Porady eksperta

Od kiedy należy opłacać ZUS przy założeniu działalności gospodarczej? Od kiedy należy opłacać ZUS przy założeniu działalności gospodarczej? Na jakiej podstawie obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Pytanie z dnia 6 lutego 2018

Przedstawione problemy:

 1. Od kiedy należy opłacać ZUS przy założeniu działalności gospodarczej?
 2. Na jakiej podstawie obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?
 3. Czy firma, która zwolniona jest z podatku VAT również musi przesyłać JPK?
 4. Czy w ramach ewidencji przychodu (ryczałt) można wystawiać fakturę?

Odpowiedzi:

ad. 1. Na dzień 1 lutego 2018 r. składkę należy opłacać od pierwszego miesiąca, w którym podjęto działalność. Zgodnie z art. 18 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej przysługują przez okres 24 miesięcy niższe składki ZUS. Termin ten liczony jest od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby skorzystać z tej ulgi, poza faktem rozpoczynania działalności, należy spełnić także poniższe warunki:

 • zadeklarowanie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie prowadził innej działalności gospodarczej;
 • nie świadczenie w ramach rozpoczętej działalności gospodarczej, tych samych usług/prac na rzecz byłego/byłych pracodawcy/pracodawców, które świadczone były przez ostatnie dwa lata przed dniem rozpoczęcia działalności.

Od 31 marca 2018 roku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, nie będą musieli opłacać składek ZUS tzw. ,,ulga na start’’. Zostanie ona wprowadzona przez Prawo przedsiębiorców, które ma wejść w życie od 1 marca 2018 r. Aby skorzystać z tej ulgi przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • być osobą fizyczną,
 • podejmować działalność gospodarczą pierwszy raz albo ponownie po upływie 60 miesięcy,
 • działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej teraz działalności gospodarczej.

Skorzystanie z tego uprawnienia jest dobrowolne.

Po zakończeniu ,,ulgi na start’’ przedsiębiorcy będą mogli skorzystać dalej z dwuletniej ulgi, która została opisana powyżej.

ad. 2.

Zaliczka na podatek dochodowy dotyczy tych przedsiębiorców, którzy opłacają podatek na zasadach ogólnych tj. według skali lub podatek liniowy. Przedsiębiorcy mogą wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z urzędem. Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy powinna być zapłacona do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczka kwartalna – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie. Z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki na podatek (za grudzień lub ostatni kwartał) są zwolnieni ci, którzy przed upływem terminu jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego) złożą zeznanie roczne oraz wpłacą należną kwotę na cały wynikający z niego podatek.

Podstawą naliczenia zaliczek na podatek dochodowy jest dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania. Wartości te oblicza się co miesiąc narastająco. Bez względu na to, jaką formę opodatkowania przedsiębiorca wybierze (skala podatkowa lub podatek liniowy), zaliczki na podatek dochodowy ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą ustalonych i zapłaconych zaliczek za poprzednie miesiące.

Zachęcamy do przeczytania dokumentu dotyczącego form wpłacania zaliczek na stronie mikroporady.pl: https://mikroporady.pl/ksiegowosc/dla-ksiegowych/item/1251-formy-wplacania-zaliczek/1251-formy-wplacania-zaliczek.html?start=2.

ad. 3.

Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku opłacania podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 oraz art. 82 ust. 3 ustawy VAT, nie muszą przesyłać JPK_VAT do urzędu. Jednakże od 1 lipca 2018 r. będą musieli sporządzać i na wezwanie urzędu przekazywać dla celów e-kontroli JPK w postaci struktur: JPK_FA, JPK_PKPIR / JPK_EWP oraz JPK_WB. Podatnik zwolniony z VAT nie ma obowiązku comiesięcznej wysyłki JPK_VAT do urzędu skarbowego, natomiast od 1 lipca 2018 r. będzie miał obowiązek na żądanie urzędu przekazać tzw. strukturę JPK_FA, czyli struktura JPK dotycząca faktur. Podatnik, który jest zwolniony z VAT i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, będzie zobowiązany na wezwanie urzędu dostarczyć plik w strukturze JPK_PKPIR, czyli dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatników zwolnionych z VAT nie ominie również obowiązek generowania JPK_WB. Tę strukturę jednak przygotowuje się nie w systemach księgowości, a w systemie bankowym. Zatem za przygotowanie funkcji pobierania JPK_WB będzie odpowiedzialny bank przedsiębiorcy.

ad. 4.

Co do zasady, wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia faktury w sytuacji, gdy sprzedaż występuje na rzecz innego przedsiębiorcy lub konsumenta. Sposób rozliczania przychodów nie ma wpływu na obowiązek wystawienia faktury. Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT mogą wystawiać faktury oczywiście jeżeli są zarejestrowani, jako czynni podatnicy VAT. Bez znaczenia jest to, czy przedsiębiorca korzystający z takiego zwolnienia zarejestrował się w urzędzie skarbowym, jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia, czy nie (druk VAT – R). Od stycznia 2014 roku został zlikwidowany bezwzględny obowiązek rejestracji, jako podatnik zwolniony w celu uzyskania prawa do wystawiania faktur.

Na fakturze podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT, powinny znaleźć się następujące informacje:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który zwalnia od podatku daną dostawę towarów lub takie świadczenie usług,
 • inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 3 ustawy VAT, faktura przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia nie może zawierać informacji o:

 • stawce podatku,
 • kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 2018 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1778)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017, poz. 1221)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 200)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!