Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Prowadzenie działalności

Jedną z alternatywnych (do sądowej) dróg rozwiązywania sporów jest ugoda pozasądowa (a właściwie przedsądowa, czyli poprzedzająca ewentualne wytoczenie sprawy sądowej). Ugoda pozasądowa jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, sankcjonującą prawa i obowiązki stron danego stosunku prawnego. Ugoda ta stanowi niejako aneks, zmianę tzw. umowy podstawowej, czyli stosunku prawnego łączącego strony. Ugoda ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy stronami albo w przypadku kwestionowania zasadności lub wysokości roszczeń wynikających z umowy podstawowej albo w przypadku potrzeby ustalenia np. innego harmonogramu spłat lub realizacji roszczeń wynikających z umowy podstawowej.

Ugoda pozasądowa ma tę przewagę nad orzeczeniem sądu, iż strony idąc na pewne ustępstwa, dobrowolnie i na własną rękę godzą się na rozstrzygnięcie powstałego między nimi sporu w określony wspólnie sposób. Ugoda pozasądowa pozwala na zaoszczędzenie czasu, jaki zajmują toczące się przed sądem procesy, a także kosztów sądowych związanych z uczestnictwem w sprawie oraz również wynagrodzeniem dla pełnomocnika procesowego za reprezentowanie strony w postępowaniu.

Przedsiębiorco udostępnianie danych i informacji Twojej firmie oraz usługach świadczonych przez Twoje przedsiębiorstwo, czy też produkcji realizowanej na terenie tej gminy stanowi doskonałą formę reklamy nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również i dla inwestorów, którzy zamierzają w danym rejonie przeprowadzić inwestycje.

Przeprowadzenie audytu czyli inaczej badania może być czynnością wykonywaną w celu oceny ryzyk związanych z planowaną inwestycją (np. weryfikacji stanu przedsięwzięcia/ przedsiębiorstwa/ Spółki, którą chcemy nabyć), ale też może stanowić wykonanie ustawowego obowiązku nałożonego przepisami prawa na niektóre podmioty (np. badanie sprawozdań finansowych podmiotów wymienionych w Ustawie o rachunkowości, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, o którym mowa w Ustawie o finansach publicznych, audytu zewnętrznego, o którym mowa w Ustawie o zasadach finansowania nauki lub w Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). W zależności od rodzaju przeprowadzanego audytu zakres takiego badania może być bardziej lub mniej sformalizowany i narzucony przepisami prawa. To samo będzie dotyczyło podmiotów, które będą uprawnione do przeprowadzenia takiego badania. Poniżej przedstawiamy wzór Umowy z audytu wraz z objaśnieniami.

Umowa opcji powoduje powstanie uprawnienia po stronie uprawnionego do wystąpienia z żądaniem kupna od uprawnionego lub sprzedaży na jego rzecz określonego aktywa finansowego, tu: udziałów, czyli tzw. instrumentu bazowego, po z góry określonej cenie przed upływem określonego terminu. Umowa opcji jest umową nienazwaną, co oznacza, iż ustawodawca nie przewidział koniecznych elementów jej treści. Mając, to na uwadze oraz zasadę swobody umów strony takiej umowy mają dość dużą swobodę do dostosowania jej postanowień do swoich potrzeb. Umowa taka może służyć zabezpieczeniu interesów posiadacza opcji np. przed zmniejszeniem wartości (spadkiem cen), a zobowiązanemu dostarczyć dodatkowy przychód w wysokości wynagrodzenia za ryzyko przez zapłatę ceny za udzielenie (wykreowanie) tego prawa na rzecz posiadacza opcji. Zagwarantowanie ceny sprzedaży jest ryzykiem, które można wycenić.

Umowa o sporządzenie oceny merytorycznej, wykonanie dokumentu „analizy", oceny, ekspertyzy, co do zasady jest umową wymagającą wiedzy specjalistycznej, eksperckiej, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego umowy nazwanej o dzieło (umowa rezultatu). Może jednak zdarzyć się, że osiągnięcie finalnego efektu takiej umowy wymagać będzie wykonania jeszcze innych czynności (usług) o charakterze starannego działania i wówczas umowa przyjmie postać umowy mieszanej, z elementami umowy nazwanej kodeksu cywilnego tj. umowy zlecenia (świadczenia usług na warunkach zlecenia).

Prowadząc sklep internetowy, Twoimi klientami mogą być nie tylko podmioty polskie, ale również
pochodzące z zagranicy. W przypadku tych z państw członkowskich Unii Europejskiej korzystasz z tzw. swobody przepływu towarów, a więc ze zniesienia różnego typu barier, które dyskryminują towary pozostałych państw członkowskich i utrudniają obrót wewnątrz Unii.

Umowa o sprzedaż i dostarczenie produktów do sklepu internetowego – to umowa o współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami tj.: hurtownikiem lub producentem zwanym tu „Dostawcą", a przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, zwanym w omawianej umowie „Sprzedawcą". Przedstawiona umowa reguluje warunki zakupu produktów oferowanych przez dostawcę do sklepu internetowego dysponującego własnym zapleczem magazynowym, wynajmującego powierzchnię magazynową lub korzystającym w zakresie logistyki z usług wyspecjalizowanej firmy. Przedstawiona umowa kładzie jednak nacisk na relacje B2B, a więc między np. hurtownikiem/producentem- sprzedawcą (sklepem) internetowym – nabywcą końcowym, którym także jest przedsiębiorca. Stąd też w umowie nie zawarto klauzul wymaganych w umowach z konsumentami.

W dobie internetu coraz bardziej popularną i wygodniejszą formą zawierania umów, jest ich zawieranie poprzez złożenie zamówienia online na stronie www lub za pomocą maila. Jest to inaczej nazywana umowa zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W zależności od tego, czy drugą stroną umowy jest przedsiębiorca czy konsument, inne będą jej niektóre postanowienia. W tym drugim przypadku trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na regulacje ustawy o prawach konsumenta. W proponowanym przez nas wzorze umowy rozróżniamy w stosownych wersjach postanowienia niezbędne przy zawarciu umowy między dwoma podmiotami profesjonalnymi oraz między przedsiębiorcą a konsumentem. Proponowany przez nas wzór zakłada, iż umowa będzie zawierana poprzez złożenie zamówienia na stronie www lub mailem, ale już samo świadczenie czy dostawa towaru nie będzie wykonywane przez internet.

Umowa sprzedaży online zawiera w sobie elementy dobrze już znanej umowy sprzedaży na odległość.

Każdego dnia coraz chętniej korzystamy z zakupów przez Internet co nie rzadko rodzi po stronie kupującego pewne, często uzasadnione obawy z uwagi na zbyt obszerny i nieczytelny regulamin, w którym często nie są podawane przejrzyście wszystkie wymagane informacje przewidziane w przepisach.

Zakupy przez Internet to rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczna, a jednocześnie umowa zawierana na odległość. Oznacza to, że wykonywanie usługi następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych. Często mamy do czynienia właśnie z umową zawieraną online, lecz nie ze świadczeniem usługi online czy po pewnym czasie, lecz drogą elektroniczną.

Umowa sprzedaży online jest to Umowy sprzedaży, którą Strony zawierają bez jednoczesnej obecności za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest to Umowa dla której skuteczności przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Jest to taka forma Umowy, która będzie opierać się w całości na Regulaminie lub zastępuje jak i inkorporuje w swojej treści zapisy Regulaminu.

Zgodnie z art. 903 Kodeksu cywilnego przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku. Umowa renty to umowa nazwana, która stanowi samoistne źródło zobowiązania (tytuł prawny do spełniania świadczeń). Szerzej o rencie możesz przeczytać w Pomocnych definicjach https://mikroporady.pl/pomocne-definicje/171-renta-cywilna.html

Dla mikro i małych przedsiębiorców zawarcie umowy renty może być korzystne z uwagi na to, iż jest to tzw. umowa odcausowana (causa czyli cel). Oznacza to, iż cel umowy nie musi być w niej jednoznacznie wskazany, pozostając niejako tajemnicą między stronami. Brak jego dookreślenia nie czyni bowiem umowy nieważną.

Umowa o dropshippingu – to umowa o współpracy pomiędzy dostawcą (hurtownikiem lub producentem), a sklepem internetowym, która jak każda inna umowa cywilnoprawna może zostać ukształtowana według swobodnego uznania stron, z zastrzeżeniem aby treść lub cel tejże umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wspomniana reguła odnosi się zarówno do wyboru formy zawarcia jak i do swobody kształtowania treści umowy. Ustalając treść umowy kontrahenci powinni zwrócić szczególną uwagę na cel umowy i ewentualne zagrożenia związane z jej wykonaniem.

Dropshipping może być wdrożony w dwóch modelach: sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek; lub jako pośrednictwo w sprzedaży.

Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej wspólne przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co do zasady, spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Umowa o wykonanie projektu lokalu, budynku, warsztatu, sklepu jest umową rezultatu. Projektant zobowiązuje się wykonać projekt lokalu, budynku, warsztatu lub sklepu, a Inwestor zobowiązuje się zapłacić za ten Projekt wynagrodzenie. Zakres przedmiotowy Projektu ustalają strony, jednakże co do zasady ma on umożliwić Inwestorowi realizację zamierzonej inwestycji, czyli odpowiednio budowę lokalu, budynku, warsztatu lub sklepu.

Wzór umowy ochrony własności intelektualnej obejmuje zagadnienia zachowania poufności i ochrony własności intelektualnej oraz informacji o jej przedmiocie na etapie prac koncepcyjnych i projektowych do czasu uzyskania praw ochronnych albo powstania utworu. Prawa własności intelektualnej podlegają bądź ochronie prawno-autorskiej, ochronie wynikającej z prawa własności przemysłowej, ochronie na gruncie przepisów o zwalczaniu uczciwej konkurencji, a także poprzez utrzymanie ścisłej tajemnicy. Przedsiębiorcy bowiem, ze względu na przyjętą strategię marketingową, innowacyjność produktu, a także utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku nie chcą ujawniać szczegółów projektowanego (tworzonego) przedmiotu własności intelektualnej. Przedstawiony wzór umowy może zostać inkorporowany do umowy o wykonanie danego przedmiotu własności intelektualnej (np. umowy o dzieło) zawartej między przedsiębiorcą (zamawiającym) a wykonawcą albo stanowić odrębną umowę, przydatną w szczególności w przypadku, gdy „umowa podstawowa" ani żadna inna nie reguluje kwestii zachowania poufności między stronami i ochrony mającego powstać przedmiotu własności intelektualnej.

Umowa o podwykonawstwo jest umową nienazwaną, lecz najczęściej jest oparta co do zasady na umowie o dzieło, zlecenia lub o roboty budowlane. Stosunek prawny zawiązywany przez zawarcie umowy o podwykonawstwo jest niejako stosunkiem służebnym w stosunku do umowy podstawowej zawartej pomiędzy inwestorem (zleceniodawcą) a wykonawcą. Wykonawca, bądź zgodnie z postanowieniami umowy podstawowej lub według swojego wyboru, podejmuje decyzję, iż część lub pewien zakres prac z przedmiotu umowy, która wiąże go z inwestorem, przekaże do wykonania innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy. Podwykonawstwo może zachodzić w szeregu przypadkach zleceń różnego typu usług od administracyjno-gospodarczych, reklamowych, marketingowych, ochrony obiektów, czy opracowania projektów, analiz, ekspertyz, po typowe prace remontowo-budowlane, konserwatorskie, czy przedsięwzięcia inwestycyjne budowy obiektów/ budowli w oparciu o umowy o roboty budowlane.

Poniższa wersja Umowy na podwykonawstwo obejmuje przypadki, w których inwestor (lub zamawiający/ zleceniodawca) nie jest podmiotem stosującym Ustawę o zamówieniach publicznych. Innymi słowy zamawiającym, z którym wykonawca podpisuje umowę będzie podmiot pozostający poza sektorem finansów publicznych i niekontrolowany przez jednostki sektora finansów publicznych.

Umowa outsourcingu usług to umowa nienazwana według Kodeksu cywilnego. Co do zasady jest to umowa świadczenia usług na warunkach zlecenia bądź o charakterze mieszanym, z elementami umowy o dzieło, czy dostawy. Umowa outsourcingu umożliwia wykorzystanie zaplecza osobowego (kadrowego) i technicznego (sprzętowego, transportowego, informatycznego etc.), którym dysponuje przedsiębiorca bezpośrednio w działalności innego przedsiębiorcy. W praktyce może przyjmować różne formy; tzw. outsourcing pracowniczy, czyli korzystanie z pracowników z zewnątrz dla wykonywania określonych usług, może stanowić alternatywę dla klasycznej umowy o pracę, zwłaszcza jeżeli prowadzi to do obniżenia kosztów bezpośrednich prowadzonej działalności gospodarczej. Inne formy outsorcingu występujące w obrocie mogą dotyczyć np. usług informatycznych, księgowych, logistycznych, transportowych, obsługi administracyjnej czy marketingowych. W wersji szerokiej możliwe jest również takie połączenie spektrum usług, które zapewni zarząd całym przedsiębiorstwem (umowa o zarządzanie).

Zgodnie z umową przechowania Przechowawca zobowiązuje się do przechowania przedmiotu umowy (popularnie zwaną „magazynowaniem") i sprawowania nad nim tzw. „pieczy", czyli dbania o niego i zachowania go w stanie niepogorszonym (w takim samym stanie, w jakim znajdował się w chwili oddania na przechowanie). W przeciwnym razie, tj. w przypadku nieprzestrzegania tego podstawowego obowiązku Przechowawca naraża się na odpowiedzialność za utratę bądź uszkodzenie rzeczy. W uwagach do wzoru umowy wyjaśniamy m.in. w jakich sytuacjach przechowawca tę odpowiedzialność ponosi i jakie szczegółowe postanowienia umowa powinna zawierać by uniknąć sporów związanych z jej wykonaniem.

Umowa o sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę jest umową rezultatu. Pełnomocnik, Usługodawca czy też Zleceniobiorca zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na budowę. Zakres czynności Pełnomocnika (Usługodawcy, Zleceniobiorcy) i dokumentów oraz decyzji, jakie musi w tym celu uzyskać uzależniony jest wyłącznie od uzgodnień poczynionych przez Strony.

Umowa kooperacyjna, zwana też: umową o współpracy, o współdziałaniu, o wspólnym(ych) przedsięwzięciu(ach), to nienazwana umowa kodeksu cywilnego, dopuszczalna w świetle zasady swobody kontraktowania. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca, w której strony zobowiązują się do współpracy zmierzającej do osiągnięcia wybranego przez nich celu, poprzez wzajemne współdziałanie i kooperację.

Istotą Umowy faktoringu jest zapewnienie szybkiego finansowania Faktoranta przez Faktora poprzez przelew wierzytelności, która przysługuje Faktorantowi z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zamian za określoną kwotę odpowiadającą wartości wierzytelności pomniejszoną o prowizję Faktora. Dodatkowo Faktor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Faktoranta czynności dodatkowych nie związanych bezpośrednio z samą cesją.

Umowa barterowa jest umową prawa cywilnego, nienazwaną, która nie jest zdefiniowana w kodeksie cywilnym. Istota barteru polega na wymianie towaru na towar, usługi na usługę, towaru na usługę albo usługi na towar, bez pośrednictwa pieniądza. Pamiętaj, że umowa barterowa ma charakter mieszany. Zastosowanie znajdą do niej przepisy umowy zamiany (art. 603-604 k.c.), sprzedaży (art. 535-602 k.c.) oraz potrącenia (art. 498-505 k.c.).

Niniejsza umowa zawiera w sobie zarówno elementy dotyczące porozumiewania się na odległość i tą drogą zawierania umowy, jej zmiany i podejmowania innych czynności w jej ramach, np. dostawy dzieła, jak i elementy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu oraz dotyczące prawa korzystania z niego (licencja wyłączna i niewyłączna). Umowa zawiera również podstawowe postanowienia dotyczące zachowania poufności.

Umowa użyczenia to umowa „grzecznościowa". Polega na oddaniu przez Użyczającego w bezpłatne użyczenie Biorącemu na użyczenie określonej rzeczy do używania przez czas nieokreślony lub określony. Do jej skuteczności zawsze konieczne jest wydanie rzeczy drugiej osobie. Biorący jest tzw. posiadaczem zależnym, który może korzystać z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Jest to jedna z najczęściej zawieranych umów. Rzadko jednak przybiera formę pisemną. Umowa użyczenia często jest przy tym mylona z umową pożyczki, ale w odróżnieniu od tej ostatniej zawsze musi mieć charakter nieodpłatny.

Jeżeli ze względu na wymogi finansowe, techniczne, odpowiedniego doświadczenia, logistyczne, lub organizacyjne realizacja danego przedsięwzięcia przekracza Twoje możliwości, możesz do jego realizacji zaangażować innego albo innych przedsiębiorców, bez konieczności zawierania z nimi umowy spółki. Dla celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, odniesienia wspólnych korzyści przy solidarnym ponoszeniu ryzyka służy umowa konsorcjum. Jej celem, co do zasady nie jest powstanie nowego podmiotu gospodarczego, a jedynie zawarcie porozumienia stron dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Umowa zamiany jest nazwaną umową kodeksu cywilnego uregulowaną w art. 603 i 604 k.c. Istotą zamiany jest to, że każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy, w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Pamiętaj, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne w postaci zapłaty ceny. Umowa zamiany jest zbliżona do umowy sprzedaży i dlatego do zamiany stosuje się przepisy o sprzedaży zawarte w art. 535 i nast. k.c. odpowiednio, a więc uwzględniając różnice wynikające z konstrukcji i charakteru obu umów.

Przez umowę składu Przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, zawsze za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Umowy składu zawierane są w obrocie gospodarczym bardzo często, np. przez przedsiębiorców prowadzących hurtownie internetowe. Poniżej zamieszamy do pobrania wzór umowy składu wraz z objaśnieniami.

Prokurent należy do kadry kierowniczej przedsiębiorstwa spółki handlowej, z którą powszechnie w praktyce zawierane są umowy cywilnoprawne na zasadzie art. 353(1) k.c. (swoboda umów). Mogą to być umowy zlecenia, umowy o inne usługi, do których stosuje się przepisy o zleceniu bądź umowy nienazwane (kontrakty menedżerskie), jak również umowy o pracę. Pamiętaj, że pozycję prawną prokurenta zawsze regulują przepisy k.c. o prokurze oraz k.s.h. o prokurze dla danego typu spółki handlowej. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie przepisy k.c. (względnie k.p.) w przypadku równoległej umowy łączącej prokurenta z przedsiębiorstwem spółki.

Rady nadzorcze to jeden z organów spółek, obok zarządów i zgromadzeń wspólników. Podobnie jak komisje rewizyjne są organem kontroli i nadzoru. Odgrywają szczególnie istotną rolę na rynku kapitałowym, gdyż ich zadaniem jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poprzez swoją działalność mają przyczyniać się do wzrostu jakości zarządzania spółką. Mają także zadbać o wiarygodność danych raportowanych przez spółki, na podstawie których obecni i przyszli wspólnicy podejmują swoje decyzje inwestycyjne. Funkcja członka rady nadzorczej jest odpowiedzialna również dlatego, że wiąże się z ustawowymi obowiązkami i sankcjami. Pamiętaj, że utworzenie organów nadzorczych jest zawsze konieczne tylko w spółce akcyjnej. Natomiast spółka komandytowo-akcyjna jest jedyną spośród spółek osobowych, która może powołać radę nadzorczą.

Umowa, której przedmiotem jest wykonanie drobniejszych pracach remontowych, malarskich, modernizacyjnych, instalacyjnych etc. może przybierać formę jednej z umów nazwanych regulowanych w kodeksie cywilnym; o dzieło lub o świadczenie usług na warunkach zlecenia, do których zastosowanie znajdują przepisy regulujące odpowiednio dany rodzaj umowy (art. 627 - 646 k.c.; art. 750 k.c.). Umowy, do których stosuje się przepisy o zleceniu i umowy o dzieło, różnią się od siebie zasadniczo przedmiotem zobowiązania stron. Przedsiębiorca przed dokonaniem wyboru danego typu umowy powinien zatem zastanowić się jaki jest charakter czynności, które na jej podstawie mają być wykonane, tak aby trafnie dobrać typ umowy do jej rzeczywistego przedmiotu pamiętając o tym, że umowa o dzieło obejmuje zobowiązanie do osiągnięcia określonego rezultatu, zaś umowa, do której stosuje się przepisy o zleceniu, jedynie zobowiązanie do starannego wykonania określonych czynności. Istotne jest również to, że o kwalifikacji prawnej takiej umowy zawsze decyduje treść i zgodny zamiar stron, nie zaś sama nazwa, oznaczenie umowy (np. często występujące w praktyce o tzw. "usługi budowlane", czy "prace budowlane".

Spółka Europejska (łac. Societas Europaea, ang. European Company), jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, została wprowadzona w celu ułatwienia prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Zakładając spółkę europejską wspólnicy mają niewątpliwie większe perspektywy rozwoju i od razu wkraczają na rynek międzynarodowy, co daje większe możliwości n.p. w zakresie pozyskania pracowników, nowych rynków zbytu, budowania marki...

Celem umowy o sporządzenie propozycji nowych projektów zapisów i/lub propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest ochrona interesów mikroprzedsiębiorcy w przedmiocie prawidłowego, zgodnego z zamierzeniami i planami rozwoju mikroprzedsiębiorcy, które mogą być ograniczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego np. poprzez wprowadzenie zakazu budowy budynków wielko powierzchniowych lub powyżej określonej wysokości, co może zniweczyć plany na budowę, np. hali dla składowania materiałów budowlanych. Więcej na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- patrz Porada: jak indywidualny przedsiębiorca może zadbać o swoje interesy przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego? oraz Procedura wystąpienia z wnioskiem do gminy/miasta na etapie sporządzania planu w zakresie warunków zagospodarowania przestrzennego na terenie prowadzonej bądź planowanej działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę.

Przedstawiony projekt „Umowy o współpracy” mogą zawierać ze sobą różne podmioty (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itd.) i może ona dotyczyć najróżniejszych kwestii, począwszy od: budowy wspólnego parkingu bądź podjazdu, poprzez: organizowanie wspólnej akcji promocyjnej (marketingowej), aż po: wspólny import, barter- wymianę usług lub towarów ze wzajemną kompensacją należności albo przeprowadzenie imprezy charytatywnej lub wykonanie usług dla np. przedszkola (plac zabaw).

Umowa darowizny jest to czynność prawna, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Podmioty prawa cywilnego z wielu przyczyn dokonują różnych czynności prawnych. Zazwyczaj są one ukierunkowane na osiągnięcie określonych korzyści. Czynnikiem wyróżniającym jednak czynność prawną jaką jest darowizna jest element korzyści osiągany tylko przez jedną stronę umowy.

Umowa o pomoc prawną jak sama nazwa wskazuje jest umową o usługi prawne świadczone przez pofesjonalistę. Może być umową o świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej, bądż tez o usługi prawne polegające na realizacji konkretnego zlecenia

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółki komandytowo- akcyjne zakładane są najczęściej w celu prowadzenia przez przedsiębiorców konkretnych przedsięwzięć, gdzie jeden wspólnik (najczęściej pomysłodawca) jest odpowiedzialny za działania spółki (komplementariusz), a drugi występuje jako akcjonariusz, który dokapitalizowuje przedsięwzięcie.

Umowa pożyczki, bardzo często zawierana w praktyce życia codziennego, została uregulowana w kodeksie cywilnym jako umowanazwana. Odnoszą się do niej przepisy artykułów 720-724 kodeksu (część szczególna Zobowiązań) Należy pamiętać, że do umowypożyczki znajdują również zastosowanie przepisy zawarte w części ogólnej zobowiązań (art. 353 i nast. KC. Pożyczka jest umową, w przypadku której, podobnie jak przy umowie sprzedaży, dochodzi do zmian w obrębie prawa własności przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 720 k.c. przez umowę pożyczki rozumiemy taką umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się do przeniesienia na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Umowa spółki cywilnej jest podstawowym uregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego, źródłem wielostronnego stosunku prawnego dla ustalenia zasad prowadzenia przez przedsiębiorców wspólnie przedsiębiorstwa lub realizacji projektu np. inwestycyjnego. Spółka cywilna nie ma jako taka zdolności prawnej i nie stosuje się do niej przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Umowa spółki cichej to w aktualnym stanie prawnym umowa nienazwana, a więc taka, która jako odrębny rodzaj umowy nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zawarcie umowy spółki cichej, wbrew jej nazwie, nie powoduje powstania żadnej jednostki organizacyjnej (spółki), jest natomiast sposobem uzyskania przez przedsiębiorcę kapitału. Wspólnik cichy wnosi bowiem wkład do przedsiębiorstwa, przy czym „na zewnątrz”, dla innych uczestników obrotu, pozostaje anonimowy. Za wniesienie wkładu wspólnik cichy otrzymuje wynagrodzenie, najczęściej określane w umowie jako procentowy udział w zysku z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Umowa spółki cichej może być więc, atrakcyjną formą pozyskania kapitału dla przedsiębiorcy, a dla wspólnika cichego stosunkowo bezpiecznym sposobem inwestowania.

Przedstawiony wzór umowy jest w istocie propozycją dwóch umów. W zależności od wariantu będziemy mieć do czynienia z umową dostawy z klauzulą o wyłączności świadczenia przez dostawcę (z wariantem przeniesienia ryzyka biznesowego braku zamówień na dostawcę) albo umową nienazwaną, jaką jest umowa „dealerska” wprowadzająca po stronie odbiorcy obowiązek sprzedaży określonych przedmiotów dostarczanych wyłącznie przez określonego dostawcę. Wzór zawiera rozwiązania pozwalające na współpracę w formie elektronicznej, tj. bez konieczności spotkań i kosztów umów zawieranych w tradycyjnej formie.

W stosunkach obrotu gospodarczego lub przy zatrudnianiu usługodawców często, w celu zabezpieczenia roszczenia, wierzyciele wymagają wystawienia przed dłużnika weksla in blanco. Weksel ten nie opiewa przeważnie na żadną kwotę, ani nie jest w nim określona data płatności. Aby zapobiec nadużyciom ze strony wierzyciela, wystawiając (podpisując) weksel in blanco, należy także wcześniej zawrzeć porozumienie wekslowe, które możesz zobaczyć poniżej.

Potrącenie jest czynnością materialnoprawną, której celem jest doprowadzenie do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań, drogą jednostronnego oświadczenia lub na podstawie wywołującego skutek prawny, niezależnie od woli dłużnika co do zadysponowania wierzytelnością objętą potrąceniem. Ten typ potrącenia jest możliwy tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie przesłanki określone w art. 498 Kodeksu cywilnego. W innym wypadku można zawrzeć potrącenie umowne, którego wzór również prezentujemy.

Umowa o potrąceniu może być zawarta, gdy nie zachodzi któraś z przesłanek określonych w art. 498 kodeksu cywilnego, a pomimo tego dwie (lub więcej) osób chce potrącić wierzytelności, jakie istnieją na podstawie różnych zdarzeń i czynności prawnych zawartych między tymi osobami. Poniżej przedstawiamy wzór takiej umowy i zachęcamy do korzystania z tego sposobu rozliczania się, w szczególności w relacjach pomiędzy współpracującymi i przedsiębiorcami.

Spółka jawna to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Decydując się na ten typ spółki uzyskujecie Państwo stosunkowo dużą swobodę kształtowania postanowień umowy spółki bowiem większość przepisów Kodeksu spółek handlowych jej dotyczących ma charakter względnie obowiązujący.
W przypadku tej spółki może dojść do konieczność odpowiadania własnym majątkiem za jej zobowiązania. Jednakże może mieć to miejsce dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Spółka komandytowa jest spółką, w ramach której funkcjonują dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze to wspólnicy zarządzający, odpowiadają za zobowiązania spółki jak wspólnicy spółki jawnej, tj. solidarnie całym swym majątkiem, ich odpowiedzialność jest ponadto ze spółką subsydiarna. Komandytariusze to zwykle pasywni inwestorzy, a ich odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Wzór umowy proponuje postanowienia zarówno podstawowe, jak i rozszerzone, do wyboru.

Przez umowę dostawy dostawca będący przedsiębiorcą lub rolnikiem zobowiązuje się do wytworzenia (wyprodukowania) rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (rodzajowo, w tym np.: rozmiar,kolorystyka) oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Spółka akcyjna jest spółką handlową, kapitałową, której kapitał zakładowy reprezentowany  jest przez akcje będące papierami wartościowymi. Typowa spółka kapitałowa jest podmiotem o większej liczbie akcjonariuszy posiadających znaczny kapitał zakładowy zebrany przez emisję tzw. publiczną lub prywatną. Spółka akcyjna zawiązywana jest przez założycieli, którzy ustalają jej statut.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w ramach której wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania, są natomiast zobowiązani wobec niej do spełnienia określonych obowiązków, w tym świadczeń, które zostały przewidziane w umowie spółki. W tej sytuacji, będąc jedynie wspólnikiem, Twój osobisty majątek jest wolny od jakichkolwiek obciążeń z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez spółkę.

Umowy pośrednictwa to najczęściej doraźne umowy mające zapewnić pomoc w  zawarciu innych umów najczęściej kupna lub sprzedaży określonych produktów, towaru, materiału, części zamiennych, surowców, ale także zapewnienia dostaw określonych usług lub świadczenia takich usług przez przedsiębiorcę.

Autor różnego typu utworów najczęściej wykonuje swój utwór dla jednorazowego rozporządzenia, czyli po prostu sprzedaży. Przy takich zbyciach utworu np. rzeźby w rzeczywistości następuje zasadniczo zbycie autorskich praw majątkowych, jakim jest rzeźba, w czym mieści się przeniesienie posiadania rzeźby jako rzeczy.

Przedsiębiorco! Pamiętaj, iż przed wykorzystaniem jakiegokolwiek wzorca regulaminu należy bardzo starannie dostosować jego treść do zmieniających się w czasie przepisów prawa jak również do działalności którą zamierzasz prowadzić z wykorzystaniem danego wzorca. W szczególności należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta wprowadzające bardzo daleko idące ograniczenia w zakresie również swobody umów.

Umowy zawierane na odległość charakteryzują się m. in. tym, że do ich zawarcia dochodzi bez jednoczesnej obecności stron, porozumiewając się na odległość. Możesz w tym celu użyć telefonu, telefaksu, stworzyć swój katalog z gotowymi do wysłania formularzami zamówienia oraz wysłać umowę do podpisu drugiej stronie pocztą. 

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Miejscem transakcji może być np. miejsce pracy konsumenta, jego mieszkanie, targ, kiermasz. Taki sposób zawierania umów wiąże się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami i czynnościami dotyczącymi przedsiębiorcy.

Najczęstszym powszechnym przypadkiem Umowy sprzedaży konsumenckiej jest taka, której nie ma na piśmie. Jednakże ze względu na właściwości i charakter szeregu produktów, czyli towarów bądź usług nabywanych przez konsumenta, funkcjonują też umowy sprzedaży w postaci dokumentu.

Umowa reguluje ona szerokie spektrum form, rodzajów i rozmiarów prac, od typowo budowlanych, konstrukcyjnych, po instalacyjne, montażowe i tynkarskie. Wobec istotności zakresu prac, terminów, zastosowanych materiałów, jakości odbiorów, umowy te muszą być złożone i bogate w treść. Jest to w interesie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. 

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą, nie masz jednak pomysłu na biznes, możesz przystąpić do systemu franchisingowego. Franchisingodawca udziela franchisingobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie ze stosowanej przez niego formy przedsiębiorstwa, ze swojego logo, firmy, know-how i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie od franchisingobiorcy.

Umowa leasingu to umowa, na mocy której Finansujący nabywa rzecz, oddaje korzystającemu do używania albo do używania i pobierania z niej pożytków przez oznaczony czas. Korzystający zobowiązuje się natomiast do zapłaty w ustalonych ratach wynagrodzenia pieniężnego.

Umowy licencyjne występują co do zasady w dwóch obszarach własności intelektualnej. Po pierwsze, w obszarze własności przemysłowych czyli patentów, praw ochronnych do wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz w drugim powszechnym zakresie jakim są majątkowe prawa autorskie.

Akwizytor zostaje zobowiązany do stałego pozyskiwania zamówień na rzecz zleceniodawcy na oferowane przez niego towary, a także do ich sprzedaży. Z kolei zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia akwizytorowi aktualnej oferty sprzedaży i cennika oraz do udzielenia akwizytorowi pełnomocnictwa na dokonywanie działań, do których akwizytor jest zobowiązany.

W swoim zakresie podstawowym jest to umowa, w ramach której agent w ramach swojego własnego przedsiębiorstwa i własnej działalności prowadzi działalność dla innego przedsiębiorstwa, tzw. osoby trzeciej, najczęściej pod jej firmą i rozprowadzając jej produkty.

Umowy komisowe mogą być bardzo proste i dotyczące wzięcia w komis celem sprzedaży prostego produktu, np. roweru, laptopa, aparatu fotograficznego. Mogą też dotyczyć bardziej skomplikowanych i bardziej wartościowych towarów jak np. samochodów, co najczęściej widzimy w formie komisów samochodowych.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300