Porady eksperta

Zerowy CIT/KW – estoński CIT

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej formie sporządzić CIT/KW, z uwagi na brak różnic między wynikiem bilansowym a podatkowym?

 

Definicja korekty CIT/KW

Na wstępie warto zaznaczyć, że podatnicy którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT muszą sporządzić CIT/KW.

CIT/KW jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Informacja CIT/KW jest załącznikiem do zeznania rocznego CIT-8, w której wykazuje się wyniki z obliczenia tzw. korekty wstępnej. Jest to jeden z obowiązków podatnika, który wybiera opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek. Informacja ta powinna zostać sporządzona do organu podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wraz z zeznaniem rocznym sporządzanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Zerowy CIT/KW

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składać należy nie tylko w przypadku, gdy występuje określona kwota, od której zapłacić trzeba podatek. Występują bowiem sytuacje, w których mimo braku podatku CIT-8 należy dostarczyć do urzędu skarbowego. Deklaracja CIT-8 ma za zadanie przekazać organowi podatkowemu informację na temat osiągniętego dochodu, ale również o wszystkiego rodzaju ulgach, zwolnieniach podatkowych oraz kosztach uzyskania przychodu, jakie jednostka rozliczyć może w danym roku podatkowym. Okazać się może zatem, że mimo wykazywanych kwot przychodów, podatnik nie będzie w okresie rozliczeniowym zobowiązany do zapłaty podatku. W konsekwencji może się zdarzyć, że podatnik osiągnął przychód podatkowy, ale kwoty uzyskane przez niego są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku jednostka sporządzająca deklarację kwot wolnych od podatku nie wykazuje w zeznaniu CIT-8 przychodu, niemniej ma obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego tę deklarację i wskazać kwoty wolne – zarówno w CIT-8 w części E.1, jak również w załączniku CIT-8/O.

Może się również zdarzyć, że podatnik nie osiągnął żadnych przychodów, a osiągnął koszty podatkowe, poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W takim przypadku podatnik ma obowiązek złożyć CIT-8 wykazując poniesione koszty podatkowe. W efekcie w deklaracji pojawi się strata. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Podatnik może również odliczyć stratę jednorazowo - jeśli nie przekracza ona 5 mln zł. 

Inna sytuacja dotyczy przypadku, gdy podatnik osiągnął dochód (przychód minus koszty), lecz rozliczył ulgi podatkowe w konsekwencji czego podatek do zapłaty w danym roku wyniósł zero złotych. W takim przypadku CIT-8 również trzeba złożyć wypełniając go kwotami przychodów, kosztów, odliczeń podatkowych. Do deklaracji podatkowej należy również dołączyć druki CIT-D lub CIT-8/O.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wykazał żadnych przychodów ani kosztów CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem również w przypadku dochodu zerowego podatnik powinien zadeklarować taką właśnie wysokość. W efekcie brak przychodów i kosztów musi być wskazany w CIT-8. Natomiast inaczej będzie w przypadku niektórych przychodów uzyskiwanych przez podatników, do których w ogóle nie stosuje się opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wówczas nie trzeba składać deklaracji i wykazywać przychodów podatkowych.

W celu uzyskania kompleksowej porady dotyczącej wypełnienia i złożenia CIT/KW rekomendujemy kontakt z biurem księgowym lub doradcą podatkowym. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym w naszym serwisie w przedmiocie estońskiego CIT:

 

https://mikroporady.pl/porady/wprowadzone-zmiany-w-przepisach-podatkowych

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 28 marca 2024 r.

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.).

 

Komandytariusz a komplementariusz

Zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz są wspólnikami spółki komandytowej. Realizują oni różne zadania i obowiązki uzależnione od posiadanych w spółce udziałów. W tabeli zostały przedstawione najważniejsze różnice i podobieństwa między nimi.

Komplementariusz jest wspólnikiem, co do zasady, ponoszącym w pełni odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale przy tym posiadającym uprawnienia do jej reprezentowania. Odpowiada za zobowiązania cywilnoprawne spółki komandytowej na tych samych zasadach jak wspólnik spółki jawnej. Komplementariusz jest inaczej nazywany wspólnikiem aktywnym - co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wiąże się to nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Komplementariusz, który czynnie uczestniczy w kierowaniu spółką odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jego odpowiedzialność obejmuje całość zobowiązań i ma charakter solidarny. Komplementariusz odpowiada więc wraz ze spółką. Zapłata zobowiązania przez komplementariusza zwalnia z długu również spółkę. Jednakże odpowiedzialność komplementariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z jego majątku, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT