Porady eksperta

Rekompensata za opóźnienie w płatności

Na wstępie należy wyjaśnić, że nie każde opóźnienie będzie skutkowało możliwością naliczenia po stronie wierzyciela rekompensaty w wysokości 40 euro.

Podstawę do ustalenia, czy Wierzycielowi przysługuje roszczenie o żądanie rekompensaty w  (chociaż, nie zawsze w kwocie odpowiadającej wartości 40 euro, o czym szerzej poniżej) należy wskazać w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej jako: „Ustawa”).

Ustawa ma zastosowanie do transakcji, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli stroną są w szczególności: przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli zawierają oni umowę w związku z wykonywaną działalnością (wszystkie podmioty, których dotyczą omawiane przepisy szczegółowo zostały wskazane w § 2 Ustawy).

Zgodnie z brzmieniem Ustawy, zgodnie z art. 10 Ustawy  

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  1. 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  2. 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3. 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty należy ustalić stosując średni kursu euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wierzyciel prawo do żądania rekompensaty nabywa wraz z chwilą gdy może domagać się odsetek, za opóźnienia, których wierzyciel może domagać się bez wezwania jeżeli wierzyciel spełnił swoje roszczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Ważne:

terminem zapłaty, a Wierzyciel wykonał swoje świadczenie, do którego się zobowiązał w umowie pomiędzy stronami, Wierzyciel ma prawo obciążyć go dodatkową kwotą rekompensaty za konieczność kosztów windykacji w zakresie każdej wystawionej przez siebie faktury, która nie została opłacona w terminie.

Celem rekompensaty, zgodnie ze stanowiskiem przedstawianym w doktrynie i orzecznictwie jest w szczególności zniechęcenie dłużników do opóźnień w zapłacie oraz ograniczenie kosztów administracyjnych i wewnętrznych związanych z odzyskiwaniem należności (windykacją).

Należy zauważyć, że możliwość domagania się rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, jest stanowi prawo a nie obowiązek Wierzyciela, który może z tego prawa nie skorzystać i nie obciążać Dłużnika dodatkową kwotą.  

Stan prawny na 27 kwietnia 2023 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2023.711 t.j.)

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Rodzaje odsetek

Odsetki są świadczeniem pieniężnym płatnym za określony czas w oznaczonym procencie, który odnosi się do innej sumy pieniężnej.

Stanowią formę wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału oraz wynagrodzenie za czas, w którym właściciel nie mógł korzystać ze swojego majątku. 
Roszczenie zapłaty odsetek swoje źródło znajdować może w czynności prawnej (umowie), ustawie, orzeczeniu sądu bądź decyzji organu.

Wyróżnia się 3 główne rodzaje odsetek:

  • Odsetki ustawowe (tzw. kapitałowe) - rodzaj odsetek naliczany od pożyczonego kapitału, występuje np. przy umowie pożyczki, kredytu bankowego.
  • Odsetki za opóźnienia – rodzaj odsetek naliczanych w momencie niespłacania całkowitej lub częściowej kwoty wierzytelności.
  • Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych - Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych to specjalny rodzaj odsetek mający zastosowanie dla transakcji handlowych między przedsiębiorcami.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was zestawienie, w którym porównujemy kolejno różne rodzaje odsetek.

Zachęcamy do pobrania!


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT