Porady eksperta

Rozpoczęcie działalności nierejestrowej w zakresie wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą i bez kierowcy.

Użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem jakich formalności należy dopełnić przy podejmowaniu działalności nieewidencjonowanej w zakresie wynajmu samochodów osobowych i furgonetek (<=3,5t) z kierowcą (PKD 49.32.Z) oraz wynajmu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) bez kierowcy (PKD 77.11.Z). Zapytanie dotyczyło również udzielenia informacji, czy w prowadzonym obowiązkowo rejestrze przychodów, należy odnotowywać każdy otrzymany jednostkowy przychód czy wystarczającym będzie dokonanie sumarycznego dziennego przychodu. Ponadto zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy prowadząc działalność nierejestrowaną we wskazanym zakresie może zatrudniać pracowników-kierowców w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów

Na początek należy wyjaśnić, czym jest działalność nieewidencjonowana. Działalność nierejestrowa, potocznie nazywana firmą na próbę jest działalnością nieewidencjonowaną, której prowadzenie nie wymaga rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz w GUS. Jest to drobna działalność zarobkowa, przy prowadzeniu której trzeba jednak ponosić podatek dochodowy. Chodzi o drobną sprzedaż bądź drobne usługi.

Możliwość prowadzenia Firmy na próbę została wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 roku przez ustawę Prawo przedsiębiorców. Działalność nieewidencjonowana polega na tym, że można ją prowadzić w bardzo prosty sposób, bez konieczności dopełniania zbyt wielu formalności. Definicja tego rodzaju firmy została zawarta w art. 5 ust 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowa jest dobrym pomysłem, aby wypróbować niemalże każdy pomysł na biznes. Wyjątkiem jest działalność, do której prowadzenia konieczne jest uzyskanie koncesji, licencji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer PKD dla działalności świadczącej usługi w zakresie wynajmu samochodów osobowych i furgonetek (<=3,5t)  z kierowcą to 49.32.Z. należy do działalności, do prowadzenia których potrzebne jest zezwolenie na gruncie przepisów Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (więcej na temat działalności wymagają koncesji oraz procedury jej uzyskania znajdziesz w naszym artykule: https://mikroporady.pl/porady/jakie-dzialalnosci-wymagaja-koncesji). Zatem rozpoczęcie działalności nierejestrowej zakresie wynajmu samochodów osobowych i furgonetek (<=3,5t) z kierowcą (PKD 49.32.Z) jest niezgodne z przepisami prawa.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

W przypadku działalności zakresie wynajmu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) bez kierowcy (PKD 77.11.Z) nie ma wymogu uzyskania zezwolenia, dlatego jak najbardziej można podjąć działalność nierejestrową.

Jest kilka wymogów, które należy łącznie spełnić, aby rozpocząć prowadzenie Firmy na próbę. Możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną, jeżeli:

 • jesteś osoba fizyczną,
 • nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
 • Twój miesięczny przychód z działalności nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku wynosi ono 2800 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1400 zł).

Ponadto, prowadzenie Firmy na próbę wymaga od Ciebie również spełnienia pewnych obowiązków. Przede wszystkim jesteś zobowiązany do wystawiania rachunków. Każdy rachunek powinien zawierać datę jego wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty.

Pomimo tego, że Twoja działalność nie będzie rejestrowana, ponosisz odpowiedzialność cywilną.  Oznacza to, że w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki związane z reklamacją, zwrotem czy naprawą. W sytuacji, gdy nabywca nie będzie zadowolony ze świadczonej usługi, jako przedsiębiorca odpowiadasz za jej nienależyte wykonanie. Warto więc, abyś zaznajomił się z prawami konsumenta, których musisz przestrzegać.

W Twojej Firmie na próbę przychód ustalisz w oparciu o uproszczoną ewidencję sprzedaży. Prowadząc działalność nierejestrową nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości. Twoim obowiązkiem jest prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Możesz ją prowadzić w formie elektronicznej lub papierowej. Prowadzenie jej polega na wprowadzaniu sprzedaży na dany dzień – najlepiej robić to najpóźniej na koniec danego dnia. Wszystkie pozycje sprzedaży muszą bowiem zostać wprowadzone do ewidencji najpóźniej do momentu dokonania sprzedaży w dniu następnym. Dzięki prowadzeniu uproszczonej ewidencji sprzedaży będziesz w stanie na bieżąco badać swój przychód i tym samym obliczyć jego wartość łączną w danym miesiącu. Dokładna ewidencja pozwoli Ci szybko ustalić, czy nie przekroczyłeś progu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej. Prawo nie wymaga żadnych wymogów formalnych dla ewidencji, wystarczy więc, że zawrzesz w niej nr porządkowy sprzedaży, jej datę, wartość oraz np. nr dowodu sprzedaży. Ewidencję możesz prowadzić np. w formie wygodnej tabelki w Excelu. Mając na uwadze brzmienie art. 109 ust. 1  ustawy o VAT, tj. nałożony przez ustawodawcę wymóg prowadzenia ewidencji za dany dzień wystarczającym będzie dokonanie sumarycznego dziennego przychodu nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 Prawa przedsiębiorców, jeżeli przychód należny z działalności, przekroczy kwotę 50% minimalnego wynagrodzenia to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. Wtedy musisz złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu.

Prowadzenie Firmy na próbę nie zwalnia Cię z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów. Przychody z prowadzenia działalności nierejestrowanej nie są zwolnione od podatku. Działalność nierejestrowa co prawda nie podlega obowiązkowi odprowadzania okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy, ale osiągane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów powinny zostać wskazane w rocznym zeznaniu PIT-36. Przychody z działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. „innych źródeł” przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej. Mogą to być dodatkowe przychody z tytułu umów zlecenia czy też o dzieło. Firmę na próbę możesz opodatkować jedynie na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych odprowadzisz w wysokości 17 % uzyskanego przez Ciebie dochodu, po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. W sytuacji, w której Twój dochód przekroczy kwotę 85 528 zł, Twój podatek dochodowy wyniesie 32% Twojego dochodu.

Prowadząc Firmę na próbę, co do zasady nie jesteś zobowiązany do ponoszenia podatku VAT. W takiej sytuacji jesteś objęty zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Prowadząc więc działalność nierejestrową oczywistym jest, że nie przekroczysz wskazanego wyżej limitu. Działalność w zakresie wynajmu samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy nie jest również objęta obowiązkiem ponoszenia podatku VAT wynikającego z art. 113 ust. 13 pkt. 1 – 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem w tej sytuacji nie trzeba go odprowadzać.

Prowadząc drobną sprzedaż w formie Firmy na próbę, co do zasady nie musisz mieć kasy fikanej. Taki obowiązek powstaje dopiero w sytuacji, gdy Twój roczny obrót przekroczyłby kwotę 20.000,00 zł – wtedy oczywiście nie mógłbyś prowadzić działalności nierejestrowej, bowiem maksymalny roczny obrót z tytułu biznesu na próbę może wynieść 16 800 zł.  Prowadząc działalność nierejestrową niema również obowiązku opłacania składek ZUS. Nie podlegasz obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii możliwości zatrudniania pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zgodnie z art. 353§1 k.c., Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowa zlecenia, która została uregulowana szczegółowo w art. 734 -751 k.c. i umowa o dzieło (regulowana przez art. 627-646 k.c.) nie wskazują żadnych wytycznych określających kto może być zleceniodawcą bądź zamawiającym. Należy więc rozumieć, że nie ma przeciwskazań, aby osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zawierała umowy o dzieło czy też umowy zlecenia z inną osobą fizyczną.

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja, w której osoba prowadząca nieewidencjonowaną działalność gospodarczą chciałaby zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę. Zatrudnianie na podstawie takiej umowy regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy. Zgodnie z art. 3 kodeksu pracy Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Zgodnie z powyższym również nie ma przeszkód by osoba fizyczna zatrudniała pracownika na podstawie umowy o pracę. Należy, jednakże pamiętać, że wraz z zatrudnieniem pracownika spoczywają na Tobie obowiązki przypisane pracodawcy. 

Stan prawny na dzień 10 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j. z dnia 2021.01.26)
 • Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2021.919 t.j. z dnia 2021.05.19)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296 t.j. z dnia 2020.12.21)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30)

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny