Porady eksperta

Publikacja informacji o pokryciu kapitału zakładowego spółki z o. o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Użytkownik naszego portalu zarejestrował spółkę z ograniczoną (sp. z o. o.) za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (S24). Ponadto dopełnił on obowiązku złożenia oświadczenia o pokryciu kapitału przed sądem gospodarczym. Użytkownik jednak wciąż nie dokonał opłaty za opublikowanie informacji o wpłaceniu kapitału zakładowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Prosi o wskazanie sposobu i terminu do dokonania stosownej opłaty.
 

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów!

Pojęcie kapitału zakładowego w problematyce spółek prawa handlowego ma zasadnicze znaczenie. Jego wysokość stanowi warunek założenia spółki, a co ważniejsze jest on majątkiem spółki. Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5000 zł. Z kolei wartość nominalna udział nie może być niższa niż 50 zł. Wysokość kapitału zakładowego, zgodnie z art. 157 §1 pkt. 3 k.s.h. powinna zostać określona w treści umowy spółki. 
 

Wyróżnia się trzy sposoby utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: tradycyjna (zawarcie umowy spółki, złożenie oświadczenia woli), z wykorzystaniem wzorca umowy oraz przekształcenie przedsiębiorcy. Spółkę należy następnie zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednym z wymogów powstania spółki z o. o. jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (art. 163 pkt. 2 k.s.h.). Użytkownik dokonał rejestracji podmiotu za pomocą systemu teleinformatycznego. Zatem zastosowanie będzie miał art. 158 §11 k.s.h.

W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od jej wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego w MSiG umieszcza się wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Użytkownik musi dokonać opłaty sądowej za rejestrację (250 zł), jak i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Co do zasady rejestrując spółkę z o. o. w systemie S24 opłatę za wpis i za ogłoszenie uiszcza się za pośrednictwem „ePłatności”. Użytkownik jednak złożył oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego w formie tradycyjnej do właściwego sądu gospodarczego.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej z wykorzystaniem wzorca (tak jak uczynił Użytkownik) ma on 7 dni na zarejestrowanie jej w KRS (art. 169 § k.s.h.). Termin ten liczony jest od momentu zawarcia umowy spółki. Z kolei jednym z warunków zarejestrowania spółki jest uiszczenie w/w opłat. Zatem zarówno opłata sądowa za zarejestrowanie spółki jak i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym są niejako dokonywane „z góry”. Należności związane z rejestracją spółek płatne są na rachunek bankowy dochodów budżetowych właściwego sądu, w kasie sądu lub za pomocą e-znaków opłaty sądowej. Gdy spółka jest rejestrowana w sposób tradycyjny dozwolone są wszystkie w/w formy, jednak o sposobie ich uiszczania decyduje prezes danego sądu. Z kolei podmioty zarejestrowane w systemie S24 powinny dokonywać płatności z zastosowaniem systemu S24.

Kwestię opłat za rejestrację reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 w/w ustawy: 

wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Brak dokonania zapłaty „z góry” za rejestrację oraz ogłoszenie został opisany w art. 19 ust. 3 ustawy o KRS:

wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków.

Z opisanych wyżej powodów sąd rejestrowy zwróci Użytkownikowi złożony wniosek. Wówczas zastosowanie będzie miał art. 19 ust. 3 ustawy o KRS:

w razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Użytkownik składając ponownie wniosek, na mocy ustawy jest zobowiązany do dokonania właściwych opłat we wskazany w treści odpowiedzi sposób.

Stan prawny na dzień: 13.04.2021 r.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1526 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1795),
  3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 112).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny