Porady eksperta

Czy chory pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o swojej chorobie i wystawieniu na jego rzecz zwolnienia lekarskiego?

Użytkownik naszego serwisu był chory i został poinformowany przez lekarza o wystawieniu na jego rzecz zwolnienia lekarskiego. Użytkownik nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wystawienie zwolnienia od lekarza. Użytkownik zwróci się do nas zapytaniem w takim przypadku ma obowiązek poinformowania pracodawca o swojej chorobie niestawiennictwie w pracy w trakcie jej trwania.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z brzmieniem § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy  (dalej jako: „Rozporządzenie”)  jako przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy uznaje się zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia dowodem potwierdzającym nieobecność pracownika w pracy jest m.in.

zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami od dnia 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik ZUS powinien posiadać aktywny profil PUE ZUS.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Zwolnienie automatycznie pojawia się w systemie teleinformatycznym po wystawieniu go przez lekarza i jest widoczne na pracodawcy.

Dokonując analizy powyższego należy wskazać, że pracownik powinien poinformować pracodawcę (zgodnie z formą przyjętą u danego pracodawcy (najczęściej telefonicznie bądź mailowo), że jest chory i będzie nieobecny. Pracownik nie musi przekazywać pracodawcy zwolnienia lekarskiego, albowiem zwolnienie automatycznie będzie widoczna dla pracodawcy w systemie PUE ZUS.

Stan prawny na 27 kwietnia 2023 roku

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy;
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych (Dz.U. 2021.1621).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT