Porady eksperta

Co zrobić w sytuacji gdy brakuje Ci środków na zapłatę należności podatkowych?

Użytkownik naszego serwisu ma zablokowane rachunki bankowe i nie może korzystać ze znajdujących się na nich środków. 
Użytkownik ma termin zapłaty należności podatkowych do urzędu skarbowego. Jakie kroki powinien podjąć w takiej sytuacji?

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą z różnych powodów zabraknie środków na zapłatę należności podatkowych. W takiej sytuacji rekomendujemy złożenie do właściwego miejscowo urzędu skarbowego wniosku o odroczenie terminu płatności. 

Podatnik swój wniosek może złożyć na podstawie art. 67a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. 

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie (za pomocą serwisu biznes.gov);
 • osobiście w trakcie wizyty w urzędzie;
 • listownie. 

Podatnik we wniosku powinien szczegółowo opisać sytuacje, w której się znalazł. 

Organ, jeżeli dostrzeże ważny interes podatnika bądź interes publiczny, może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Do wniosku podatki powinien dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację przedsiębiorcy, oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy, dokumentację potwierdzającą, że istnieje realna szansa na zapłatę w przyszłości we wskazanym przez podatnika terminie. 

We wniosku podatnik powinien:

 • wskazać dokładną nazwę przedsiębiorstwa;
 • podać dane przedsiębiorstwa (adres, numer NIP, jeśli przedsiębiorca posiada także numer REGON, PESEL (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG);
 • określić zakres żądania – jakie należności (z terminem zapłaty), w jakiej wysokości i za jaki okres mają zostać odroczone.;
 • wskazać termin ewentualnej spłaty zadłużenia
 • przedstawić stan faktyczny z uwzględnieniem powodów i okoliczności skutkujących niemożnością spłaty zadłużenia w terminie;

Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie skutkuje odroczeniem terminu ani ew. egzekucji roszczeń przez urząd skarbowy. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku urząd nie będzie egzekwował należnych mu świadczeń. Jeżeli wniosek złożony przez przedsiębiorcę będzie niepełny bądź będzie zawierał błędy formalne, urząd wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W sytuacji gdy Urząd wyda decyzję odmowną w zakresie odroczenia terminu płatności, przedsiębiorca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej (za pośrednictwem naczelnika urzędy skarbowego, który wydał decyzję). Jeżeli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej utrzyma decyzję organu przedsiębiorca może zaskarżyć ją do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Stan prawny na 31 stycznia 2021

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U 2020.1325 t.j.)

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny