Porady biznesowe

Skarga na czynności komornika - kiedy można ją złożyć?

Skarga na czynności komornika - kiedy ją złożyć?

 

Niestety przedsiębiorcy, jako grupa czynnych zawodowo obywateli, która ponosi przeważnie najwyższe ryzyka swojej aktywności na rynku, miewają zarówno sytuacje, w których komornik słusznie lub nie próbuje zająć majątek przedsiębiorcy, jak i sami dochodzą zaspokojenia swoich wierzytelności na drodze egzekucji komorniczej. Dlatego, w szczególności mikroprzedsiębiorcy niedysponujący na co dzień pomocą prawną, zespołem obsługi finansowo-księgowej, powinni zwracać uwagę na czynności podejmowane przez komorników lub ich zaniechania i wiedzieć jak i kiedy sięgnąć po narzędzie, jakim jest skarga na czynności komornika. Poniżej przedstawiamy, naszym zdaniem najważniejsze informacje, jakie powinieneś jako przedsiębiorca znać, aby móc bronić się przed czynnościami komornika lub mobilizować go do właściwego działania przy zabezpieczaniu i ściąganiu wierzytelności.

Stosownie do art. 767 k.p.c., przedmiotem skargi na czynności komornika mogą być podjęte przez niego działania, jak i zaniechanie takich działań, które w Twojej ocenie winien podjąć, zgodnie z jego ustawowymi obowiązkami.

Pamiętaj jednak, że skargi nie możesz złożyć na:

 • zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma,
 • zawiadomienie o terminie czynności
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług

 

Gdzie złożyć skargę na komornika?

Skargę powinieneś co do zasady wnosić zawsze (za pośrednictwem komornika) do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Jednak, aby wniesienie skargi wywołało skutki prawne przewidziane ustawą, skarga musi być wniesiona przez osobę mającą do tego legitymację. Zgodnie z k.p.c., skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Oznacza to w praktyce, że skargę może złożyć nie tylko wierzyciel czy dłużnik, ale w zasadzie każda osoba, w odczuciu której komornik naruszył lub zagroził przysługującym jej prawom. Osoba taka powinna jednak wykazać swój interes prawny, który miał zostać naruszony w wyniku działalności (działania, zaniechania) komornika.

Ważne:

Ze skargą na czynności komornika może wystąpić także organizacja społeczna. Ta informacja może mieć dla Ciebie znaczenie w przypadku trudności w wykazaniu interesu prawnego, o którym mowa wyżej. Możesz zwrócić się wtedy do takiej organizacji z prośbą o interwencję i złożenie skargi do sądu w związku z jej działalnością statutową. 

Jak już wskazywaliśmy wyżej, chociaż skargę wnosisz do sądu to robisz to za pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Innymi słowy, z technicznego punktu widzenia, skompletowaną skargę wysyłasz do niego, a nie do sądu (chociaż w piśmie adresatem jest sąd). Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

 

Jak napisać skargę na komornika?

Skarga na czynność komornika powinna przede wszystkim czynić zadość wymaganiom pisma procesowego. Oznacza to, że w skardze musisz oznaczyć:

 • sąd, do którego kierujesz skargę,
 • wszystkie strony postępowania łącznie z ich adresami,
 • rodzaj pisma – skarga na czynności komornika,
 • sygnaturę akt komorniczych.

Ponadto, skarga powinna precyzyjnie określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano. Powinieneś wskazać komornika, którego czynność zaskarżasz, dokonaną przez niego czynność lub jej zaniechanie oraz wskazać postępowanie, w ramach którego dokonał lub zaniechał dokonania tej czynności.

W swojej skardze musisz również zawrzeć, w zależności od tego jakiego rozstrzygnięcia żądasz, wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności.

Każda skarga musi zawierać także uzasadnienie. Postaraj się w nim zwięźle opisać, jaką czynność komornika skarżysz i dlaczego. Możesz przykładowo wskazać, że czynność została dokonana z przekroczeniem uprawnień lub bez okazania Ci odpowiedniego dokumentu upoważniającego komornika do dokonania tej czynności. W przypadku zaś skarżenia braku podjęcia przez komornika danej czynności, postaraj się opisać o jaką czynność Ci chodzi i dlaczego powinien ją podjąć, a także czy komornik uzasadniał już brak jej podjęcia. Jeśli posiadasz korespondencję w tym przedmiocie prowadzoną z komornikiem, możesz ją załączyć do skargi na potwierdzenie tego, że jego stanowisko w tej sprawie zostało już w zasadzie wyrażone.

Ważne:

Skarga może być wniesiona także na urzędowym formularzu.  Jeżeli jesteś dłużnikiem, to komornik na prośbę powinien doręczyć Ci urzędowy formularz skargi, jeżeli nie dokonał tego przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Formularz taki powinien doręczyć również stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

Ważne:

Nie zapomnij podpisać się czytelnie pod skargą i wskazać adresu do doręczeń! Do skargi musisz załączyć również wymaganą ilość jej odpisów, zatem jeden odpis dla każdego z uczestników postępowania oraz odpis dla komornika.

Ważne:

Opłata od skargi na czynności komornika wynosi 50 zł! Opłata sądowa może być wniesiona w formie bezgotówkowej, gotówkowej lub znaków opłaty sądowej. Opłata sądowa wnoszona w formie bezgotówkowej wnoszona jest na rachunek bankowy właściwego sądu (lub poprzez płatność kartą w kasie właściwego sądu). Numery rachunków bankowych znajdziesz na stronie internetowej sądu. Do skargi musisz natomiast załączyć dowód uiszczenia opłaty. Skarga nieopłacona zostanie odrzucona przez sąd. Co istotne, w przypadku, gdyby komornik uwzględnił Twoją skargę i nie przekazał jej w związku z tym do sądu, opłata zostanie Ci zwrócona.

Ważne:

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

Jednakże, jednocześnie z wniesieniem skargi na czynności komornika możesz złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w ramach którego komornik dokonał skarżonej czynności lub zaniechał dokonania tej czynności, który sąd może rozpoznać pozytywnie.

 

Skarga na czynności komornika termin

Skargę na czynności komornika, wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, ale dotyczy to wyłącznie tych sytuacji, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. W innych przypadkach termin ten liczony jest od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Natomiast skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Jeśli wymaganego terminu nie ze swojej winy nie dotrzymałeś, zawsze możesz złożyć wniosek o jego przywrócenie, który musisz odpowiednio uzasadnić. Przykładowo poprzez wyjaśnienie, że w tym czasie byłeś chory, na dowód czego powinieneś załączyć zaświadczenie lekarskie. Pamiętaj, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu powinieneś jednocześnie złożyć skargę na czynności/zaniechanie komornika.

 

Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie skargi na czynności komornika?

Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. Jeśli zależy Ci na jak najszybszym rozstrzygnięciu zadbaj o to, aby skarga była sporządzona zgodnie z powyższymi wskazaniami.

Ważne:

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie

Skarga na czynności komornika opłata

 W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć wszystkimi lub częścią kosztów postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Opłata sądowa od skargi na czynności komornika wynosi 100 złotych.

Kodeks postępowania cywilnego nakazuje komornikowi sądowemu pouczenie strony o prawie do złożenia skargi na jego czynności. Komornik poucza dłużnika o możliwości wniesienia skargi na urzędowym formularzu oraz o sposobie, w jaki jest on udostępniany przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a także strony i uczestników obecnych podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi na żądanie strony lub uczestnika, jeżeli urzędowego formularza skargi im nie doręczono.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.1805 t.j.),

 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 408).

Rodzaje odsetek

Odsetki są świadczeniem pieniężnym płatnym za określony czas w oznaczonym procencie, który odnosi się do innej sumy pieniężnej.

Stanowią formę wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału oraz wynagrodzenie za czas, w którym właściciel nie mógł korzystać ze swojego majątku. 
Roszczenie zapłaty odsetek swoje źródło znajdować może w czynności prawnej (umowie), ustawie, orzeczeniu sądu bądź decyzji organu.

Wyróżnia się 3 główne rodzaje odsetek:

 • Odsetki ustawowe (tzw. kapitałowe) - rodzaj odsetek naliczany od pożyczonego kapitału, występuje np. przy umowie pożyczki, kredytu bankowego.
 • Odsetki za opóźnienia – rodzaj odsetek naliczanych w momencie niespłacania całkowitej lub częściowej kwoty wierzytelności.
 • Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych - Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych to specjalny rodzaj odsetek mający zastosowanie dla transakcji handlowych między przedsiębiorcami.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was zestawienie, w którym porównujemy kolejno różne rodzaje odsetek.

Zachęcamy do pobrania!


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT