Porady

Obowiązek zgłoszenia spółek handlowych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako: „CRBR”), to rejestr osób sprawujących kontrolę nad spółkami prawa handlowego, który zaczął obowiązywać od dnia 13 października 2019 roku.

Celem wprowadzenia obowiązkowej rejestracji osób sprawujących kontrolę nad spółkami handlowymi jest zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu pomoc w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publiczna możliwość weryfikacji osób sprawujących kontrolę nad spółkami handlowymi ma na celu minimalizacje anonimowości korporacyjnej. Ponadto, w ocenie ustawodawcy jawność rejestru ma się przyczynić do „zapewnienia większej kontroli informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego”.

W rejestrze przechowywane są dane o beneficjentach rzeczywistych.

Obowiązkowo, do rejestru musza być wpisane wszystkie spółki prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 1 marca 2021 roku także prosta spółka akcyjna), wraz ze wskazaniem osób, które sprawują pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad danym podmiotem. Za osoby sprawujące pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad spółką w spółkach osobowych uznaje się wszystkich wspólników, a w spółkach kapitałowych wspólników posiadających ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki. Z obowiązkowej rejestracji wyłączono spółki partnerskie oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

Termin zgłoszenia spółki do rejestru upływa po 7 dniach od dnia jej wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Dla spółek powstałych przed dniem wejście w życie CRBR tj. przed dniem 13 października 2019 roku, termin zgłoszenia upłynął w dniu 13 lipca 2020 roku. Należy pamiętać, że rejestracji podlegają także spółki będące w likwidacji bądź w upadłości.
Wpisując spółkę do rejestru należy wskazać jej formę prawną nr NIP, nr KRS, dane dotyczące siedziby spółki, dane osób sprawujących kontrolę nad spółką (imię, nazwisko, adres, PESEL (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL – datę urodzenia) kraj obywatelstwa, kraj zamieszkania) oraz posiadanych przez nich uprawnieniach – informacje dotyczące reprezentacji (rodzaj uprawnień: właścicielskie / reprezentacja).

Jeżeli jeszcze nie zgłosiłeś osób odpowiedzialnych pośrednio lub bezpośrednio za kontrolę spółki do CRBR dokonaj tego niezwłocznie! Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia spółki do CRBR sankcjonowane może być nałożeniem na spółkę przez Ministerstwo Finansów kary administracyjna w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

Zgłoszenie do rejestru dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu podatki.gov.pl (crbr.podatki.gov.pl). Potwierdzenie zgłoszenia następuje poprzez opatrzenie go podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP osób uprawnionych do reprezentacji spółki na podstawie jej umowy bądź statutu.

Zgłoszenie nie może być dokonane przez pełnomocnika.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny