Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: czy pracownik, który został zwolniony z pracy ma obowiązek podania haseł do służbowych sprzętów (m.in. komputera, telefonu komórkowego), na których przechowywał swoje prywatne dokumenty, pracodawcy po odejściu z pracy?

Przedsiębiorco, przechowywanie przez pracowników lub kadrę menadżerską prywatnych dokumentów, zdjęć itp. na służbowym komputerze, laptopie czy telefonie komórkowym nie jest wystarczającym uzasadnieniem do odmowy podania haseł dostępu do tych sprzętów aktualnemu lub byłemu pracodawcy.

Art.  124 kodeksu pracy mówi:

§  1.  Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

  1. pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  2. narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

- odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu, oczywiście przede wszystkim za ich zwrot.

§  2.  Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

§  3.  Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

 

Każdy przedmiot stanowiący mienie powierzone jest własnością pracodawcy i korzystanie z niego może odbywać się w granicach dozwolonego użytku wynikającego z treści czynności lub przeznaczenia przedmiotu.

Stan faktyczny:

X spółka akcyjna w 2015 r. rozwiązała umowę o pracę  z pracownikiem Y oraz odwołała go z funkcji członka zarządu w związku z podjęciem przez niego działalności konkurencyjnej i dopuszczeniem się czynów nieuczciwej konkurencji. Spółka X równocześnie wezwała pracownika do zdania użytkowanego przez niego mienia spółki pod postacią samochodu osobowego, telefonu komórkowego oraz stacjonarnego komputera służbowego. Pracownik Y nie wydał drugiego kompletu kluczy do służbowego samochodu, a telefon oraz komputer zabezpieczył hasłami. W związku z tym, że czynności podjęte przez pracownika Y uniemożliwiły spółce X skorzystanie z ww. urządzeń, spółka X wezwała pisemnie byłego pracownika do wydania drugiego kompletu kluczy oraz podania haseł do telefonu oraz komputera służbowego. Pracownik Y wydał spółce X klucze do samochodu, natomiast odmówił podania haseł zabezpieczających do telefonu i komputera służbowego. Uzasadnił to tym, że na służbowym sprzęcie znajdowały się jego prywatne zdjęcia i informacje. Ponadto, zdaniem pracownika Y komputer służbowy mógł odblokować informatyk spółki X, ponieważ to on dał pracownikowi hasło dostępu. W związku z tym, spółka X była zmuszona do skorzystania z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się odblokowywaniem sprzętu elektronicznego oraz odzyskiwaniem danych. W wyniku działań pracownika Y spółka X poniosła szkodę w postaci utraty danych klientów oraz była zmuszona zapłacić za odzyskiwanie danych oraz umożliwienie dostępu do komputera i telefonu. Spółka X postanowiła pisemnie wezwać swojego byłego pracownika do zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania. Jednakże wezwanie pozostało bezskuteczne. Spółka X złożyła pozew do sądu. Pracownik Y wniósł o oddalenie powództwa w całości. Zaprzeczył jakoby on dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji w okresie świadczenia pracy na rzecz spółki X (w jego opinii potwierdzało to rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron). Pracownik Y podniósł także, że osobiście nie zakładał hasła do służbowego komputera, a otrzymał je od informatyka spółki X. Wskazał też, że służbowy komputer i telefon zostały mu odebrane niejako ,,z zaskoczenia’’ i od tego czasu spółka X nie udostępniła mu sprzętu. Natomiast telefon rzeczywiście był zabezpieczony odciskiem jego kciuka. Sąd I instancji zasądził od pracownika Y na rzecz spółki X kwotę, jakiej spółka domagała się w pozwie wraz z ustawowymi odsetkami oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Pracownik Y złożył apelację od wyroku sądu I instancji.

Rozstrzygnięcie sądu I instancji[1]:

Sąd Rejonowy uznał, że roszczenie spółki X zasługuje na uwzględnienie. Stwierdził zasadnie, że pozwany nie podpisywał żadnej umowy dotyczącej udostępnionego mu mienia firmy w postaci telefonu, komputera, samochodu, czy też innych urządzeń. Nie był wobec tego umownie zobowiązany do zwrotu powierzonego mienia albo do wyliczenia się, o którym mowa w art. 124 kodeksu pracy. Nie wykazano również w stosunku do niego takich ustaleń ustnych. Pracownik Y po prostu otrzymał od spółki X niezbędny do wykonywania swoich obowiązków sprzęt, nie kwitując nawet jego odbioru. Ze sprzętu mógł korzystać swobodnie, wykorzystując go również do celów prywatnych. Zatem ta wskazana przez spółkę X podstawa roszczenia nie mogła się ostać z uwagi na brak spełnienia przesłanek z art. 124 kodeksu pracy.

Sąd I instancji uznał jednak, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zasądzające od pracownika Y na rzecz spółki X odszkodowanie powinno zostać oparte na art. 122 kodeksu pracy zgodnie, z którym jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Sąd uznał także, iż z uwagi na fakt świadomego utrudniania, wręcz uniemożliwienia korzystania przez spółkę X z jej mienia, jest umyślnym wyrządzeniem szkody spółce. Wysokość szkody spółka X wykazała przedkładając faktury VAT na wykonanie usług związanych z odzyskiwaniem danych z komputera pracownika Y.

Rozstrzygnięcie sądu II instancji[2]:

Sąd Okręgowy oddalił apelację pracownika Y, uznając, iż fakt nie udostępnienia przez pracownika Y spółce X kodu dostępu do używanego służbowego komputera, jak również nie odblokowanie służbowego telefonu pozostają bezsporne. Bezsprzeczny był też fakt, że sprzęty te zostały odebrane pracownikowi Y przez spółkę X i były pracownik nie mógł bezpośrednio przed odebraniem tych sprzętów ich odblokować. Możliwość taka jednak zaistniała po pisemnym wezwaniu go przez spółkę X do stawienia się w jej siedzibie w celu wypełnienia tego zobowiązania. Pracownik Y natomiast po stawieniu się w siedzibie spółki X wydał jej wyłącznie drugi komplet kluczy do samochodu służbowego i równocześnie nie dokonał odblokowania telefonu oraz odmówił podania kodu dostępu do komputera twierdząc, że hasło to winien posiadać informatyk spółki.

Stan prawny:

Odpowiedzialność z art. 124 kodeksu pracy dotyczy każdego mienia pracodawcy, które zostało powierzone tylko jednemu pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Obejmuje ona także mienie osoby trzeciej, które zostało przekazane przez nią bezpośrednio pracownikowi, np. zatrudnionemu w przedsiębiorstwie przewozowym. Koniecznymi przesłankami odpowiedzialności pracownika są prawidłowe powierzenie mienia w warunkach umożliwiających jego strzeżenie oraz fakt nierozliczenia się przez niego z tego mienia[3].

Zarówno sąd I instancji, jak i sąd II instancji uznali, że w przedmiotowej sprawie brak jest spełnienia przesłanek z art. 124 kodeksu pracy, który został wskazany w pozwie przez spółkę X.

Powszechnie jest wiadome, że zasady bezpiecznego użytkowania komputerów zabezpieczonych hasłami dostępu, niejako wymuszają systemowo okresową zmianę hasła na inne. W spółce X praktykowane były takie procedury. Użytkownik powierzonego mu sprzętu elektronicznego odbierał od informatyka spółki hasło dostępu, które powinien natychmiast zmienić na inne. Od tego momentu wyłącznie użytkownik znał kolejne nowe hasła, których okresową zmianę wymuszał na nim system komputerowy. Przy równoczesnym  braku zdefiniowania nowego, następowała utrata przez użytkownika możliwość korzystania z danego komputera. W związku z tym bezzasadnym jest argumentowanie odmowy podania hasła dostępu twierdzeniem, że jest ono w posiadaniu informatyka spółki. Tym samym działanie byłego pracownika było bezprawne, a zachowanie spółki zasadne.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 917)
  2. Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2017 r. (sygn. akt IV P 463/16, LEX nr 2374777)
  3. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 października 2017 r. (sygn. akt VIII Pa 73/17, LEX nr 2421231)

Komentarz aktualizowany do kodeksu pracy, Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza

 

[1] Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2017 r. (sygn. akt IV P 463/16, LEX nr 2374777)

[2] Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 października 2017 r. (sygn. akt VIII Pa 73/17, LEX nr 2421231)

[3] Komentarz aktualizowany do kodeksu pracy, Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza

 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.