Porady eksperta

Zatrudnienie na umowę zlecenie ze stawką akordową

Pytanie z dnia 18 września 2017

Przedstawiony problem prawny: zatrudnienie na umowę zlecenie ze stawką akordową

Pytanie: Czy można zawierać umowę zlecenie ze stawką akordową?

Odpowiedź: Po pierwsze należy zwrócić szczególną uwagę, iż zgodnie z nowelizacją umów zlecenie i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2017 r. przewidziano szereg istotnych zmian, z których najistotniejsze to zmiana minimalnej stawki godzinowej.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) ogłasza się, że wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz. U. 2017 poz. 847), od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł.

To oznacza, że wprowadzenie tych regulacji, w myśl których w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług wskazywać się będzie sposób weryfikowania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług jest konieczne. Na marginesie należy wskazać, że w razie braku takich umownych ustaleń, a także w przypadku umów zawartych w formie ustnej, gdy nie doszło do pisemnego potwierdzenia tych ustaleń, zatrudniony ma przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia), niezależnie od formy/sposobu obliczania wynagrodzenia (np.: akord „od rezultatów”).

Zgodnie z powyższym, wynagrodzenie w umowie zlecenia nadal może być wyrażone stawką kwotową, miesięczną, godzinową, akordową lub prowizyjną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – i wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przez co należy rozumieć, że kwota uzyskana w wyniku podzielenia należnego obliczonego wynagrodzenia przez liczbę godzin przepracowanych w dany miesiącu przez zleceniobiorcę powinna wynieść co najmniej 13 zł brutto.

Reasumując, kiedy zapłata za pracę jest kalkulowana jako iloczyn stałej stawki za usługę (wyrób, produkt itp.) i liczby zrealizowanych usług (na przykład: przeszyć) czy wykonanych produktów, jest to wynagrodzenie akordowe. Zwyczajowo stawkę tę stosuję się w pracach, gdzie efekty i wydajność każdego pracownika można łatwo weryfikować. Mimo, iż jak stwierdzono w wyroku Sądu Najwyższego z 21 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 626/00, OSNP 2003/16/384), akordowy system wynagradzania pracowników nie może obowiązywać bez wprowadzenia norm pracy, to w przypadku np. umów zlecenia czy umów o świadczenie usług warunek istnienia ww. norm nie jest konieczny, gdyż umowy te rodzą stosunek cywilnoprawny, nie zaś stosunek pracy.

W przypadku gdy wysokość zapłaty za pracę nie gwarantuje zatrudnionemu minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo minimalnej stawki.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265);
  • art. 1 pkt 1a, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz. U. 2017 poz. 847);
  • Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 626/00, OSNP 2003/16/384).

Stan prawny aktualny na dzień 20 września 2017 r

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!