Porady eksperta

Umowa o udział w imprezie turystycznej

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o sporządzenie umowy na organizację imprezy turystycznej. 

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce, jednak nie obejmują swym zakresem indywidualnych zleceń. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane zasady związane ze sporządzaniem umowy na organizację imprezy turystycznej.

Definicja imprezy turystycznej 

 W pierwszej kolejności warto wskazać, czym jest impreza turystyczna. Jest to pakiet, co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program traktowany, jako całość i objętych wspólną ceną, pod warunkiem, że usługi te obejmują przewóz, noclegi pobytowe i trwają ponad 24 godziny albo program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Główną cechą imprezy turystycznej jest fakt, że jeden przedsiębiorca odpowiada za wykonanie każdej usługi turystycznej wchodzącej w jej skład, a objętej jedną ceną.

Ponadto organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają ustawowy obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, turystyczny rachunek powierniczy. Pieczę nad zabezpieczeniami finansowymi sprawuje Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego. Wymagane zabezpieczenia finansowe mają chronić podróżnego w przypadku zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy na pokrycie kosztów wszelkich związanych z upadłością organizatora turystycznego, a w szczególności kosztów powrotu konsumentów do kraju.

Przepisy dotyczące organizowania imprez turystycznych

Zawieranie przez organizatorów turystyki umów z klientami jest bardzo szczegółowo uregulowane w ustawie o imprezach turystycznych. Zgodnie z tymi przepisami organizator ma obowiązek poinformować klienta o jego prawach i obowiązkach (w ramach obowiązku informacyjnego), a nadto nie może tych praw i obowiązków kształtować dla klienta mniej korzystnie niż jest to zagwarantowane w ustawie (w ramach zakazu stosowania klauzul niedozwolonych). 

Stosowanie klauzul niedozwolonych i naruszenie obowiązku informacyjnego stanowią tzw. praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Są to praktyki zakazane, za których stosowanie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę nałożyć karę w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary. Naruszanie obowiązku informacyjnego względem klientów może także doprowadzić do nałożenia zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Elementy umowy o udział w imprezie turystycznej

W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu organizator turystyki lub agent turystyczny udostępnia podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej, jeżeli umowa ta została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron. Informacje kierowane do konsumenta usług turystycznych powinny być jasne, zrozumiałe, czytelne niewprowadzające w błąd. Muszą być udzielone konsumentowi jeszcze przed podpisaniem umowy i dotyczyć głównych właściwości usługi turystycznej. Ustawa bardzo rozbudowała rodzaj informacji, które przed zawarciem umowy powinien otrzymać turysta.
W przypadku braku w umowie wymaganych ustawą informacji ciężar udowodnienia, że podróżny został o wszystkim poinformowany – spoczywa na przedsiębiorcy turystycznym. Umowa o udział w imprezie turystycznej powinna zawierać pełną treść uzgodnień co do transportu, hotelu, wyżywienia, atrakcji oraz inne informacje wymagane ustawą. Warto wiedzieć co powinno być zapisane w umowie, aby później móc dochodzić swoich praw.

Elementy, które powinny znajdować się w umowie to:

 • czas.  trwania imprezy turystycznej,
 • miejsce pobytu (np. położenia, kategorii obiektu zakwaterowania),
 • trasa przejazdu (np. rodzaju środka transportu /lotniczego, kolejowego, autokaru, promu, statku/, czasu i miejsca postojów),
 • liczba i rodzaj posiłków,
 • program zwiedzana i innych usług, które są uwzględnione w cenie imprezy turystycznej,
 • rodzaj usług świadczonych wyłącznie w grupie i o liczebności tej grupy,
 • informacja o usługach świadczonych na miejscu, z których będą mogły w pełni skorzystać jedynie osoby znające określony język obcy,
 • proponowane usługi dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • minimalna ilość ilości osób warunkujących realizację umowy turystycznej oraz termin, w którym turysta zostanie poinformowany na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń,
 •  Prawa konsumenta do rozwiązania umowy w każdym momencie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą i jej wysokości,
 • Przepisy paszportowe, wizowe, sanitarne oraz wymagania zdrowotne dotyczące udziału w konkretnej imprezie turystycznej,
 • Adres organizatora lub agenta turystycznego wraz ze wskazaniem numerów telefonów,
 • Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne zawarte np. na wypadek rozwiązania umowy przez konsumenta,
 •  sposób i termin zgłaszania reklamacji przez podróżnego.

Odpowiadając na pytanie Użytkownika, należy wskazać, iż najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie sporządzenia umowy o udział w imprezie turystycznej profesjonalnemu pełnomocnikowi. Prawnik posiadający praktycznie doświadczenie w sporządzaniu umów zabezpieczy interesy zarówno organizatora jak i uczestników imprezy turystycznej. Niezwykle ważne jest, aby umowa spełniała wymogi przewidziane w ustawie o imprezach turystycznych dlatego rekomendujemy w tym celu kontakt z kancelarią prawną.

 

Zobacz także: Odpowiedzi naszych ekspertów – czym jest impreza turystyczna https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta/porady-eksperta/czym-jest-impreza-turystyczna

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja dr Bogusława Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

 

Stan prawny na dzień: 2 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

1)          Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT