Porady eksperta

Ustalenie terminu urlopu

Użytkownik naszego serwisu prowadzi działalność gospodarczą w tamach której zatrudnia dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracownicy złożyli wnioski o udzieleni im urlopu w tym samym terminie. Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośba o udzieleni odpowiedzi na pytania, które powstały w związku z zaistniałą sytuacją. Czy użytkownik naszego serwisu może odmówić jednemu z pracowników? Czy użytkownik może proponować pracownikom urlop w innym terminie?

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (dalej jako: „k.p.”) każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 1 k.p.).

Wymiar urlopu pracownika wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu.

Błędnym, jednakże jest przyjęcie, że to pracownik decyduje o terminie udzielania mu urlopu przez pracodawcę.

Zgodnie bowiem z art. 163 § 1 k.p. 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

Dodatkowo wskazujemy, że pracodawca, na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami może przesunąć termin udzielonego wcześniej urlopu. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne także z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, w sytuacji, gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy zakładu pracy.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany do przesunięcia terminu urlopu pracownika, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym wcześniej z pracodawcą terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.

W takim przypadku pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy (art. 165 § 1 k.p.).

Stan prawny na dzień 30 lipca 2021

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U. 2020.1320 t.j.)

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny