Porady eksperta

Wypowiedzenie umowy faktoringowej w czasie prowadzonego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniami dotyczącymi dozwolonych czynności prawnych w okresie objętym uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Jego spółka miała podpisana umowę faktoringową, która została wypowiedziana przez faktora. Jak podaje Użytkownik, uniemożliwiło to uzyskanie pożyczki gotówkowej. Następnie spółka Użytkownika została wpisana do BIG jako dłużnik. Użytkownik precyzuje, że wypowiedzenie zostało podpisane przez osobę działającą w imieniu faktoranta, której nazwisko nie figuruje w KRS. Ostatecznie wierzytelność została wystawiona na sprzedaż. W związku z tym Użytkownik prosi o ocenę czy działania te są skuteczne i zgodne z prawem.

Poniżej odpowiedź:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to swoista nowość w prawie restrukturyzacyjnym, wprowadzona w celu uchronienia podmiotów gospodarczych przed negatywnymi skutkami epidemii Covid-19 i upadłością. Jest to procedura ograniczona w czasie – do 30.06.2021 r., i nie zastępuje ona znanych dotychczas postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone w stosunku do dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Jego celem jest uchronienie przedsiębiorców przed upadłością.

Odpowiedź na pytanie dotyczące zasadności wypowiedzenia umowy faktoringu brzmi: tak, faktor mógł ją wypowiedzieć. Jest to umowa nienazwana zawierająca elementy innych umów z Kodeksu cywilnego (np. zlecenia) i w dużej mierze opiera się na zasadzie swobody umów z art. 3531 k.c. Umowa faktoringu wygasa wraz z nadejściem umówionego terminu, za porozumieniem stron lub poprzez złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest jej wypowiedzenie. Zatem Użytkownik powinien ocenić złożone wypowiedzenie w świetle postanowień umownych z faktorem, ale wyłącznie w perspektywie umownego terminu wypowiedzenia. Warto jednak zaznaczyć, że faktor, co do zasady – miał prawo wypowiedzieć umowę. Ustawodawca wprowadzając uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne postanowił, że wraz z jego otwarciem zawieszeniu ulegają prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje z wierzytelności objętych układem oraz z wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. i nie można wszczynać nowych. Podobnie wypowiadanie umowy najmu lub dzierżawy lokalu i nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika, bez zgody rady wierzycieli, jest niedopuszczalne. Przepisy działowe nie przewidują zakazu wypowiadania umowy faktoringu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że działanie polegające na wpisaniu do Krajowego Rejestru Długów BIG nie jest egzekucją, a więc jest prawnie dopuszczalne. Rejestr nie jest podmiotem biorącym udział w omawianym postępowaniu, nie jest również organem państwowym ani egzekucyjnym.

Odnosząc się do kwestii wątpliwości Użytkownika, co do umocowania osoby, która dokonała wypowiedzenia umowy faktoringu, należy stwierdzić, że osoby ujawnione w KRS jako uprawnione do reprezentowania spółki, nie wyczerpują katalogu osób, które mogą składać w jej umieniu oświadczenia woli. Może się zatem zdarzyć, że pracownik, który wypowiedział przedmiotową umowę działał jako pełnomocnik spółki. Jeśli nie ujawnił pełnomocnictwa, Użytkownik może zawnioskować o jego przedstawienie. Brak przedłożenia pełnomocnictwa, jeśli ono istniało, nie pociąga za sobą nieważności czynności prawnej. Inaczej jest jednak, gdy wypowiedzenie zostało złożone w cudzym imieniu przez osobę nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu jej umocowania. Wówczas jednostronna czynność prawna, zgodnie z art. 104 k.c., jest nieważna. Przez działanie bez umocowania rozumie się brak udzielenia pełnomocnictwa, co prowadzi do braku skutków dla reprezentowanego. Zaś działaniem z przekroczeniem umocowania jest składanie oświadczeń woli o treści wykraczającej poza zakres wskazany w pełnomocnictwie.

Stan prawny na dzień: 15.06.2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny