Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Zarządzanie

Przedsiębiorco! Właściwe wykorzystanie kreatywności i innowacyjności w biznesie prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju w Twoim przedsiębiorstwie. Postępujące wykorzystanie nowoczesnych technologii i ich obecność w gospodarce powoduje problemy w zarządzaniu tymi aktywami i definiowania własności niematerialnych i ich ochrony, a co bezpośrednio wiąże się z podstawowymi procesami podejmowania istotnych decyzji w rozwoju przedsiębiorstwa. Codziennie powstające wzory przemysłowe (najczęściej: np.: nowe wzory opakowań), znaki towarowe (np.: nazwy produktów, hasła reklamowe, logotypy) oraz inne rozwiązania techniczne (wzory użytkowe, receptury czy wynalazki), które są wynikiem pracy w Twoim przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorco!

Niezbędne jest przemyślenie i podjęcie odpowiednich kroków dla zabezpieczenia przedsiębiorstwa w sytuacjach, gdy przedsiębiorca traci możliwość jego prowadzenia. Trzeba wskazać, że aktualnie istnieje duża luka regulacyjna, brak jest przepisów analogicznych do funkcjonujących już w okresie międzywojennym prawa przemysłowego i kodeksu handlowego. Indywidualny przedsiębiorca nie może się posługiwać prokurą i nie ma też tzw. zastępcy do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Sytuacja przedsiębiorstw w szczególności po śmierci przedsiębiorcy pozostaje nieuregulowana, dlatego istnieje potrzeba natychmiastowych zmian legislacyjnych zarówno w prawie cywilnym, podatkowym jak i w szczególnych ustawach. Jako fundament legislacyjny słusznym zdaje się być powrót do regulacji okresu międzywojennego, w szczególności Prawo przemysłowe z dnia 7 czerwca 1927 r., gdzie uregulowano funkcjonowanie pełnomocnika handlowego, w tym wskazano co dzieje się z przedsiębiorstwem w sytuacji śmierci tzw. „przemysłowca". Jednak każdy przedsiębiorca w trosce o swoje przedsiębiorstwo, które jest jego majątkiem, powinien przygotować je na dalsze funkcjonowanie m.in. po jego śmierci, bez szkody zarówno dla samego przedsiębiorstwa jak i rynku, na którym i w nim musi zachować udział.

Potraceń z wynagrodzenia pracownika dokonywać można tylko na podstawie i w granicach przepisów określonych w Ustawie kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (Dz.U.2016.1666) (dalej: kodeks pracy) w przeciwnym razie Twój pracownik może pociągnąć Cię do odpowiedzialności za nieprawidłowe potrącenia z wynagrodzenia.

Potrąceniem są czynności wynikające ze stosunku pomiędzy dwoma podmiotami, w którym każdy z podmiotów jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, a strony lub jedna z nich dokonuje kompensaty swojej wierzytelności z długiem drugiej strony. Pracodawca może także dokonać potrącenia na rzecz osoby trzeciej na jej wniosek.

W dniu 28 lipca 2005 r., Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając instytucję mediacji, a w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która wprowadziła system usprawnień w sprawach cywilnych (również rodzinnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy), a także nowe rozwiązania dotyczące arbitrażu.

Rozszerzanie roli mediacji w prawie polskim oraz usprawnianie jej działania jest przejawem słusznego przekonania o nieocenionych walorach tej instytucji, a jednocześnie dostrzeżeniem konieczności jej bardziej kompleksowego unormowania. Nadrzędnym celem nowelizacji jest rzecz jasna upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Udana implementacja zmian ma spowodować usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenia kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak i państwa.

W prawie cywilnym, charakteryzującym się swobodą umów, równością stron stosunku prawnego oraz autonomicznym kształtowaniem ich treści przez samodzielne podmioty, mediacje wydają się być nie tylko odpowiednim, ale wręcz naturalnym instrumentem rozwiązywania sporów.

Postępowanie mediacyjne pozwala na szybsze rozwiązanie sporu, a także na dalszą współpracę pomiędzy stronami. W szczególności w obszarze stosunków gospodarczych jest to walor nieoceniony, pozwalając przedsiębiorcom na koncentrowanie prowadzeniu swej działalności gospodarczej, a nie na uczestniczeniu w często skomplikowanych i długich procesach sądowych.

Porada dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy mogą zadecydować o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale powinni pamiętać, że należy zwrócić uwagę na to, aby działać zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa. Podstawowe akty prawne określające prawa i obowiązki w związku z likwidacją spółki z o.o. wskazano na końcu porady.

Uwaga! Należy pamiętać, że obowiązki przedsiębiorcy będącego spółką kapitałową wynikają nie tylko z Kodeksu spółek handlowych, ale również innych ustaw, w szczególności podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Osobną kwestią jest wypełnienie obowiązków wobec pracowników wynikających z prawa pracy, jeżeli są zatrudnieni w spółce. W zależności w szczególności od tego jaki był rozmiar działalności spółki, jakie przedsiębiorstwo prowadziła, jaki był zakres jej zobowiązań, jak również czy uczestniczyła w postępowaniach sądowych bądź administracyjnych, to będzie to miało wpływ na przebieg likwidacji.

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po stronie właściwych organów spółki dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców w trybie i formach przepisanych.

Instrukcja dotyczy co do zasady sukcesji mikro przedsiębiorcy, też obejmuje także małych i średnich przedsiębiorców prowadzących samodzielnie swoje przedsiębiorstwa. Sukcesja, rozumiana jako przekazanie „firmy", a ściślej działalności gospodarczej w ręce następnego pokolenia, za życia przedsiębiorcy albo w drodze dziedziczenia, to proces złożony obejmujący szereg spraw w szczególności rodzinnych, psychologicznych, biznesowych, finansowych oraz oczywiście prawnych. Sukcesja podlega szeregowi przepisów, a w szczególności prawu cywilnemu, rodzinnemu, podatkowemu, administracyjnemu, a również może podlegać handlowemu (sukcesja udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych). Do sukcesji również może mieć zastosowanie prawo unijne oraz innego państwa członkowskiego.

Przedsiębiorca w trakcie prowadzonej działalności musi pamiętać szerzej o przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych, tak samo jak akt pracowniczych, tajemnicy skarbowej czy też tajemnicy przedsiębiorcy. Podstaw prawnych tej ochrony należy niewątpliwie upatrywać w przepisach Konstytucji RP, które stanowią szerzej o ochronie prywatności (art. art. 5,30, 31, 41, 47, 50, 51). Dla przedsiębiorcy szczególnie istotną w tym zakresie jest regulacja ustawy o ochronie danych osobowych, która określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, jak również stanowi określone obowiązki po stronie przetwarzającego takie dane, który w rozumieniu ustawy jest administratorem danych. W świetle przedmiotowej ustawy polityka bezpieczeństwa informacji to regulacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, która powinna być jednym z narzędzi służącym właściwemu zabezpieczeniu danych w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Należy dążyć, aby ochroną w przedsiębiorstwie obejmować informacje kompleksowo, tworząc jednolity dokument obejmujący zagadnienia zarządzania i ochrony nie tylko danymi osobowymi, ale również w zakresie akt pracowniczych, tajemnicy przedsiębiorcy, tajemnicy skarbowej, tajemnicy bankowej.

Pierwsze kroki w biznesie - Przewodnik początkujacego przedsiębiorcy.

Publikcja skierowana jest do wszystkich osób, które rozważają możliwość rozpoczęcia pracy na własny rachunek, ale brakuje im podstawowej wiedzy z zakresu zakłądania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Sądowe dochodzenie wierzytelności od dłużnika jest najpowszechniejszą, ale ostateczną i jednocześnie często długotrwałą i kosztowną metodą egzekwowania swoich należności. Dochodzenie wierzytelności przed sądem nie jest jednak jedynym sposobem na uzyskanie należnej wierzytelności. Niniejsza porada ma na celu przedstawienie alternatywnych do sądowego sposobów i podstaw dochodzenia wierzytelności, które są nie tylko mniej czasochłonne, ale przy tym i tańsze.

Przedsiębiorca – dłużnik, który jest zobowiązany względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym musi liczyć się z określonymi konsekwencjami prawnymi (procedura sądowo-egzekucyjna) i dolegliwościami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy w tym zakresie. Jedną z takich dolegliwości jest niewątpliwie wpis do rejestru dłużników. Dla przedsiębiorcy wpisanie jego danych o zadłużeniu do rejestru dłużników może oznaczać w praktyce utratę potencjalnych lub obecnych kontrahentów, utratę renomy, marki czy pozycji na rynku. Może z tym również wiązać się wzrost kosztów dotychczas prowadzonej działalności w sytuacji, gdy przykładowo kontrahenci zażądają udzielenia dodatkowych zabezpieczeń. 

Biznesplan w zarysie - Poradnik dla osób planujących założenie własnej działałności gospodarczej.

Publikacja skierowana jest do osób, które planuja założenie własnej firmy i chcałyby zaponać się z podstawowymi zasadami tworzenia biznesplanu dla swojej przyszłej firmy. Z Poradnika można dowiedziec się m.in. z jakich punktów powienien składac się prawidłowo opracowany biznesplan dla przyszłego przedsięwzięcia, jak przygotować się do analizy otoczenia konkurencyjnego, na czym polega tzw. analiza SWOT, jakie powinny znaleźć się w planie finansowym przedsięwzięcia.

Najnowszy Bezpłatny Poradnik dla wszystkich zamierzających założenie własnej firmy.


Publikacja w przystępny sposób przeprowadza przez procedury związane z formalnym rozpoczeciem jedoosobowej działalnosci gospodarczej i działalności w formie spółki cywilnej.

Dowiesz się - jakie obowiązki rejestracyjne ma przedsiębiorca, na co powienien zwrócić szczególną uwagę i jakie formalności musi dopełnić, aby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu.

W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorca ponosząc ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej musi liczyć się z przypadkami nieterminowego regulowania zobowiązań albo braku ich realizacji przez kontrahentów. Przedsiębiorcy uzyskują nakazy zapłaty lub wyroki, które dają komornikowi do egzekucji. Przepisy przewidują w takich sytuacjach określone procedury i narzędzia, które umożliwiają wyegzekwowanie należnych świadczeń. Jednym z takich narzędzi jest dokonanie przez komornika zabezpieczenia, które jest udzielone uprawnionemu - wierzycielowi w trybie przepisanym.

Niniejsza procedura opisuje jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę osobową, z uwzględnieniem, iż są zatrudnieni pracownicy. Na wstępie należy zauważyć, iż przekształcenie oznaczać będzie zawiązanie nowego podmiotu (spółki osobowej), wniesienie przedsiębiorstwa do tej spółki, a na koniec wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy „klasyk” zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Istnieje wiele opisów "konfliktu w organizacji". 

Jeden z nich definiuje to pojęcie jako spór dwóch lub większej liczby jej członków albo też całych grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami lub znajdowania się na innej pozycji (stanowisku).
Sytuacja taka może też wynikiem różnych celów, spostrzeżeń lub wartości.

Poniżej przedstwiamy czynniki wywołujace konflikty organizacyjne wg R.E. Waltona i J.M. Dultona.

Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania.

Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy „klasyk” zarządzania Henri Fayol.

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy wiedzą, co robić, a rzeczywistym robieniem.

Przedsiębiorco, liczne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej często sprzyjają przeoczeniu dopełnienia pewnych obowiązków względem urzędu skarbowego czy pracownika. Nie rzadko zachowanie takie może zostać uznane za wykroczenia lub przestępstwo skarbowe lub karne, za które może grozić kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet ograniczenie czy pozbawienie wolności.

Co przeszkadza polskim przedsiębiorcom?


Wysokie podatki, ZUS i koszty stałe, przewaga konkurencji oraz trudności w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników - to najczęściej wymieniane problemy, z którymi borykaja się polscy przedsiębiorcy z sektora MSP.

Prowadzenie działalności, niezależnie od formy, wymaga wchodzenia w różnorakie relacje gospodarcze, handlowe, a więc prawne z innymi osobami, jest związane z dokonywaniem czynności prawnych polegających na zwieraniu umów, składaniu ofert, przyjmowaniu zamówień czy sprzedaży każdego dnia. Z czasem, w szczególności, gdy firma się rozrasta lub poszerza zakres swojej działalności, coraz trudniej jest przedsiębiorcy samodzielnie dokonywać tych wszystkich czynności. Przedsiębiorca często też musi działać w obszarach wymagających konkretnej, specjalistycznej wiedzy lub umiejętności. W takich przypadkach przydatne okaże się delegowanie uprawnień na osoby zawodowo przygotowane. Tu znajdują zastosowanie instytucje pełnomocnika albo prokurenta. Jeżeli bowiem udzielisz pełnomocnictwa lub prokury innej osobie, będzie ona mogła działać w Twoim imieniu i na Twoją rzecz, a więc nie Ty będziesz dokonywał czynności osobiście, ale jej skutki będą dotyczyć bezpośrednio Twojej firmy.

Rejestracja i uzyskanie ochrony własności przemysłowej boże następować tylko na terytorium kraju tu Polski ale także w wielu krajach. Na podstawie jednego zgłoszenia lub kilku czy kilkudziesięciu odrębnych. Poniżej przedstawiamy procedury krajowe w części A, a w części B procedery międzynarodowe.

Rejestracja i uzyskanie ochrony własności przemysłowej boże następować tylko na terytorium kraju tu Polski ale także w wielu krajach. Na podstawie jednego zgłoszenia lub kilku czy kilkudziesięciu odrębnych. Dlatego poniżej przedstawiamy procedury krajowe w części A, a w części B procedery międzynarodowe.

W stosunkach między przedsiębiorcami konflikty są nieuniknione. Te poważniejsze często mają swój finał w sądzie, jednak nie dla wszystkich dochodzenie swoich praw w ten sposób jest korzystne. Proces sądowy to długa i kosztowna procedura, a w obrocie gospodarczym ważne jest nie tylko szybkie rozwiązanie sporu, ale także w miarę możliwości zachowanie dobrych stosunków między stronami konfliktu. W takiej sytuacji sprawdzają się alternatywne sposoby rozwiązywania problemów. Antagonizmy biznesowe to stałe elementy normalnej działalności przedsiębiorców, których przewidzieć się nie da, ale trzeba pamiętać o ich konsekwencjach i skutecznie znaleźć najlepszą metodę rozwiązywania sporów powstałych na tle realizacji kontraktów, w sposób jak najszybszy przy jak najniższych kosztach dla obu stron sporu. Metody omawiane poniżej będą podawane od najprostszych i najtańszych do najtrudniejszych i najdroższych.

Przyszłość będzie wspaniała.
Przyszłość jest przerażająca.
Przyszłość jest nieprzewidywalna.

Natalia Hatalska: Nie wiemy, co przyniosą nam najbliższe lata, a co dopiero kolejne dziesięciolecia.
To trudne pytanie postawiłam więc najwybitniejszym umysłom świata. Zebrałam ich opinie po to, byśmy mogli zobaczyć naszą przyszłość w perspektywie najbliższych 25 lat. W 12 najważniejszych obszarach naszego życia.

Wiosną zazwyczaj odczuwamy przypływ energii i motywacji do działania. Teraz właśnie nadszedł czas na realizację celów, które odkładaliśmy na „jak tylko zrobi się cieplej…”. Wiosna to dla wielu osób „świeży start”, także w kontekście biznesowym. Co zrobić, aby wiosenny zapał i motywacja utrzymały się jak najdłużej?

Sukces jednym osobom przychodzi łatwiej, innym trudniej, jednak wszyscy, którzy sięgnęli po sukces, musieli w pewnym momencie wyjść poza swoją strefę komfortu.

W ubiegłym roku przybyło aktywnych mikrofirm. Na koniec 2013 roku było 2,36 mln funkcjonujących mikroprzedsiębiorstw – wynika z szacunków Tax Care na podstawie danych resortu finansów dotyczących ubiegłorocznych rozliczeń podatkowych.

PROAKTYWNOŚĆ to postawa, w której jednostka odpowiedzialna jest za swoje życie poprzez dokonywanie wyborów, ustalanie i osiąganie celów. Mówiąc inaczej, człowiek proaktywny przejmuje odpowiedzialność za to, co się dzieje. Działa w obszarach swojego wpływu, nie zajmuje się tym co było, będzie czy nie jest od niego zależne. Nie czeka, aż ktoś wręczy mu instrukcję postępowania i pudełko z narzędziami. Korzysta z tego, co ma, z pojawiających się możliwości i własnych zasobów.

Sukces zawodowy dość często wiąże się z pracą „po godzinach”, rozwiązywaniem złożonych problemów, podejmowaniem ryzyka, trudnych decyzji... Są dni, kiedy praca jest przyjemnością, czujemy przypływ pasji i energii, spełnienia i satysfakcji. Zdarzają się jednak dni, kiedy sytuacja wygląda całkowicie odwrotnie, kiedy przewagę bierze stres, zmęczenie, zniechęcenie. Jak nie pozwolić na to, aby negatywne emocje przenikały z pracy do domu?

W ostatnich latach zagadnienia związane z kreatywnością i innowacyjnością cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Na współczesnym rynku dobrze rozwinięta kreatywność i innowacyjność stanowią istotną przewagę konkurencyjną. Jest ona szczególnie ważna w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw.

Jest to instrukcja wskazująca czym się kierować przy określaniu, jakie regulacje wewnętrzne należy wprowadzić w Twoim przedsiębiorstwie.

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk po raz ósmy opublikował "Raport o innowacyjności gospodarki Polski" zawierający wyniki i analizy badań prowadzonych przez zespół badawczy pod kierownictwem prof. Tadeusza Baczko.

Raport został opracowany przez zespół niezaleznych ekspertów pod redakcją Jerzego Hausnera i zaprezentowany podczas IV Kongresu Innowacyjnej Gospodarki w czerwcu 2013 roku.

Po co są zespoły? Odpowiedź jest prosta: ponieważ nie da się działać samodzielnie. Praca zespołowa jest najbardziej potrzebna przy rozwiazywaniu problemów. Jeśli zespół funkcjonuje efektywnie – staje się niezbędną siłą w podejmowaniu decyzji w nowoczesnych mikro przedsiębiorstwach.

Zebrania są podstawowym procesem organizacyjnym mikro firmy. W rzeczywistości dla wielu ludzi, udział w spotkaniach jest tym, co robią przez większość czasu, który spędzają w pracy. 

Mikro-przedsiębiorcy często nie myślą o prawidłowym powierzeniu i zabezpieczeniu mienia firmy, opierając się na zaufaniu do pracowników, usługodawców, zleceniobiorców oraz pracy firm ochroniarskich, lekceważąc tym samym konsekwencje takiego zaniechania, tj. często niemożliwości lub problemów z dochodzeniem odszkodowania w przyszłości czy uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela, a wreszcie problemy z kontynuacją działalności wobec utraty istotnych składników mienia. Odpowiednie powierzenie i zabezpieczenie mienia ma ogromne znaczenie praktyczne, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i zlecenia, czy umowy o realizację usług. Jeśli bowiem mienie zostanie prawidłowo powierzone, to wówczas w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia rzeczy, jej kradzieży, utraty, osoba korzystająca będzie musiała wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niej niezależnych. Przy czym udowodnienie tych okoliczności jest zwykle bardzo trudne – może to być przykładowo kradzież. Korzystający musi jednakże wówczas ponadto wykazać, że było to działanie osoby trzeciej i on dołożył sam należytej staranności przy zabezpieczeniu mienia w odpowiedni sposób lub wnosił o dokonanie takiego.

Praca może organizować życie i nadawać mu sens, ale może tez rujnować nam zdrowie, relacje społeczne i rodzinne.
Powtarzające się nieobecności w pracy, wypadki na stanowisku pracy, używanie narkotyków, wspomagaczy czy alkoholu, częste konflikty, zadania wykonywane poniżej możliwości i inne oznaki wyczerpania zawodowego występuję wszędzie. 

KILLER JOB TEST – zidentyfikuj obszary, które mogą być źródłem Twojego „wypalenia się” w pracy. Każda praca posiada pewne demotywujące aspekty. Te najsilniejsze postaci mają swoją wyższość nad sytuacjami wypalania się. Japończycy wymyślili nawet określenie „karoshi”, które oznacza „umrzeć z przepracowania”.

Wielu ludzi ocenia swoją pracę jako nie kończącą się harówkę. Taki „bezduszny” dzień w pracy powoduje, że czują się oni „zużyci” i „wydrążeni”. Zanika w nich chęć powrotu do pracy następnego dnia. Taka praca pochłania cały entuzjazm a dzieje się tak długo, jak długo pozwala na to indywidualny zapas motywacji do pracy. Z czasem wola i duch działania zmniejsza się.

Mam marzenia, potem konfrontuję je z tym, w co wierzę, śmiało podejmuję wyzwania i realizuję moją wizję tak, aby marzenia stały się rzeczywistością - Walt Disney.

Menedżerowie i osoby sprawujące kontrolę w firmie podejmują decyzje każdego dnia. Proces decyzji jest złożony i wymaga więcej niż tylko spojrzenia na sprawę z jednej strony. Konsekwencją tego jest fakt, że zarządzający muszą być arbitralni w zbieraniu informacji od innych.

Pewien znany producent obuwia znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dobra passa załamała się, sprzedaż spadła – w związku z tym musiał poszukać nowych rynków zbytu. Wysłał więc najlepszego dyrektora ds. sprzedaży do Afryki, aby ten rozpoznał szanse uruchomienia specjalnej linii zbytu. Dyrektor pojechał, przeanalizował zastaną sytuację i wrócił z diagnozą: „Panie prezesie, kiepska sprawa, tam wszyscy chodzą boso, nikt nie potrzebuje butów. Nie mamy czego tam szukać”.

Podejmowanie decyzji związane jest z procesem wyboru odpowiedniego kursu działania. Często wymaga to dokonania wyboru „najlepszej” opcji z wielu możliwych rozwiązań. Istnieje wiele rodzajów problemów decyzyjnych jednostki, przed którą stoi zadanie dokonania pojedynczego wyboru. W znaczący sposób różni się on od problemu wyboru społecznego, w który zaangażowanych jest wielu ludzi często posiadających sprzeczne interesy.

Porada: Jak skutecznie chronić własność intelektualną? 6 kroków do prawa wyłącznego (np. patentu).

Rozporządzenie przedsiębiorstwem na wypadek śmierci powinno być bardzo ważne dla przedsiębiorcy. W testamencie może on zdecydować, kto ma odziedziczyć przedsiębiorstwo i dalej je prowadzić. Jeśli tego nie zrobi, dochodzi do dziedziczenia z ustawy. W niniejszej poradzie można dowiedzieć się, jak powinien wyglądać testament dotyczący przedsiębiorstwa oraz co powinno znaleźć się w jego treści.

Informacje o różnych typach przekształceń i dostępnych formach prowadzenia działalności. Znajdziesz tu również informacje o ograniczeniach przekształceń i wymaganych przez ustawę w pewnych przypadkach koniecznych formach prowadzenia działalności.

Jak wnieść przedsiębiorstwo do spółki osobowej? Jak przekształcić swoją dotychczasową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w spółkę prawa handlowego? 

Przykład ten przedstawia zagadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, wyjaśnia jaką informację można uznać za tajemnicę przedsiębiorcy. Znajdziecie w nim Państwo odpowiedź czy pracownik poniesie konsekwencje w związku z rozpoczęciem nowej działalności, w której wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w poprzedniej pracy i jednocześnie działalność ta stała się działalnością konkurencyjną do działań firmy, w której wcześniej pracował.

Przeczytaj zasady ogólne dotyczące przekształceń oraz zapoznaj się z różnyi typami przekształceń przewidzianych Kodeksem spółek handlowych, spółek osobowych w kapitałowe i odwrotnie.

Przedstawiona Instrukcja ma przybliżyć formy prawne w jakich możesz prowadzić indywidualnie działalność gospodarczą, omawiając zarówno status indywidualnego przedsiębiorcy, czyli osoby fizycznej prowadzącej pod swoim imieniem i na swój rachunek przedsiębiorstwo, jak również w formie spółki cywilnej.

Jest to porada, która wyjaśnia jakie są możliwości organizowania przedsiębiorstwa, tworzenia struktur organizacyjnych, przedsiębiorstwa wielozakładowego, przedstawicielstw, oddziałów, wyboru zakładu głównego oraz dostosowywania związanych z tym regulacji wewnętrznych.

Mikro Porady: Weź odpowiedzialność za to, co jesz - osiągniesz 100% możliwości i zdobędziesz 100% kontroli

Mikro Porada: Jak przeciwdziałać zachowaniom samosabotażu.

Mikro Porady:

Czy można uczynić pracę koncepcyjną bardziej efektywną niż jest obecnie? Czy można stworzyć warunki dla super-menedżera optymalnie przygotowanego do wyzwań, jakie niesie ze sobą XXI wiek?

Mikro Porady: Są takie miejsca na ziemi, gdzie wydaje się, że wszystko przychodzi z łatwością, bez wysiłku, gdzie przysłowiowa manna leje się z nieba, a droga od pomysłu do realizacji trwa zaledwie sekundę. Takim miejscem jest Silicon Valley, znane Polakom jako Dolina Krzemowa.

Mikro Porady: Wszystko powstaje dwa razy: najpierw w naszym umyśle, później w rzeczywistości. Pierwszym krokiem do „namalowania” swojego obrazu przyszłości jest obserwowanie rzeczywistości. Jednocześnie teraźniejszość stale przypomina nam, od czego chcemy uciec, a więc wzmaga nasze niezadowolenie. To z kolei kieruje naszą energię do stworzenia stanu pożądanego - czyli wizji przyszłości.

Jak rozpoznaje nas komputer? - rozmowa z Hartmutem Nevenem - profesorem informatyki, inżynierem w firmie GOOGLE

Mikro Porady:
Zasada 1: Puścić wodze fantazji

Mikro Porady:
Czy firmie potrzebne są marzenia? Kiedy zadaję to pytanie biznesmenom, na twarzach wielu pojawia się pobłażliwy uśmiech. Zgoda, świat dorosłych to nie bajka, ale sukces to nie tylko liczby. Za każdym aktem twórczości kryje się wizja lub marzenie, które zostało potem urzeczywistnione. Najwięksi przywódcy, wizjonerzy byli też największymi marzycielami.

Mikro Porady: Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła w swojej konstytucji definicję zdrowia, która mówi że: zdrowie to nie tylko brak choroby czy ułomności, ale pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”.

Mikro Porady:

Mam marzenia, potem konfrontuję je z tym, w co wierzę, śmiało podejmuję wyzwania i realizuję moją wizję tak, aby marzenia stały się rzeczywistością - Walt Disney.

Mikro Porady: Opowieść o tym, jak kierownictwo PIXAR ANIMATION STUDIOS podchodzi do kreatywności. To historia warta ceny biletu.

Mikro Porady: Menedżerowie i osoby sprawujące kontrolę w firmie podejmują decyzje każdego dnia. Proces decyzji jest złożony i wymaga więcej niż tylko spojrzenia na sprawę z jednej strony. Konsekwencją tego jest fakt, że zarządzający muszą być arbitralni w zbieraniu informacji od innych.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300