Porady eksperta

Działalność nierejestrowana

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie w następującym stanie faktycznym:

Czy legalne będą dwie nierejestrowane działalności, żona będzie wynajmować samochód ( de facto zarejestrowany na nią) a ja będę oświadczył usługę "kierowca do wynajęcia" i będziemy na to wystawiać dwa osobne nierejestrowane rachunki a w ewentualnym ogłoszeniu podamy dwa osobne numery telefonów do dwóch osobnych usług?

 

Definicja działalności nierejestrowanej

Definicja działalności nierejestrowej została zawarta w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którą nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana to sposób na sprawdzenie swojego pomysłu na biznes. Dzięki niej możemy sprzedawać swoje produkty i usługi bez zakładania firmy. Istotne jest, że działalność nierejestrowana może być prowadzona wyłącznie osobiście. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie dwóch działalności nierejestrowanych w sposób przedstawiony w zapytaniu.

 

Różnice między działalnością nierejestrowaną a działalnością gospodarczą

Należy podkreślić, że zasady prowadzenia nierejestrowanej są zbliżone do prowadzenia działalności wpisanej do CEIDG. To czym różni te dwie formy to przede wszystkim limit osiąganych przychodów. Działalność nierejestrowa jest, co do zasady, działalnością gospodarczą na gruncie prawa cywilnego, a osoby, które prowadzą taką działalność, mają obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

 

Katalog zawodów wyłączonych z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej

W obowiązujących przepisach występuje ograniczenie katalogu aktywności realizowanych w ramach działalności nieewidencjonowanej. Wynika ono z art. 44 ust. 2 Prawa przedsiębiorców zgodnie z którym, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, do działalności tej przepisu art. 5 ust. 1 nie stosuje się. Tym samym za działalność nieewidencjonowaną nie będzie mogła być uznana działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wszelka ekonomiczna aktywność, która zgodnie z przepisami prawa wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, niezależnie od chociażby wysokości przychodu uzyskiwanego przez osobę fizyczną w związku z jej prowadzeniem, będzie uznawana za działalność gospodarczą.

 

Kierowca do wynajęcia a działalność nierejestrowana

W stanie faktycznym przedstawionym przez Użytkownika wydaje się, że działalność stanowiąca świadczenie usług jako kierowca  może być prowadzona w ramach działalności nierejestrowanej bowiem nie znajduje się na liście zawodów wymagających uzyskania zezwolenia, pozwolenia czy koncesji na jej wykonywanie. W razie pojawienia się wątpliwości w tym zakresie, po stronie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy leży zobowiązanie udostępnienia listy rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych. W Prawie przedsiębiorców nie został w żaden sposób określony sposób udostępnienia przywołanych informacji.  Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o CEIDG minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.

Obecnie funkcję Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy spełnia serwis internetowy „biznes.gov.pl” prowadzony w ramach działalności Ministerstwa Rozwoju. Na przedmiotowej stronie można zweryfikować, czy interesująca nas działalność wymaga uzyskania pozwolenia, czego konsekwencją byłoby brak możliwości prowadzenia jej w ramach działalności nierejestrowanej.

 

Usługi a działalność nierejestrowana

Warto wiedzieć, że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, która świadczy usługi – jest uznawana za zleceniobiorcę, co oznacza, że nabywca usługi (zleceniodawca) jest płatnikiem i powinien rozliczać składki (dotyczy to także osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umowa zlecenia może być zawarta między dowolnymi podmiotami – także w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej.

W przypadku umów zlecenia ustawodawca postanowił, że płatnikiem jest zleceniodawca – nie ma przy tym znaczenia, kto zawarł umowę. W efekcie osoba fizyczna, która zleciła wykonanie jakiejś usługi ma status płatnika składek, nawet jeśli jest osobą fizyczną i nie wykonuje działalności gospodarczej.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat działalności nierejestrowanej opublikowanymi w naszym serwisie. Opisaliśmy w nich m.in. sposób rozliczania przychodów z takiej działalności:

Porady Eksperta -Zasady rozliczenia działalności nierejestrowanej;

Porady Eksperta- działalność nierejestrowana

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/


Dziękujemy


Stan prawny na dzień: 27 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

 

 

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT