Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zarządzanie

Umowa przewozu w wewnętrznej dystrybucji jest umową nienazwaną, a relacje prawne z niej wynikające kształtowane są zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.). Przedmiotowa umowa łączy cechy umowy przewozu oraz  umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, dlatego też zasadne jest posiłkowanie się na podstawie art. 750 k.c. przepisami Kodeksu cywilnego zawierającymi regulacje w zakresie umowy zlecenia (art. 734 i nast. k.c.) oraz umowy przewozu (art. 774 i nast. k.c.).

Zaproponowany przez nas wzór umowy (dalej jako „Umowa”) dotyczy długoterminowej współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w zakresie realizacji usług transportowych w obrębie jednego przedsiębiorstwa Zamawiającego (dalej jako „Zamawiający”). Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług, handlu  i dystrybucji swoich produktów lub towarów (dalej jako „Towary”) zaś druga strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji usług transportowych lub spedycji (dalej jako „Przewoźnik”).

Podstawową cechą odróżniającą przedstawiony przez nas wzór umowy od typowej umowy przewozu jest długoterminowość świadczonych usług (współpraca ramowa) oraz realizacja zleceń transportowych jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa Zamawiającego, zatem nie pojawia się tutaj typowy dla umowy przewozu podmiot trzeci (poboczny) w postaci odbiorcy przesyłki.

Zastosowanie omawianej Umowy może mieć miejsce w sytuacji, gdy przedsiębiorca zmuszony jest przewozić materiały, półprodukty, surowce lub towary (np. spożywcze, chemii gospodarczej, RTV, AGD) pomiędzy różnymi jednostkami wewnętrznymi swojego przedsiębiorstwa (np. zakładem produkcyjnym a magazynem lub sklepem), a jednocześnie nie ma własnego towarowego transportu i nie chciałby zatrudniać kierowcy na podstawie umowy o pracę.

Umowa o odbiór i przewóz towarów stanowi typ umowy nienazwanej, a relacje prawne z niej wynikające kształtowane są zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.). W jej konstrukcji pomocne może okazać się posłużenie niektórymi zasadami rządzącymi umową przewozu uregulowaną w Kodeksie cywilnym.

Zaproponowany przez nas wzór umowy różni się jednak od typowej umowy przewozu przede wszystkim w zakresie osoby korzystającej z usług transportowych oferowanych przez wyspecjalizowaną firmę (dalej „Przewoźnik”). W przedstawionej przez nas wersji bowiem stroną umowy z przewoźnikiem jest przedsiębiorca zamawiający określony towar (dalej „Zamawiający”) od podmiotu oferującego go do sprzedaży, a nie nadający taki towar (czyli w praktyce najczęściej przedsiębiorca towar sprzedający).

Umowa o odbiór i przewóz towarów (dalej „Umowa”) może znaleźć zastosowanie zarówno jako umowa ramowa zawierana na czas określony/nieokreślony pomiędzy przedsiębiorcą zakupującymi towary dla potrzeb własnej działalności (np. artykuły spożywcze, środki higieniczne), jak i w celu dalszej odsprzedaży towarów nabytych od producenta/dystrybutora, których obrotem detalicznym lub hurtowym trudzi się przedsiębiorca

Umowa spedycji jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 794- 804 k. c. Umowa ta związana jest z rozwojem handlu, a zwłaszcza z transportem towarów. Należy pamiętać, że spedytor jest zawodowym organizatorem usług związanych z przewozem, jak i dostarczaniem towarów/przesyłek. Jest przedsiębiorcą posiadającym w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa spedycyjnego kompetencje/kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług w postaci wysyłania lub odbioru towaru/przesyłki, albo innych usług związanych z jej przewozem za wynagrodzeniem. Wszystkie swoje obowiązki spedytor powinien wykonać z należytą starannością, przy określeniu której należy uwzględnić zawodowy charakter jego działalności (art. 355 k.c.). Zleceniodawcą, a więc osobą, która zleca usługi spedycyjne może być każdy podmiot prawa cywilnego.

Umowa najmu pojazdu zaliczana jest do umów, których przedmiotem jest korzystanie z rzeczy lub praw (podobnie jak umowy dzierżawy, użyczenia i leasingu). Jest to umowa nazwana uregulowana w art. 659 - 679 k.c. Przepisy te określają jakie obligatoryjne elementy powinna zawierać umowa najmu, a więc znajdują one zastosowanie również do najmu pojazdu. Przedsiębiorco pamiętaj, że relacje prawne wynikające z umowy najmu są kształtowane zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.).

Przedsiębiorcy prowadzący serwisy internetowe, strony, blogi, fora, itp. nie zawsze dysponują merytorycznym przygotowaniem do ich prowadzenia od strony informatycznej / technicznej. Również nie zawsze dysponują wiedzą techniczną lub z zakresu przepisów mających zastosowanie w związku z prowadzeniem takich serwisów często też nie zatrudniają pracowników z takimi kwalifikacjami. W tym miejscu należy zaznaczyć, że prowadzenie takich serwisów wiąże się w szczególności ze stosowaniem następujących w szczególności dziedzin prawa: 

  • prawo cywilne (przykładowo zastosowanie ogólnych warunków umów, regulaminów, odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem serwisu, kwestia odpowiedzialności za zamieszczane w nim treści),
  • prawo autorskie, ew. własności przemysłowej (posługiwanie, wykorzystywanie, przetwarzanie, czy samo publikowanie utworów, zapewnienie podstawy prawnej do ich wykorzystania na właściwych polach eksploatacji),
  • ochrona danych osobowych, prywatności (począwszy od użytkowników, których adresy IP są rejestrowane przez serwis, poprzez klientów którzy założyli konta, mają loginy w danym serwisie, a skończywszy na kontrahentach danego przedsiębiorcy – zapewnienie przetwarzania ich danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami),
  • ochrona konsumentów (w przypadku osób korzystających z serwisu nie czyniących tego w ramach ich działalności gospodarczej czy zawodowej),
  • przepisy regulujące świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie m. in. obowiązków przedsiębiorcy będącego dostawcą takich usług).

W takim wypadku rekomendowanym rozwiązaniem jest powierzenie przedsiębiorcy trudniącemu się zawodowo obsługą serwisów zapewnienia funkcjonowania ich zgodnie z wymogami prawa. Dzięki temu przedsiębiorca może skoncentrować się na swej działalności, ograniczając się do publikowania materiałów, moderowania pod względem specjalistycznym, branżowym działalności użytkowników serwisu. Reagowanie przykładowo na zamieszczanie wulgaryzmów, bądź zapewnienie, żeby każdoczesne brzmienie formularzy obejmujących udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych było zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami pozostawało by obowiązkiem przedsiębiorcy zapewniającego zgodne z prawem funkcjonowanie serwisu.

Sprawdzenie stanu aktywów i pasywów z wykazanymi w ewidencji księgowej, ujawnienie różnic między nimi (niedobory, szkody, nadwyżki), a także weryfikacja stanu jakościowego, zużycia, ubytków, sprawdzanych składników to tzw. inwentaryzacja. Jej przeprowadzenie wymaga przygotowania całej Twojej firmy, nawet jeżeli prowadzisz tylko niewielki sklep. W tym czasie musisz bowiem w zasadzie wstrzymać działalność w miejscu, w którym przeprowadzasz inwentaryzację drogą spisu z natury, oddelegować odpowiednią ilość pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności, a niejednokrotnie najpierw przeszkolić ich z tego zakresu. Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki, czyli m.in. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś członkiem zarządu albo wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki, wówczas na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji. Nie oznacza to jednak, że musisz dokonywać wszystkich czynności samodzielnie lub posługując się swoimi pracownikami. Możesz bowiem powierzyć wykonywanie czynności inwentaryzacji w drodze umowy osobom trzecim. Przedstawiamy wzór umowy, którą możesz użyć powierzając wykonanie czynności inwentaryzacji specjalizującym się w tym podmiotom zewnętrznym, wyjaśniając w uwagach m.in.: czym jest inwentaryzacja, spis z natury, jakie są jej terminy.

Usługi spedycyjne mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie istotą usług spedycyjnych jest szeroko rozumiane „zorganizowanie” przemieszczenia towarów z punktu wydania do punktu odbioru z uwzględnieniem świadczenia usług związanych z jej przewozem, podczas gdy przedmiotem usługi przewozu jest jedynie przewiezienie za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Umowa o zarządzanie jest umową prawa cywilnego, która może być zawierana w formie umowy zlecenia, umowy o inne usługi, do której stosuje się przepisy o zleceniu bądź umowy nienazwanej. W tych ostatnim przypadku najczęściej przybiera postać kontraktu menadżerskiego, o charakterze mieszanym łącząc w sobie elementy umowy o pełnienie funkcji lub o warunkach powierzonej funkcji.

Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną, nienazwaną, zawieraną najczęściej przez Spółkę w celu powierzenia zarządzania nią innej osobie. Może być zawarty zarówno z członkami zarządu spółki, jak i z osobą trzecią, z zewnątrz. Poniżej przedstawiamy wzór kontraktu menedżerskiego, który w niektórych postanowieniach posiada kilka wariantów – w zależności od tego z kim jest zawierany.  

Regulamin organizacyjny wraz z załączonym do niego schematem struktury organizacyjnej określa sposób organizacji przedsiębiorstwa, czyli jednostki organizacyjne i ich podległość. Tymi jednostkami organizacyjnymi są sprecyzowane w Regulaminie samodzielne stanowiska pracy, wydziały, działy, zakłady.

Umowy takiej możesz potrzebować, gdy jesteś mikroprzedsiębiorcą i nie chcesz sam zatrudniać pracowników do spraw administracyjnych, którymi będziesz musiał kierować. Możesz posłużyć się zwewnętrzną, wyspecjalizowaną firmą, która może funkcjonować nawet z Twoim adresem do doręczeń, przyjmując i eskpediując Twoją korespondencję.

Jest to regulacja wewnętrzna, którą powinieneś wprowadzić jeżeli chcesz budować wizerunek ekologicznego przedsiębiorstwa lub Twoich produktów jako ekologicznych, będź też, co nie wyklucza pierwszego, istotne jest dla Ciebie oszczędzanie surowców i energii z pożytkiem zarówno dla Twojej firmy jak i Twojego otoczenia.

Regulamin zarządzania jest propozycją regulacji wewnętrznej, za pomocą której ustalasz jako przedsiębiorca zasady zarządzania Twoim przedsiębiorstwem

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.