Porady eksperta

Różnice kursowe a przychody podatkowe Opodatkowanie w Belgii dochodów osiąganych wyłącznie w Polsce, przez nierezydenta

Użytkowniczka zwróciła się do nas z zapytaniem dotyczącym różnic kursowych. Wskazała, że 30 września 2022 r. zakupiła aparat na firmę w euro, natomiast zapłata nastąpiła 5 października 2022 r. Czy powinna wykazać dodatnią różnicę kursową, która zwiększyła przychody podatkowe? 

Zgodnie z art. 15a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa”) różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Natomiast zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, niezależnie od tego, czy dotyczą wpływów (przychodów) czy wydatków (kosztów).

Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych opisanych wyżej nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w pkt 3, według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa wyżej, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5 % wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkowniczki w przedstawionym stanie faktycznym powinna wykazać różnice kursowe. Jak wynika ze wskazanych przepisów w razie kontroli organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 13 października 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Przychód a dochód

W języku potocznym przychód i dochód często są uważane za to samo. Prawdopodobnie związane jest to z podobnym nazewnictwem, a być może z faktem, że w przypadku przychodów pracownika posługuje się raczej pojęciami wynagrodzenie brutto i netto. Pojęcia przychód i dochód są bliższe przedsiębiorcom, którzy muszą je rozróżniać, by mieć podstawowe pojęcie o finansach firmy.

Warto jednak, by zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy znali różnice pomiędzy przychodem a dochodem, tym bardziej że nie jest to wcale trudne!

Przychód to łączna wartość ze sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez należnego podatku VAT, o ile jest naliczany) w danym okresie rozliczeniowym. Jest uzyskaną sumą pieniędzy, wszelkim rodzajem przysporzenia majątkowego, które nie oddaje faktycznej sytuacji finansowej, ale powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przychód uzyskać można z tytułu:

 • Stosunku pracy
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pracy nakładczej
 • Pracy wykonywanej w ramach stosunku służbowego
 • Posiadanych nieruchomości.

Pełen katalog przysporzeń majątkowych będących przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej znajduje się w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT