Kazusy prawne

Nocleg w czasie pracy za granicą

Stan faktyczny:

Spółka X zajmująca się produkcją i montażem izolacji przemysłowej zarówno na terenie Polski jak i za granicą, zadała pytanie: czy po stronie pracowników budowlanych spółki powstaje przychód ze stosunku pracy z tytułu korzystania z nieodpłatnych świadczeń w związku z nieodpłatnym korzystaniem przez nich z noclegu w czasie wykonywania okresowej pracy za granicą?

Spółka  X wskazała, że zgodnie z obowiązującym ją regulaminem pracy ma ona zapewniać pracownikom bezpłatne zakwaterowanie w okresie wykonywania pracy za granicą. Pracownicy na stałe zamieszkują w Polsce, a jedynie co jakiś czas są wysyłani do pracy za granicą. Pracownicy korzystają z kwater na warunkach określonych przez Spółkę i wyłącznie w czasie wykonywania pracy. Dodatkowo Spółka pokrywa koszty przejazdu pracowników do miejsc wykonywania pracy.

Zdaniem Spółki X zapewnienie noclegu w wyżej przytoczonych okolicznościach należy traktować jako obowiązek pracodawcy. Tym samym nie powstaje przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust 1 w zw. Z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Na poparcie swojego stanowiska Spółka wskazała, że po pierwsze prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę nie byłoby możliwe bez optymalnej dyspozycji psychofizycznej pracowników. Po drugie obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie pracy w taki sposób, aby była ona jak najbardziej wydajna i efektywna oraz odpowiadała wynikającej z kodeksu pracy zasadzie obowiązkowego odpoczynku dobowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Powołał się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z którym termin „nieodpłatne świadczenie”  ma „szerszy zakres niż w prawie cywilnym, obejmuje bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub z inną forma ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.” W konsekwencji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wartość zakwaterowania pracowników stanowi dla nich przychód z nieodpłatnych  świadczeń z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust 1 u.p.d.o.f., przy czym zaznaczył, że przychody te mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f., który stanowi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Przy czym przepis ten ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 u.p.d.o.f. (art. 21 ust. 14 ustawy). Tym samym, zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nadwyżka nad kwotą 500 zł będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu.

Spółka X wniosła o uchylenie ww. interpretacji w całości.

Problem prawny:

Czy w związku z nieodpłatnym korzystaniem z noclegu przez pracowników budowlanych Spółki X podczas wykonywania przez nich okresowej pracy za granicą na rzecz Spółki powstaje po ich stronie przychód ze stosunku pracy z tytułu korzystania z nieodpłatnych świadczeń, od którego należy odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Rozstrzygnięcie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Po 530/18 uznał, że 

ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów oraz kosztów dojazdu w celu świadczenia pracy pracownikowi świadczącego pracę na rozmaitych budowach stanowi świadczenie poniesione w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w niniejszym stanie faktycznym po stronie pracowników nie postawnie zatem przychód w postaci równowartości noclegu.

Uzasadnienie:

Powołując się na utrwalone stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że przychodem pracownika są wyłącznie świadczenia spełnione za zgodą pracownika i w interesie pracownika, a nie pracodawcy, a nadto świadczenie ma przynieść mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który w innym wypadku musiałby ponieść. Przy czym korzyść odnieść ma konkretny pracownik. Natomiast skorzystanie przez pracownika ze świadczenia – transportu i zakwaterowania zagwarantowanego przez pracodawcę w miejscu pracy jest wyłącznie interesem pracodawcy. Pracownik zaspokaja bowiem swoje potrzeby mieszkaniowe w innym miejscu. Przede wszystkim należy jednak podkreślić, że gdyby nie miejsce pracy wyznaczone przez pracodawcę, pracownik nie musiałby ponosić kosztu noclegu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, 2a i 4 k.p. pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
  • organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
  • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy ciążący na pracodawcy należy zawsze rozpatrywać w kontekście konkretnej pracy. W przypadku, którego dotyczy niniejszy kazus praca ma charakter mobilny. Pracodawca umieszcza pracownika na danej budowie, co rodzi obowiązek zapewnienia mu nocnego wypoczynku w miejscu pracy, celem maksymalnego zwiększenia wydajności pracy pracownika. Zakwaterowanie pracownika w miejscu pracy odbywa się więc wyłącznie w interesie pracodawcy, ponieważ to on odnosi korzyść ekonomiczną z tytułu noclegu pracownika w miejscu wykonywania pracy w postaci możliwości realizacji usług na obszarze całego kraju i nie tylko.

Podsumowując, zapewnienie zakwaterowania w miejscu pracy odległym od miejsca zamieszkania pracownika stanowi wyłącznie realizację obowiązku pracodawcy nałożonego przez przepisy kodeksu pracy. Pracownik nie odnosi z tego tytułu żadnej korzyści, w szczególności nie ma swobody w zarządzaniu i rozporządzaniu swoich obowiązków pracowniczych.

Podstawa prawna:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.)
  • ustawa Kodeks pracy: Dz.U.2020.1320 t.j.

Rodzaje umów o pracę

Wielokrotnie pracownik i pracodawca stają przed wyborem najwłaściwszej formy zawieranej umowy o pracę.

Jeżeli zadecydowaliście już, że chcecie zawrzeć umowę o pracę regulowaną przepisami kodeku pracy, pozostaje Wam wybór pomiędzy umową zawartą na okres próbny, na czas określony oraz czas nieokreślony.

Wśród pracowników największym zainteresowaniem cieszy się umowa zawierana na czas nieokreślony, daje ona poczucie największej stabilizacji (m.in. najdłuższy czas wypowiedzenia umowy, obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy przez pracodawcę). Wybór umowy na czas nieokreślony cieszy się także zainteresowaniem wśród pracowników starających się o kredyt – zwiększa możliwość jego otrzymania, budując wiarygodność pracownika w ocenie banku.

Umowa na okres próbny może zostać zawarta najdłużej na okres 3 miesięcy. Jej celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Umowa na czas określony jest często wybierana przez pracodawców, jako następstwo umowy na okres próbny przed zawarciem docelowej umowy – na czas nieokreślony.
W poniższym zestawieniu przedstawiamy różnice pomiędzy umową o pracę na okres próby, na czas określony oraz na czas nieokreślony.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny