Porady eksperta

Wystawianie reklam na ulicy

Użytkowniczka zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej reklamy na ulicy. Czy jest obowiązek uiszczania opłat za wystawienie potykacza ulicznego?    

Ustawa dotycząca wystawiania reklam na ulicy

Zasady dotyczące wystawiania reklam na ulicy są uregulowane w Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej: „Ustawa krajobrazowa”). Ustawa została uchwalona 24 kwietnia 2015 roku, a weszła w życie dnia 17 sierpnia 2015 roku. Ustawa pozwala na dokładne określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej. Odnosi się to przede wszystkim do tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ale także przydrożnych kapliczek, architektury ogrodowej, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych i wielu innych. Ustawa krajobrazowa bez wątpienia sprzyja zachowaniu ładu i estetyki w krajobrazie wielu polskich miejscowości. Jednocześnie zapobiega bezprawnemu umieszczaniu reklam w dowolnych miejscach.

 

Cele ustawy krajobrazowej

Nadrzędnym celem ustawy krajobrazowej jest poprawa estetyki oraz zapobieganie powstawaniu chaosu w przestrzeni publicznej. Ustawa krajobrazowa to skuteczne narzędzie, które wspiera ochronę panoramy polskich miast, miasteczek oraz wsi. W głównej mierze dotyczy to urządzeń reklamowych: tablic, szyldów, billboarów, plakatów.

Należy podkreślić, iż ustawa krajobrazowa dąży także do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nieumiejętne rozstawienie tablic reklamowych znacznie utrudnia widoczność, co bezpośrednio zwiększa ryzyko niebezpieczeństw na drodze. Istotnym założeniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku jest także utrzymanie porządku prawnego, umożliwiającego ochronę krajobrazu. Uchwały krajobrazowe mogą nakładać na reklamodawców obowiązek dostosowania istniejących obiektów do aktualnych wymogów prawnych. Przy tym należy mieć na uwadze, że krajobraz gminny stanowi dobro wspólne, dlatego też ze szczególną troską powinniśmy o niego dbać.

 

Zasady sytuowania reklamy na ulicy

Organem który jest zobligowany do ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej jest Rada Gminy. W odniesieniu do reklam ustawa ta może dotyczyć wielu różnych kwestii. Przy tym należy pamiętać, że każda gmina potrzebuje nieco innych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ładu i harmonii w krajobrazie miasta bądź wsi.

Najczęściej regulacje dotyczą: wymiarów reklam, ilości szyldów możliwych do umieszczenia, miejsca montażu reklamy (dopuszczenie montażu bezpośrednio na gruncie, ogrodzeniu lub ścianie budynku), parametrów lokalizacji reklamy oraz rodzaju materiału, z jakiego mogą być wykonane tablice reklamowe. Rada Gminy może równocześnie zabronić całkowitego umieszczania tablic reklamowych, z wyjątkiem szyldów. Warto dodać, że uchwała krajobrazowa powinna uwzględniać czas dostosowania obiektów do obowiązujących warunków. Okres ten nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie. Regulacjom podlegają wszystkie urządzenia reklamowe, znajdujące się na terenie danej gminy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Opłaty za wystawienie reklamy

Często Rada Gminy decyduje się na wprowadzenie opłat reklamowych. Opłaty te będą pobierane od właścicieli lub użytkowników nieruchomości czy też obiektów, na których usytuowane będą tablice reklamowe. Jednocześnie koszty te powinny zostać zawarte w cenie, jaką reklamodawcy muszą zapłacić właścicielowi nieruchomości. W przypadku, gdy określona nieruchomość lub obiekt stanowi współwłasność, wówczas obowiązek pokrywania kosztów spada sprawiedliwie na każdego ze współwłaścicieli. Warto zaznaczyć, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość stawki – musi ona dostosować się do wymogów zawartych w ustawie krajobrazowej. Opłata reklamowa składa się z opłaty stałej oraz zmiennej. Ta pierwsza nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie. Natomiast w przypadku opłaty zmiennej ustawodawca przewidział maksymalną stawkę 0,20 zł od metra kwadratowego.

Przykładowo w Grodzisku Mazowieckim obowiązuje Uchwała dotycząca sytuowania nośników reklamowych od 11 maja 2022 r. Od dnia wejścia uchwały liczone są trzy terminy dostosowania istniejących reklam:

1)      12 miesięcy, czyli do 11 maja 2023 r. – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowanych na ogrodzeniach (głównie chodzi o banery) oraz na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki nieruchome, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodzisk Mazowiecki (w tym w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego)

2)      24 miesiące, czyli do 11 maja 2024 r. – dla wszystkich pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym banerów sytuowanych na budynkach i balkonach),

3)      36 miesięcy, czyli do 11 maja 2025 r. – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych na podstawie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. W przedmiotowej uchwale obowiązują następujące zasady dotyczące reklam na ogrodzeniach:

  • min. odległość od innych nośników reklam – 6 m poza ogrodzeniem,
  • zakaz banerów reklamowych w strefie centrum,
  • reklama, co drugie przęsło.

Jeżeli chodzi o szyldy na budynkach, to muszą one być:

  • symetrycznie względem osi kompozycyjnych elewacji,
  • powyżej parteru – forma ażurowa np. litery przestrzenne
  • ograniczenie przesłonięcia witryny max. do 30%

Odnośnie reklam wolnostojących:

  • standard wyświetlania reklam zgodnie z uchwałą,
  • zwiększenie odległości między tablicami,
  • co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią nieruchomością,
  • te same formaty blisko siebie.

Każda tablica i urządzenie reklamowe, w tym szyld i baner, montowane po 11 maja 2022 r. muszą być zgodne z wytycznymi obowiązującej uchwały krajobrazowej w Grodzisku Mazowieckim. W przeciwnym razie, gmina (organ) ma obowiązek wymierzyć karę pieniężną, której wysokość ustawodawca narzucił odgórnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 37d. Kary wynoszą 112 zł za każdy dzień (opłata stała za 1 szt. niezgodnej reklamy) + 10 zł za każdy 1 m2 tej reklamy dziennie. Kwoty te należy zsumować w każdym indywidualnym przypadku (w zależności od powierzchni reklamy) i pomnożyć przez ilość dni, kiedy reklama pozostaje niedostosowana. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

 

Podsumowanie dotyczące opłat za reklamy

Reklamy są nieodłącznym elementem codziennego życia. Podróżując do pracy, szkoły czy sklepu nietrudno zauważyć wielkoformatowe billboardy, plakaty czy banery reklamowe. Reklama zewnętrzna umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Niemniej jednak ma bardzo duży wpływ na krajobraz miejski. Przed kilkoma laty w Polsce wdrożono ustawę krajobrazową. Jej realizowanie spoczywa na organach wykonawczych gminy i reguluje umieszczenie elementów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej. Postępowanie zgodnie z zasadami tej ustawy pozwala utrzymać ład i porządek w krajobrazie.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.


Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny: 14 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 z późn. zm.).

 

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT