Porady eksperta

Opłata dodatkowa za nieaktualny abonament mieszkańca

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące nałożonej opłaty dodatkowej za nieaktualny abonament mieszkańca. Wskazał, że syn miał wykupiony abonament dla mieszkańca, który stracił swoją ważność w dniu 08.03.2022. Nieświadomy tego faktu mieszkaniec parkował pojazd w strefie płatnego parkowania z przeświadczeniem o swoich uprawnieniach. Po upływie 45 dni ZDM przysłał zawiadomienie o konieczności wniesienia opłaty dodatkowej, która została uiszczona i abonament został aktywowany. Pomimo tego Zarząd Dróg Miejskich ponownie wezwał do uiszczenia kilku opłat dodatkowych. Użytkownik wniósł reklamację, która niestety nie została uwzględniona. Co w tej sytuacji zrobić?

Kwestie dotyczące strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat reguluje Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (dalej: „Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
  • rozlicza w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok,
  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Do wyboru są dwa rodzaje abonamentów: rejonowy i obszarowy.

  • Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie – w przypadku zdalnego (drogą internetową) wyrabiania lub przedłużania abonamentu, opłatę należy uiścić na podany wyżej rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich; w przypadku załatwiania sprawy w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą).
  • Abonament obszarowy kosztuje 600 zł rocznie – płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą), możliwość opłaty w dwóch ratach po 300 zł.

Abonament – zarówno rejonowy, jak i obszarowy – wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.

Zgodnie z § 4 Załącznika nr 2 do Uchwały, Kontrolę w zakresie zgodności postoju pojazdów samochodowych z Regulaminem prowadzi zarządzający Strefą Płatnego Parkowania, tj. Zarząd Dróg Miejskich (dalej: „ZDM”). Po stwierdzeniu niewniesienia należnej opłaty za postój, wystawia się:

  1. dokument opłaty dodatkowej,
  2. wezwanie, kierowane do osoby, na którą jest zarejestrowany pojazd samochodowy.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia umieszczenia dokumentu opłaty dodatkowej lub otrzymania wezwania.

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia może wnieść reklamację w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu opłaty dodatkowej lub wezwania.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji służy prawo wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem ZDM w biurze obsługi na dedykowanym formularzu lub elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej ZDM - w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Do odwołania powinny zostać dołączone w szczególności dokumenty uzasadniające jego wniesienie, m.in. bilet kontrolny, kopia abonamentu, kopia karty. Jeżeli odwołania nie wniesiono, opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

O wyniku rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą odwołujący się zostaje zawiadomiony pisemnie. Stanowisko Komisji jest ostateczne.

Rekomendujemy zatem Użytkownikowi skorzystanie z przewidzianej Uchwałą możliwości wniesienia odwołania od stanowiska ZDM. Jeżeli Komisja Odwoławcza nie uwzględni złożonego odwołania, należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia odwołania.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 11 lipca 2022 r.

  1. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!