Porady eksperta

Czym się różni 0/8 etatu od 0/2 etatu oraz czym oba różnią się od całego etatu?

Pytanie z dnia 25 września 2017

Przedstawiony problem: Czym się różni 0/8 etatu od 0/2 etatu oraz czym oba różnią się od całego etatu?

Odpowiedź na problem prawny:

Cały etat, zgodnie z art. 129 kodeksu pracy, obejmuje około 160 godzin miesięcznie. Dokładna liczba godzin jest zależna od liczby dni oraz od liczby dni świątecznych w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu pracy, tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Aby obliczyć wymiar czasu pracy pracownika, w danym okresie rozliczeniowym – ustalanym zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu pracy – należy:

  1. pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W roku 2017 całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2000 godzin (250 dni x 8h).

0/8 etatu, czy 0/2 etatu nie są całymi (pełnymi) etatami, tylko ich określoną częścią, ułamkiem, tu dziesiętną, co będzie oznaczało mniejszą ilość godzin w danym okresie rozliczeniowym i co za tym idzie mniejsze wynagrodzenie.

Z tytułu umowy o pracę, pracodawca pokrywa za pracownika składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast pracownik pokrywa składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. To, czy pracujemy na pełny etat, jego połowę, czy inną część nie ma wpływu na obowiązek ich opłacania. Wysokość składek zależy od osiąganego dochodu (im więcej zarabiamy, tym większe płacimy składki). Każda składka jest uiszczana w innej wysokości, składka na ubezpieczenie: emerytalne - 9,76% (pracodawca i pracownik pokrywają ją w tej samej wysokości); rentowe - 6,5% (wysokość składki jaką płaci pracodawca za pracownika) i 1,5% (wysokość składki jaką pracownik sam pokrywa); wypadkowe – 1,8% (składka pokrywana tylko przez pracodawcę); chorobowa – 2,45% (pokrywana tylko przez pracownika); zdrowotna – 9% (pokrywana tylko przez pracownika); Fundusz Pracy – 2,45% (pokrywana tylko przez pracodawcę) i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych - 0,1% (pokrywana tylko przez pracodawcę). Tak więc, składki będą naliczane od wynagrodzenia bez względu za jaki pełny lub częściowy etat jest ono wypłacane.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!