Porady eksperta

Działalność nierejestrowana a sprzedaż produktów rolnych

Prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

 

Kupuję od Rolnika ryczałtowego produkty rolne takie jak kukurydza pszenica Groch itd. Następnie wszystko rozdrabniamy na gniotowniku później do mieszalnika żeby wszystkie proporcje się wymieszały I pakuje w worki po 25kg gdzie później sprzedaję jako naturalna pasza dla kur niosek przez olx
1. Pytanie czy mogę sprzedawać na działalność nierejestrowaną? 
2. Jak udokumentować zakup od rolnika produktów rolnych? Wystarczy tylko umowa wewnętrzna? 
3. Jaki podatek od zakupy od rolnika trzeba czy w ogóle trzeba zapłacić? 
4.Podatek od działalności nierejestrowanej za sprzedaż tej paszy przez olx to 12%?

 

Definicja działalności nierejestrowanej

Na wstępie warto wyjaśnić czym jest instytucja działalności nierejestrowanej. Definicja działalności nierejestrowej została zawarta w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którą nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana to sposób na sprawdzenie swojego pomysłu na biznes. Dzięki niej możemy sprzedawać swoje produkty i usługi bez zakładania firmy.

Limit przychodu na działalności nierejestrowanej

W przepisie wskazano kryterium przychodu, tj. maksymalnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. kwota ta nie może przekroczyć od 1 stycznia 2024 r. – kwoty 3 181,5 zł miesięczne (licząc 75 % od kwoty 4242 zł), zaś od 1 lipa 2024 r. – kwoty 3 225 zł (licząc 75 % od kwoty 4300 zł). Wskazać również należy, że ustawodawca posłużył się kryterium przychodu, a nie dochodu. Przychód stanowi łączną wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług w danym okresie rozliczeniowym, bez odejmowania od przychodu kosztów jego uzyskania. Dodatkowo, Użytkownik powinien przeanalizować czy w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga tutaj fakt, że przepis odnosi się do „wykonywania” działalności gospodarczej, nie zaś samego wpisu do CEIDG. W przypadku spełnienia powyższych warunków można co do zasady ocenić, że taką działalność można prowadzić w formie działalności nierejestrowanej.

Zakup produktów rolnych w ramach działalności nierejestrowanej

W przypadku zakupów od rolnika należy przede wszystkim zarekomendować zawarcie pisemnej umowy. Pozwoli ona na przejrzyste określenie warunków i zwrócenie uwagi na istotne kwestie. Nie musi być uregulowana w sposób szczegółowy, istotne by zawierała niezbędne przewidziane prawem elementy dla danej umowy. W tym zakresie można zwrócić się o pomoc do specjalisty celem sporządzenia ogólnego wzoru danej umowy pomocnego przy prowadzeniu działalności. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Podatek VAT a działalność nierejestrowana

Dodatkowo, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może być czynnym podatnikiem podatku vat. Biorąc pod uwagę działalność Użytkownika, w kontekście analizy art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy wskazać że spełnia powyższe wymagania tj. działalność nierejestrowana spełnia kryteria dochodowe oraz nie podlega wyjątkom wskazanym w treści ww. artykułu. W przypadku podjęcia takiej decyzji należy wpierw złożyć wniosek o rejestrację jako czynny podatnik vat w urzędzie skarbowym. Nie ma jednak obowiązku takiej rejestracji. Do benefitów zarejestrowania się jako podatnik będzie należeć m.in. odliczenie podatku VAT naliczonego, w sytuacji związku danego zakupu, z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przed podjęciem decyzji należy jednak kompleksowo przeanalizować daną sytuację prawną oraz zaleca się konsultację z profesjonalistą. Nadmienić jedynie należy, że ustawodawca nie zobowiązał osób decydujących się na prowadzenie działalności nieewidencjonowanej do posiadania kas fiskalnych i wystawiania paragonów.

Rozliczenie podatku na działalności nierejestrowanej

Z faktu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie są pobierane okresowe zaliczki na podatek dochodowy. Opodatkowanie przychodów będzie podlegać zatem na zasadach ogólnych, a więc w składanym corocznie zeznaniu podatkowym. W formularzu PIT-36 znajduje się rubryka „działalność nierejestrowana”, w której można wykazać przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód oraz stratę.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy 

Stan prawny na dzień: 31 stycznia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893).
  4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT