Porady eksperta

Umowa o dzieło- praca wykonywana poza siedzibą pracodawcy 

Pytanie z dnia 17 marca 2017

Przedstawiony problem prawny: Umowa o dzieło- praca wykonywana poza siedzibą pracodawcy

Odpowiedź na problem prawny:

W przypadku dodatkowego powierzenia pracownikowi, wykonania pracy poza siedzibą pracodawcy, w przypadku gdy pracownik ma wykonać pracę, której rezultatem jest wymierny efekt, a nie miara czasy pracy, można zawrzeć pomiędzy pracodawcąpracownikiem umowę o dzieło.

Definicję umowy o dzieło znajdujemy w art. 627 Kodeksu Cywilnego

„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, której przedmiotem jest indywidualnie oznaczony wytwór (efekt). By rozróżnić umowę rezultatu od umowę o usługi (np. umowa zlecenia) istotne jest, by działania przyjmującego zamówienie na dzieło doprowadziły do uzyskania konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu - w postaci materialnej bądź niematerialnej. Przedmiot umowy o dzieło może być określony w różny sposób i różny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem że nie budzi wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Nie można uznać za dzieło czegoś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy - materialnych bądź niematerialnych, gdyż wówczas zatraciłby się indywidualny charakter dzieła. Dzieło nie istnieje w chwili zawarcia umowy, znany jest jednak zbiór cech indywidualnych.

W przypadku gdy umowy nie da się odebrać, w sposób mierzalny bądź, jako rzeczowy rezultat, ani dać na niego zapewnienia jakości „gwarancji” (bo jest to raczej pewna umówiona czynność polegająca na świadczeniu usługi) to należy zastosować dla takiego działania umowę zlecenie.

Warto pamiętać, że umowa o dzieło najczęściej ma charakter jednorazowy i nie prowadzi do nawiązania trwałej więzi prawnej między stronami w związku z czym nie wiąże się czasem pracy z okresem wypowiedzenia. Możliwe jest tylko odstąpienia od niej, skutkujące uznaniem zawartej umowy za niebyłą. Wystąpić to jednak może wyłącznie w szczególnych, ustalonych przez prawo przypadkach i generalnie, gdy dzieło nie zostało jeszcze w pełni wykonane.

Wynagrodzenie opisane w umowę ustalone może zostać na konkretną zryczałtowaną kwotę bądź wyliczane na podstawie wzoru wskazanego w umowie (np. za sztukę, za stronę, czy jak w przypadku zapytania za liczbę klientów).

W umowie o dzieło stosowanej pomiędzy przedsiębiorcą występującym w roli zamawiającego oraz osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Wykonawca dzieła otrzymuje wynagrodzenie netto pomniejszone o zaliczkę pobraną przez zlecającego wykonanie dzieła.

Z umowy o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne tylko w dwóch przypadkach:

-przyjmujący zlecenie świadczy dodatkowo pracę z tytuły umowy o prace na rzecz zlecającego;

-pomimo zawarcia umowy z innym podmiotem praca jest świadczona na rzecz pracodawcy z którym przyjmujący zlecenie pozostaje w stosunku zatrudnienia, a dzieło nie jest utworem objętym autorskimi prawami majątkowymi, za których zbycie ustalane jest wynagrodzenie.

W związku z powyższym możliwe jest zawarcie umowy o dzieło z osobą fizyczną, wpisując w tytule umowy „wyszukanie firm i sporządzenie listy/tabeli 100 firm zdecydowanych na zakup usługi…”, z zastrzeżeniem, że wykonanie nastąpi w lokalu i przy użyciu urządzeń i materiałów wykonawcy na poczet to których będzie zaliczane 20/50 % wynagrodzenia, a następnie szczegółowo opisać inne wymagania.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć