Porady eksperta

Sprzedaż auta po zamknięciu działalności gospodarczej, darowizna dla małżonka

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Zakupiliśmy z żoną będąc w związku małżeńskim (wspólnota małżeńska) nowe auto. Żona jest właścicielem, ja mąż współwłaścicielem. Auto było wciągnięte do działalności jako środek trwały i było amortyzowane. Z końcem roku 2023 żona zamknęła działalność gospodarczą. Jakie są możliwości prawne aby teraz sprzedać taki samochód aby nie być obciążonym podatkiem. Dokładnie chodzi o to czy żona może dokonać mnie darowizny auta na cele prywatne? Czy wtedy mogę po jakimś czasie sprzedać samochód bez podatku? Czy sprzedając wtedy samochód dalej jest to jako przychód z działalności i trzeba opłacić podatek? A czy lepsze rozwiązanie jest takie że darowizna np. córce. I wtedy ona po upływie 6 miesięcy będzie mogła sprzedać taki samochód? Bardzo proszę o wyjaśnienie tych kwestii, ponieważ każdy kogo pytam mówi inaczej.

Użytkownik dodatkowo chciałby się dowiedzieć, czy: 1. Czy żona może umowa darowizny podarować mężowi samochód?
Czy wtedy przy sprzedaży samochodu do 6 lat będzie to dalej przychód z
działalności gospodarczej i trzeba ująć to w PIT i opłacić podatek?
2. Czy drugim rozwiązaniem lepszym jest umowa darowizny dla córki?

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce, jednak nie obejmują swym zakresem porad z zakresu prawa podatkowego. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane zasady związane z rozliczaniem podatku VAT. Na wstępnie należy wskazać, że poniższa analiza dotyczy sytuacji, w której na skutek likwidacji działalności gospodarczej pozostały pojazd (uprzednio zaliczony do środków trwałych) zostaje zaliczony do majątku osobistego i nie jest wykorzystywany dla celów zarobkowych. 

Przepisy podatkowe dotyczące zbycia środków trwałych

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej będą przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W niniejszym stanie faktycznym żona użytkownika zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej pod koniec 2023 r. Według art. 10 ust. 2 pkt. 3 ustawy o PIT przepisów dotyczących odpłatnego zbycia nie stosuje się do składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 tej ustawy (tj. środków trwałych podlegających ewidencji), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Co prawda w opisanej sytuacji nie minęło 6 lat, jednakże ww. przepis wskazuje na odpłatne zbycie.

Darowizna udziału we własności

Polskie prawo dopuszcza możliwość dokonania darowizny, w tym udziału we własności. Do dokonania darowizny udziału samochodu wystarczy zachowanie formy pisemnej. Mając na względzie art. 890 § 1 k.c. należy pamiętać, że dla ważności oświadczenia darczyńcy wymaga się by przyrzeczone świadczenie zostało spełnione np. wydanie rzeczy. Umowę darowizny można zaliczyć do umów jednostronnie zobowiązujących, konsensualnych, nieodpłatnych i kauzalnych. Na gruncie opisanej sytuacji istotnym jest jej charakter nieodpłatny tj. jako czynność pod tytułem darmym.

Opodatkowanie darowizny podatkiem dochodowym

Otrzymanie darowizny również nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym, gdyż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku od spadków i darowizn zawsze będzie ciążył tylko na obdarowanym, czyli nabywcy rzeczy. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku należy zapłacić podatek. Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku w zależności od grupy, do której obdarowany należy. Jednocześnie obowiązuje kwota wolna od podatku od spadków i darowizn.

Podatek od spadku i darowizn

Według ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1)   36.120 zł – w przypadku gdy obdarowany należy do I grupy podatkowej: małżonek, zstępni (np. córka), wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;

2)   27.090 zł – jeżeli obdarowany należy do II grupy podatkowej – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków lub innych zstępnych;

3)   5.733 zł – w przypadku gdy obdarowany zalicza się do III grupy podatkowej – osoby zaliczone do dwóch poprzednich grup (w tym osoby niespokrewnione).

4)   Z grupy I można wyszczególnić tzw. grupę 0. Należą do niej:

a. małżonek;
b. zstępni;
c. wstępni;
d. rodzeństwo;
e. ojczym;
f.  macocha.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn

Jeżeli obdarowany należy do grupy 0, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, nawet jeżeli wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. W takim przypadku konieczne jest złożenie druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny.

Odpowiadając na pytanie Użytkownika, należy wskazać, iż w przypadku darowizny rzeczy (np. samochodu) na rzecz osoby należącej do I grupy podatkowej (np. małżonek, dziecko) można przyjąć, iż po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie nie będzie to stanowić źródła dochodu i nie podlegać „podatkowi od sprzedaży samochodu”.

Na koniec warto dodać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spraw podatkowych rekomendujemy zwrócić się do biura podatkowego lub doradcy podatkowego. Osoby wykonujące ten zawód posiadają odpowiednie kompetencje i rozległą wiedzę, aby udzielić podatnikowi stosownych informacji. Wiele zależy od indywidualnego podejścia do każdej sprawy, bo dzięki temu można w sposób bardziej profesjonalny i dokładniejszy odpowiedzieć na wszystkie wszelkie pytania stawiane przez podatnika, a także będzie można udzielić profesjonalnej porady w sprawie dotyczącej uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.
Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 25 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT