Trzeba wiedzieć

Ulga na start dla przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców wprowadziło sześciomiesięczną ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorców oraz ponownie podejmujących działalność. Przeczytaj i sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow

Ważne:

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, która uchyliła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa wprowadziła ulgę dla przedsiębiorców, polegającą na zwolnieniu przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi i podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia albo zakończenia i nie wykonują i nie będą wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym taką wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Ważne:

Ulga nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, lecz podlegają ubezpieczeniom na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ulga liczona będzie od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli więc dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli natomiast działalność zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się. Ulga trwa przez pełne 6 miesięcy. W okresie korzystania z ulgi na start można zawiesić wykonywanie działalności, jednak należy pamiętać, że nie przerwie to biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie obejmuje jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie korzystania z ulgi na start z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne będą tylko zwolnieni:

  • emeryci lub renciści, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,
  • osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub gdy podatek dochodowy będzie opłacany w formie karty podatkowej,
  • osoby pobierające zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, prowadzące tylko tą jedną działalność, będą mogły opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rejestracja działalności gospodarczej oznacza automatyczną rejestrację, jako płatnika składek ZUS. Trzeba jedynie oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do odrębnego ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą formularza ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 04.

Ważne:

Ulga jest uprawnieniem z którego przedsiębiorca może, ale nie musi skorzystać. W każdym czasie można zrezygnować z korzystania z niej przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Jednak po takiej rezygnacji ponownie będzie można skorzystać z ulgi po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia, bądź zawieszenia.

Po upływie tych 6 miesięcy korzystania trzeba obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS dla ,,pełnego’’ albo ,,małego’’ opłacania ZUS. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności, przysługuje mu skorzystanie z tzw. małego ZUS – u. Jest to, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne na czas kolejnych 24 miesięcy. Prawo do skorzystania z tzw. "małego ZUS" oznacza, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględnia 30% najniższego wynagrodzenia brutto. Prawo do obniżonego ZUS przysługuje przedsiębiorcy przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności (czyli zarejestrowania w CEIDG – wskazujemy datę rozpoczęcia wykonywania działalności). Jeżeli upłynął okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności – przedsiębiorca nie może skorzystać z obniżonego ZUS. 24 miesiące "małego ZUS" oznaczają pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli firma zostanie założona drugiego dnia danego miesiąca, o miesiąc później można przejść na "duży ZUS". W przypadku tej ulgi minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe, może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po upłynięciu terminu korzystania z "małego ZUS", należy ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w tych przepisach to 2800 zł brutto. 

Ważne:

W związku z powyższym, możesz skorzystać aż z 30 miesięcy ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 162)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2021.266 t.j.) 
  • https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/zgloszenie-do-ubezpieczen/czy-moge-skorzystac-z-tzw.-malego-zus-

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT