Porady eksperta

Czym jest impreza turystyczna?

Pytanie z dnia 9 marca 2018

Przedstawiony problem: Czym jest impreza turystyczna?

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych impreza turystyczna, to co najmniej dwie usługi turystyczne objęte jednolitym programem i objęte wspólną ceną, wówczas jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Organizowaniem imprez turystycznych, jest przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu imprez turystycznych oraz pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, jest działalnością regulowaną przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz o usługach turystycznych. Wymaga ona uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że taka działalność nie może być przedmiotem działalności gospodarczej agentów turystycznych, która polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do ww. rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych są obowiązani spełniać m.in. następujące warunki:

  • zapewnić klientom na wypadek swojej niewypłacalności m.in.: pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów,
  • składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów (tj. umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej), nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego;
  • prowadzić wykaz zawartych:

a. umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych,

b. umów w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

  • składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje, zawierające wyliczenie wysokości należnej składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli działalności prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1533)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2017, poz. 2168)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT