Porady eksperta

Całościowy koszt pracodawcy zatrudnienia na ¼ etatu pracownika, który wykonuje już pracę na rzecz innego pracodawcy oraz posiada status doktoranta

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że w przypadku pracownika zatrudnionego u jednego lub więcej niż jednego pracodawcy, powstaje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Oznacza to, że pracodawca lub pracodawcy (płatnik lub płatnicy) są obowiązani do opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, mimo, że dany pracownik ma już opłacane powyższe składki u innego pracodawcy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych) (dalej „s.u.s.”) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Co do zasady więc, każdy pracownik obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym, tj. ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, z wyłączeniem okresów urlopów bezpłatnych (umowa o pracę).

Nie ma znaczenia dla ustalenia wymiaru składek sposób wykonywania pracy przez pracownika. Niezależnie od tego czy praca jest wykonywana w sposób stacjonarny (w siedzibie pracodawcy, lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę), czy w sposób zdalny muszą być naliczane i odprowadzone stosowne składki do ZUS.

Bez znaczenia dla pracodawcy jest także fakt, że pracownik jest zatrudniony na część etatu, gdyż podstawą wymiaru składek jest kwota brutto wynagrodzenia pracownika.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 s.u.s. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi - nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Warto zaznaczyć, iż ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych rozróżnia studenta od doktoranta, który nie podlega pod art. 6 ust. 4 s.u.s. Tak więc, zróżnicowanie występuje w sytuacji tak zwanych umów cywilno-prawnych, a nie umów o pracę.

Ważne:

W związku z powyższym student lub doktorant zatrudniony na podstawie umowy o pracę obowiązkowo podlega wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych.

Stawki składek pokrywanych przez pracodawcę i pracownika zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę (%)

Składki pokrywane przez pracownika (%)

Emerytalne

9,76

9,76

Rentowe

6,5

1,5

Wypadkowe

1,67*

-

Chorobowe

-

2,45

Zdrowotne

-

9,0

Fundusz Pracy

2,45

-

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,1

-

*Składki wypadkowe wynoszą od 0,40% do 8,12 % (stawka 1,67% jest stawką standardową).

Chcąc obliczyć koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę należy dokonać kilku działań matematycznych w oparciu o dane z tabeli powyżej bądź można skorzystać z tzw. kalkulatorów wynagrodzeń. Na cele niniejszego artykułu podstawą, od której odprowadzane są składki jest wynagrodzenie pracownika w kwocie 5.000,00 zł netto (6966,04 zł brutto).

Na samym początku obliczamy wartość (w złotówkach) każdej ze składek:

6.966,04 zł * 9,76% = 679,89 zł,

6.966,04 zł * 6,5% = 452,79 zł,

6.966,04 zł * 1,67% = 116,33 zł,

6.966,04 zł * 2,45% = 170,67 zł,

6.966,04 zł * 0,1% = 6,97 zł,

Aby uzyskać całkowity koszt pracodawcy zatrudnienia pracownika, do wynagrodzenia pracownika (brutto) dodajemy otrzymane kwoty składek, które pracodawca jest zobowiązany odprowadzić do ZUS:

6.966,04 zł + 679,89 zł + 452,79 zł + 116,33 zł + 170,67 zł + 6,97 zł = 8.392,69 zł

W związku z powyższym całkowity koszt zatrudnienia pracownika przy wynagrodzeniu na poziomie 5.000,00 zł netto wynosi 8.392,69 zł brutto.

Na sam koniec należy pamiętać także, że pracodawca jako płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy (PIT) od pracownika, która od października 2019 roku wynosi 17%. Od stycznia 2020 roku pracodawca będzie wpłacał tę zaliczkę na swój indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek podatkowy.

Stan prawny na dzień 30 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (T.J. Dz.U. z 2019 r. poz. 300)
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.J. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482),
  3. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (T.J. Dz.U. z 2018 r. poz. 1433).
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (T.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373),
  5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (T.J. Dz.U. z 2019 r. poz. 1835),

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny