Porady eksperta

Jednoosobowa działalność gospodarcza (budowa) Forma opodatkowania Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatnika – dla jakich podatników

Ustawa z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. nr 43, z póź. zm.) przewiduje dla podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, dla przedsiębiorstwaspadku czy osób fizycznych osiągających dochód ze sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, przetworzonych nieprzemysłowo, możliwość wyboru formy opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. Przewidzianymi formami są albo karta podatnika albo ryczałt od dochodów ewidencjonowanych.

Z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych mogą skorzystać ci podatnicy, którzy:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
  b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Przy obliczaniu przychodu, kwotę podaną w euro, przelicza się na walutę polską.

Drugą formą opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego jest karta podatnika.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Limity zatrudnienia w zależności od branży i formy opodatkowania.

Omawiana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadza limity zatrudnienia w zależności od przyjętej formy opłacania podatku ale również w zależności od branży w jakiej dany podatnik wykonuje działalność podlegającą opodatkowaniu.

Jeżeli przedsiębiorca wybrał ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, jako formę opodatkowania, może on zatrudniać dowolną liczbę pracowników. Ustawa nie wprowadziła innych limitów niż wysokość przychodu, które uprawniają do wyboru tej formy opodatkowania.

Należy jednak zauważyć, że decyzja o zwiększeniu zatrudnienia zazwyczaj jest związana z rozwojem zakresu prowadzonej działalności a tym samym i ze wzrostem kwoty przychodu. W przypadku przekroczenia kwot limitu przychodu, co do zasady, podatnicy są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Wybór opodatkowania kartą podatnika, w zależności od:

 1. branży w jakiej działa dany przedsiębiorca,
 2. liczby mieszkańców w danej miejscowości
 3. świadczenia usług na rzecz ludności lub innych podmiotów,

czasami może oznaczać ograniczenie w liczbie zatrudnionych pracowników.

Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany kartą podatnika, świadczy usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatoriach, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności, to może zatrudnić do 5 pracowników, przy uwzględnieniu liczby mieszkańców oraz wysokości odpowiadającej temu stawki wyrażonej w PLN, wskazanych w tabeli nr 3 w części I, będącej załącznikiem do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku świadczenia usług w zakresie robót budowlanych, wymienionych powyżej, dopuszczalne jest również - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 48 000 zł przychodu rocznie.

Warto też wyjaśnić użyte określenie „dla ludności”. Zgodnie z omawianą ustawą, oznacza to świadczenie usług opłacanych ze środków pieniężnych ludności. Przez pojęcie "ludność" należy rozumieć osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pod tym pojęciem należy również rozumieć organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

Należy podkreślić, że ustawa nie dla każdej branży wprowadziła limity zatrudnienia oraz stawek w zależności od wielkości miejscowości w jakiej jest prowadzona działalność przez podatnika, a w przypadku branż objętych limitem zatrudnienia, limit ten nie zawsze jest taki sam. W przypadku prowadzenia działalności z zakresu wyrobu pieczątek, przedsiębiorca objęty kartą podatnika może zatrudnić maksymalnie jednego pracownika a przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej, ma przewidziany limit do trzech pracowników.

Pełen wykaz branż i zakresu działalności, wraz ze wskazanymi limitami, znajduje się w załączniku nr 3 oraz 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wyłączenia z limitów; ryczałt a rozliczanie kosztów zatrudnienia.

Do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę będącego podatnikiem z karty podatnika, objętych limitami zatrudnienia, nie wlicza się:

 • członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników - tylko członków rodziny jednego ze wspólników,
 • osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy - w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,
 • pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,
 • osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności,
 • nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy,
 • łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów - w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.

To co wymaga podkreślenia to to, że przy wyborze ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych, podatnicy nie mogą odliczać od podstawy wymiaru podatku, pochodu, kosztów jego uzyskania. Oznacza to, że w przypadku zatrudnienia pracowników, podatnik płacący ryczałt od dochodów ewidencjonowanych nie będzie mógł odliczyć od podstawy wymiaru podatku, kosztów zatrudnienia takich pracowników.

Porada została przygotowana przez prawników Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k.

Podstawa prawna (stan na dzień 23.10.2020 r.):

 1. Ustawa z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. nr 43, z póź. zm.)

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny