Porady eksperta

Działalność nieewidencjonowana byłego przedsiębiorcy wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę

Użytkownik naszego serwisu, prowadził działalność gospodarczą (od 2015 roku), którą zawiesił (w 2017 roku) a następnie zamknął (w 2021 roku). Użytkownik aktualnie wykonuje pracę na podstawię umowy o pracę. Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o wskazanie czy będąc zatrudnionym na umowę o pracę może jednocześnie wykonywać działalność nierejestrową.
 
Poniżej odpowiedź naszych ekspertów!
Działalność nierejestrowa, potocznie nazywana Firmą na próbę jest działalnością nieewidencjonowaną, której prowadzenie nie wymaga rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz w GUS. Jest to drobna działalność zarobkowa, przy prowadzeniu której trzeba jednak ponosić podatek dochodowy. 

Działalność nieewidencjonowana polega na tym, że można ją prowadzić bez konieczności wypełniania wielu dokumentów oraz formalności. Działalność nierejestrowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę fizyczną.

Ważne:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorców nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną:

  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i:
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Niestety zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez użytkownika serwisu nie może on prowadzić aktualnie działalności nieewidencjonowanej / nierejestrowanej czyli Firmy na próbę.

Projekt tego typu działalności powstał w szczególności dla osób, które nie prowadziły jeszcze działalności gospodarczej i chcą spróbować swoich sił. Chodzi o to, żeby na początku ułatwić -w szczególności młodym i niedoświadczonym osobom - prowadzenie swojej własnej firmy.

Użytkownik naszego serwisu nie spełnia kryterium nieprowadzenia działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 60 miesięcy.

Wyjątek od zasady 60 miesięcy stanowi tzw. okres przejściowy przewidziany w ustawie Prawo przedsiębiorców. Osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed wejściem w życie ustawy nie prowadziły działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG, mogą skorzystać z działalności nieewidencjonowanej. Ustawa Prawo przedsiębiorców weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku, wyjątek dotyczy więc osób, które wykreśliły swoją działalność gospodarczą przed dniem 30 kwietnia 2017 roku i do momentu wejścia w życie Prawa przedsiębiorców nie zarejestrowały jej ponownie.

Niestety wyjątkiem tym także nie możemy objąć naszego użytkownika, który wcześniej był już wpisany do CEIDG i nie dokonał wykreślenia we wskazanym terminie.

W związku z powyższą sytuacją, użytkownik nie może skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest Firma na próbę i jeżeli przed upływem 60 miesięcznego okresu o którym mowa powyżej chce prowadzić działalność powinien on dokonać ponownej rejestracji swojej działalności na warunkach ogólnych.

Z ostrożności wskazujemy, że niestety w takiej sytuacji użytkownik nie może także korzystać z tzw. małego ZUSU, jednakże jeżeli z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca osiąga miesięczne oskładkowane wynagrodzenie w wysokości równej bądź wyższej niż minimalne wynagrodzenie w danym roku kalendarzowym to nie jest on obowiązany do opłacania żadnych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Użytkownik powinien dokonywać w takiej sytuacji także rozliczenia z urzędem skarbowym.

Stan prawny na 10 maja 2021 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2021.162 t.j.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny