dane wykorzystując w tym celu bankowość internetową.

Możliwe jest także przygotowanie wniosku o wpis przez Internet, a następnie osobiste podpisanie wniosku w wybranym przez Panią urzędzie gminy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku on - line. Przygotowanemu wnioskowi zostanie nadany określony kod, który zostanie udostępniony osobie wypełniającej wniosek. Kod ten należy zachować i podać urzędnikowi w gminie, dzięki czemu urzędnik będzie mógł odnaleźć wypełniony wniosek w systemie, wydrukować go i przedłożyć przedsiębiorcy do podpisu.

Ostatnią z możliwości jest ręczne wypełnienie formularza (można wydrukować go ze wskazanej powyżej już strony, bądź pobrać w urzędzie gminy) oraz złożenie go w urzędzie gminy.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą powinna Pani także zgłosić rozpoczęcie wykonywania działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jeżeli nie prowadziła Pani w ciągu poprzedzających złożenie wniosku 60 miesiącach działalności gospodarczej, będzie Pani mogła skorzystać z tzw. małego ZUSu / preferencyjnego ZUSu, będącego preferencyjną składką na ubezpieczenia społeczne opłacaną przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. O małym ZUSie można przeczytać więcej w naszym serwisie - https://mikroporady.pl/slownik-pojec/maly-zus-preferencyjne-skladki-zus.

 

Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292);
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2019.1387);
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291);
  4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106);
  5. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2020.226).

Stan prawny na: 3 lipca 2020 roku

--

[1]Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
[2]Główny Urząd Statystyczny;
[3]Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny