Porady eksperta

Etat i działalność na ryczałcie

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące pracy na etacie i prowadzenia działalności gospodarczej na ryczałcie:

 1. Z umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie powyżej minimalnego, czy w takim wypadku koszt prowadzenia działalności ograniczy się do podatku od przychodu i składki na ubezpieczenie zdrowotne?
 2. pracę w ramach działalności mam zamiar wykonywać na rzecz podmiotu, z którym obecnie współpracuję na umowie zleceniu, czy to wyklucza mnie z ulgi na ZUS?
 3. nie chciałbym informować obecnego pracodawcy o rozpoczęciu działalności gospodarczej, czy pracodawca może się mimowolnie dowiedzieć o tym fakcie?

Polskie przepisy prawne nie wykluczają łączenia pracy na etacie z własną działalnością gospodarczą. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją pewne określone warunki, które musi spełnić osoba łącząca te dwa rodzaje pracy.

Jeżeli pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek opłacania składek ZUS. Dzięki temu decydując się na otwarcie własnej działalności gospodarczej, osoba zatrudniona zostanie zwolniona z opłacania ubezpieczenia społecznego, ponieważ nie ma obowiązku podwójnego oskładkowania. Jednak w tym przypadku należy liczyć się z limitem uzyskiwanych dochodów. Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, czyli przykładowo na pół etatu, wówczas obowiązek ubezpieczenia społecznego tylko na podstawie umowy o pracę jest możliwy w przypadku wynagrodzenia równemu lub wyższemu niż minimalne wynagrodzenie w danym roku. W innej sytuacji należy liczyć się z obowiązkiem oskładkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Użytkownik osiąga wynagrodzenie za pracę powyżej minimalnego wyangrodzenia zatem z tytulu prowadzonej działalności gospodarczej zobligowany będzie do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej/

Przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę oraz prowadzeniu własnej firmy składki opłaca pracodawca. Natomiast kiedy okres zatrudnienia minie i jedynym źródłem dochodu pozostaje działalność gospodarcza, wówczas istnieje szansa na preferencyjny ZUS pod kilkoma warunkami. Pierwszy z nich to prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub jej ponowne podjęcie po 60 miesiącach przerwy. Natomiast drugi to brak świadczenia usług (wchodzących w zakres działalności firmy) na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku.

Ostatni z warunków to dotrzymanie terminu 24 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. To właśnie tylko przez ten czas można korzystać z preferencyjnego ZUS–u. Jeśli praca na etacie i działalność gospodarcza już nie dotyczy przedsiębiorcy i przyjmie on obowiązek opłacania składek po roku prowadzenia firmy, wówczas może opłacać niższe składki jedynie przez następnych 12 pełnych miesięcy.

Przechodząc do drugiego pytania wskazujemy, Ulga na start została uregulowana w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz 
 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, 

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • na Fundusz Pracy
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że początkujący przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. 

Jak wynika z powyższego przepisu, z Ulgi na start nie skorzystają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:

 • podejmują ponownie działalność gospodarczą przed upływem co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
 • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Prawo nie definiuje pojęcia wykonywania czynności na rzecz byłego pracodawcy. Niemniej analogiczne zapisy znajdują się w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stąd przy wykładni art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców można posiłkować się doktryną i judykaturą wypracowaną na gruncie pierwszej z wymienionych regulacji. Jak wskazano wcześniej, ulga na start będzie przysługiwać tym osobom fizycznym, które nie będą wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na podstawie umowy o pracę i wykonywali czynności wchodzące w zakres aktualnie wykonywanej działalności. Oznacza to, że zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną nie jest przeszkodą to skorzystania z Ulgi na start przy dalszej współpracy z obecnym zleceniodawcą.

Odnosząc się do ostatniego pytania należy wskazać, że powszechnie obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku poinformowania obecnego pracodawcy o fakcie założenia działalności gospodarczej przez pracownika. Jeżeli taki obowiązek nie wynika z umowy o pracę, Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania tej informacji pracodawcy.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 28 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT