Porady eksperta

Dotacja na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przyznanej mu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Z pozyskanych środków zakupił niezbędne wyposażenie dla jego biura: komputery, drukarki i inne urządzenia. Użytkownik zastanawia się czy może przenieść, na swojego syna, własność tych przedmiotów przed upływem 24 miesięcy od otrzymania dotacji. 
 

Poniżej odpowiedź:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej również jako: „PFRON” lub „Fundusz”) udziela dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób spełniających jednocześnie dwa podstawowe warunki: 
 
  1. legitymowanie się statusem osoby niepełnosprawnej,
  2. zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy (lub poszukująca pracy pozostająca bez pracy).
 
Środki te pochodzą z PFRON-u, natomiast dysponowanie nimi odbywa się z pomocą urzędów pracy. Istnieją także inne ograniczenia, których niespełnienie wiąże się z odrzuceniem wniosku o dotację np. upływ określonego czasu od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Wspieranie aktywizacji zawodowej i zarobkowej osób niepełnosprawnych odbywa się na zasadach przewidzianych w dwóch aktach prawnych:
 
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w  sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – (dalej jako: „Rozporządzenie”).
 
Przyznanie dotacji potwierdza się zawarciem umowy. Zgodnie z §7 ust. 2 lit. b Rozporządzenia w umowie tej wnioskodawca (Użytkownik) zobowiązuje się m.in. do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres 12 lub 24 miesięcy. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków umowy wskazanych w §7 ust. 2 lit a-g prowadzi do powstania roszczenia o zwrot przyznanej dotacji wraz z odsetkami. 

W swoim zapytaniu Użytkownik wskazuje, że chciałby przenieść własność (przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa) przed upływem 24 miesięcy od daty przyznania dotacji, stąd wnioskujemy, że właśnie na taki okres została ona udzielona. W odpowiedzi na jego wątpliwości można posiłkowo odnieść się do definicji przedsiębiorstwa z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: 

przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności (…) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości.

Uwzględniając ten przepis, wydaje się, że odpowiedź na pytanie Użytkownika powinna brzmieć: „Nie. Nie można przenieść własności tych przedmiotów przed upływem 24 miesięcy od otrzymania dotacji”. Wprawdzie poszczególne części przedsiębiorstwa podlegają obrotowi, jednak konstrukcja ta może być w pewnym sensie „modyfikowana” przez inny stosunek prawny. Nie zakłada to oczywiście derogacji przepisów rangi ustawowej postanowieniami umownymi, ale raczej wprowadzenie dodatkowych klauzul umownych. Jednak, aby odnieść się do meritum sprawy należałoby przeanalizować treść umowy, którą zawarł Użytkownik. Z pewnością podlega on odpowiedzialności kontraktowej za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie. Organ przyznający dotację w związku z tym może uznać, że przeniesienie własności urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, stoi w sprzeczności z warunkami umowy i skutkować będzie koniecznością zwrotu dotacji. Z drugiej zaś strony, ich zbycie nie musi być równoznaczne z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. z chwilą wykreślenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie może on prowadzić już działalności gospodarczej. Wykreślenie następuje na wniosek przedsiębiorcy, który składa się w terminie 7 dni od faktycznego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.  W analizowanej sprawie polecamy jednak ponowną weryfikację treści umowy oraz ewentualnie kontakt z PFRON-em.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573);
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2296 ze zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w  sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342)

Stan prawny na 14 września 2021 roku.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny