Trzeba wiedzieć

Zmiany podatkowe w kwestii rozliczania kosztów samochodów osobowych w leasingu od 1 stycznia 2019 roku

W związku z uchwaleniem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością dostosowania się do nowych zasad dotyczących między innymi rozliczania kosztów nabywania i użytkowania samochodów osobowych. Opisane zmiany odnoszą się do umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

1. Amortyzacja – zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu

Pozytywną informacją dla przedsiębiorców jest podniesienie limitu kwotowego amortyzacji w przypadku nabycia samochodów osobowych.

Ważne:

Do końca 2018 roku przedsiębiorcy mogli zaliczyć do kosztów działalności osobowe samochody spalinowe i hybrydowe do wartości 20 tys. euro (nieco ponad 80 tys. złotych) – od stycznia 2019 roku kwota ta wzrośnie do 150 tys. złotych, a więc uległa niemalże podwojeniu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku coraz bardziej popularnych samochodów elektrycznych – tutaj z limitu w wysokości 30 tys. euro (około 125 tys. złotych) musimy przygotować się na 225 tys. złotych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kosztach prowadzonej działalności całą wartość płaconych rat leasingowych do podanych wyżej kwot.

Co jednak w przypadku, gdy przekroczymy ten limit? Tu niestety nie mamy dobrych wieści. Do końca 2018 roku nie było wprowadzonych ustawowych ograniczeń dla maksymalnej wartości rat, które podlegają odliczeniu, natomiast od 2019 roku limitem tym stają się podane wyżej progi – 150 tys. złotych w przypadku samochodów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. złotych w przypadku elektrycznych. Po ich przekroczeniu, cała kwota nadwyżki nie podlega rozliczeniu w ramach kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeżeli planujesz podpisanie umowy leasingowej na droższy samochód osobowy w 2019 roku, możesz liczyć na mniej ulg ze strony ustawodawcy, niż w roku 2018.

2. Ubezpieczenie samochodu osobowego

Kwestia wygląda podobnie w przypadku możliwości rozliczenia kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego – przedsiębiorcy będą mogli to uczynić jedynie odnośnie składek odpowiednio do wysokości, w jakiej limitowana kwota (150 tys. złotych lub 225 tys. złotych) pozostaje do całkowitej wartości samochodu, którą przyjęto dla celów realizacji ubezpieczenia.

Przykład:

Jeżeli wartość samochodu spalinowego przyjęta dla celów ubezpieczenia wynosi 300 tys. złotych, to odliczeniu podlegać będzie jedynie 50% kosztów ponoszonych na to ubezpieczenie (wykonujemy działanie matematyczne: 150 000 / 300 000 = 0,5)

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

3. Koszty eksploatacyjne

Kolejną istotną zmianą objęto rozliczanie kosztów eksploatacyjnych poniesionych przy okazji używania samochodów osobowych.

Ważne:

Znowelizowana ustawa limituje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów do 75% rzeczywiście poniesionych wydatków, jeżeli samochód jest wykorzystywany zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i celów prywatnych.

Jest to zdecydowanie korzystniejsza propozycja w porównaniu z 50% limitem postulowanym w projekcie zmieniającym omawiane ustawy, natomiast w porównaniu ze stanem prawnym z lat wcześniejszych nie można jej uznać za pozytywną z perspektywy przedsiębiorcy. Do końca 2018 roku, nawet przy tzw. użyciu „mieszanym”, możliwe było odliczenie 100% kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego. Jeżeli natomiast używasz samochodu jedynie w celu prowadzenia działalności, nadal masz możliwość rozliczania kosztów eksploatacyjnych bez żadnych dodatkowych limitów.

4. Wykorzystanie dla celów działalności

Co więcej, wedle nowych przepisów przyjmuje się, że aby móc nadal odliczać 100% kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego, czyli traktować auto jako wykorzystywane wyłącznie w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, należy obowiązkowo prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (chyba, że przepisy szczególne takiego obowiązku nie przewidują). W praktyce oznacza to, że podatnik będzie zmuszony do prowadzenia ewidencji, której szczegóły potwierdzać mają wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie w celach prowadzonej działalności. W tym celu wykorzystywana będzie ewidencja stosowana dla celów podatku od towarów i usług (VAT). Przez sam fakt nieprowadzenia takiej ewidencji automatycznie przyjmuje się, że samochód osobowy używany jest również dla celów prywatnych przedsiębiorcy i tym samym przysługuje mu jedynie 75% ulga na rozliczanie kosztów eksploatacyjnych.

5. Likwidacja rozliczania kosztów samochodu według tzw. „kilometrówek”

Jeżeli chodzi natomiast o samochody osobowe stanowiące własność osobistą podatnika jako osoby fizycznej (a zatem niebędące składnikiem prowadzonego przedsiębiorstwa) i związane z tym wydatki z tytułu użytkowania na cele działalności gospodarczej, tzw. „kilometrówka” ulegnie w tym przypadku likwidacji, a odliczeniu podlegać będzie jedynie 20% kosztów eksploatacyjnych (w tym ubezpieczenia) związanych z użytkowaniem takiego auta:

Nie uważa się za koszt uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku (…) oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Zniesienie limitu „kilometrówek” powoduje ustanie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu niebędącego składnikiem przedsiębiorstwa, natomiast możliwość zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności jedynie 20% wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem „prywatnego” auta należy ocenić zdecydowanie negatywnie z punktu widzenia finansów przedsiębiorcy. „Kilometrówka” w tych okolicznościach obowiązywać będzie nadal w przypadku rozliczania wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z używaniem przez jego pracowników własnych samochodów osobowych w celach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (podróże służbowe).

6. Obowiązywanie nowych regulacji

Podwyższony limit amortyzacji poniesionych kosztów na samochody osobowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również nowe limity dotyczące rozliczania bieżących kosztów eksploatacyjnych stosuje się będzie jedynie do samochodów osobowych, które stały się majątkiem przedsiębiorstwa od dnia 1 stycznia 2019 roku włącznie. Oznacza to, że dla umów sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy oraz równoważnych zawartych w 2018 roku obowiązują będą dotychczasowe, stare zasady podatkowe. Nie ma przy tym praktycznego znaczenia moment wydania przez leasingodawcę samochodu osobowego, a sam moment podpisania umowy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.)
  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022.2587 t.j)
  3. Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2159)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT