Porady eksperta

Ustanowienie i wpisanie pełnomocnika do prowadzenia przedsiębiorstwa w CEIDG, a wymaganie przez kontrahentów formy szczególnej pełnomocnictwa

Pytanie z dnia 21 sierpnia 2017

Zapytanie: Ustanowienie i wpisanie pełnomocnika do prowadzenia przedsiębiorstwa w CEIDG, a wymaganie przez kontrahentów formy szczególnej pełnomocnictwa

Przedsiębiorca może ustanowić pełnomocnika i „przez niego” prowadzić przedsiębiorstwo. Dla takiego działania wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa ogólnego w formie pisemnej do wykonywania czynności zwykłego zarządu, prowadzenia spraw i reprezentacji (do prowadzenia przedsiębiorstwa).

W zakresie pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia przedsiębiorstwa, w standardzie zwykłego zarządu, wchodzi upoważnienie do podejmowania wszystkich czynności faktycznego kierowania ruchem przedsiębiorstwa, zatrudniania pracowników, podwykonawców, jak i reprezentacja przy czynnościach związanych z prowadzeniem interesów (np. kupno, dostawa) oraz sprzedaż produktów i usług.

Jako czynności zwykłego zarządu są uznawane czynności podejmowane w celu ochrony przedmiotu przedsiębiorstwa (tzw. czynności zachowawcze), związane z jego normalną eksploatacją, administracją czy też osiąganiem normalnych korzyści, jakie przedsiębiorstwo ma przynosić. Określa się te czynności niezbędnymi dla utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż jakiekolwiek uogólnienia są trudne do wyprowadzenia i mogą być czynione jedynie celem określenia wskazówek dla kwalifikacji konkretnej czynności, jako czynności zwykłego zarządu. Ta sama (identyczna) czynność może bowiem mieć w określonych okolicznościach faktycznych charakter czynności zwykłego zarządu, a w innych może już podlegać zakwalifikowaniu do czynności przekraczających zwykły zarząd. Zatem rozważenia z jakiego rodzaju czynnością mamy do czynienia, będzie musiało następować zawsze w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego, zależy to od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności i przedmiotu obrotu. Dla przykładu uznania za czynności zwykłego zarządu można wskazać, na co do zasady te, które służą realizowania produkcji lub usług w dotychczasowym rozmiarze i przy zachowaniu dotychczasowego udziału w ryzyku oraz możliwości kontynuacji działalności w przyszłości. Tak więc wymiana zniszczonej maszyny na nową, reinwestycja- będzie zwykłym zarządem, a kupno nowej do dodatkowej produkcji już inwestycją poza zwykłym zarządem. Pełnomocnictwa ogólne tzw. handlowe otrzymują najczęściej, i takie trzeba im udzielać, dyrektorzy kierownicy, szefowie zaopatrzenia i zbytu.

Podstawową zasadą w prowadzeniu działalności jest zasada swobody umów, na podstawie której przedsiębiorcy mogą podpisywać umowy z wybranymi przez siebie kontrahentami, a także ustalić mniej korzystne lub zaostrzać ich warunki i wymogi formalne.

Kontrahent proponując umowę, może zastrzec wymóg szczególnej formy i rodzaju pełnomocnictwa dla celów dowodowych (m.in. pełnomocnictwo z datą pewną, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym, ..) w tym także ogólne handlowe do prowadzenia przedsiębiorstwa z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnictwo do poszczególnej czynności będzie konieczne zawsze w przypadkach przepisanych prawem, ale i w sytuacjach umocowania jednorazowego do konkretnej czynności. Do dokonania czynności wymagających pełnomocnictwa rodzajowego możesz, także zawsze umocować udzielając pełnomocnictwa do konkretnej czynności np. zawarcia konkretnej umowy sprzedaży, jednakże już dla umocowania pełnomocnika do dokonania czynności, dla których ustawa wprost wymaga pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwo rodzajowe nie będzie wystarczające. Z reguły są to czynności przekraczające zwykły zarząd, jednakże zarówno wówczas gdy wymaga tego ustawa jak i przy przekroczeniu zwykłego zarządu, obok ogólnego pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa jest potrzebne szczególne do konkretnej czynności.

Czynności prawne, dla których dokonania przez pełnomocnika konieczne jest umocowanie do tej szczególnej czynności prawnej wymieni m.in. art. 1093 k.c, i są to: zbycie przedsiębiorstwa; czynności, na podstawie których następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, oraz zbywanie i obciążanie nieruchomości.

Stan prawny na: 28 sierpnia 2017

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!