Porady eksperta

Zmiana sposobu opodatkowania działalności gospodarczej oraz obowiązek płatności składek na ubezpieczenia zdrowotne na emeryturze

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym zmiany sposobu opodatkowania według stawki liniowej na opodatkowanie ryczałtem. Dodatkowo zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie w zakresie obowiązku płatności składek na ubezpieczenia zdrowotne w sytuacji kontynuowania działalności gospodarczej na emeryturze.

Wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania działalności gospodarczej nie musi obowiązywać przez cały okres prowadzenia firmy. Jeżeli przedsiębiorca uzna, że inna forma opodatkowania będzie dla niego korzystniejsza, może dokonać jej zmiany. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. Termin uzależniony jest jednak do samej formy opodatkowania.

W przypadku zmiany formy opodatkowania na z podatku liniowego na ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (art. 9a) podatnik może złożyć wniosek o zmianę bądź rezygnację z wybranej formy opodatkowania bezpośrednio w urzędzie skarbowym, bądź za pomocą wniosku CEIDG-1. Druk aktualizujący CEIDG-1 może zostać złożony w formie online.

Odnosząc się do drugiej części pytania należy zaznaczyć, że w momencie nabycia prawa do emerytury z ZUS-u przedsiębiorca nie musi zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniami danej osoby jest prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas podlega ona:

 1. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu;
 2. dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

Natomiast po uzyskaniu prawa do emerytury z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca może podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym wyłącznie na zasadzie fakultatywnej. Gdy przystąpi do nich dobrowolnie, wówczas obligatoryjne będzie dla niego ubezpieczenie wypadkowe i nie będzie mógł przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Co istotne, dla każdego przedsiębiorcy, w tym również emeryta, obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jednak przedsiębiorca-emeryt będzie spełniał odpowiednie warunki, może być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej firmy nie opłaca emeryt, który pobiera świadczenie emerytalne w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2020 roku – 2600 zł, a w 2021 roku 2800 zł, oraz:

Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o emeryturę, wówczas prawo do tego świadczenia uzyska po wydaniu decyzji przez ZUS. Oznacza to, że do tego czasu składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne powinny być opłacane z działalności. Po otrzymaniu przez decyzji przyznającej prawo do emerytury należy złożyć formularz:

 1. ZUS ZWUA, aby wyrejestrować się z ubezpieczeń, podając jako datę ustania ubezpieczeń datę nabycia prawa do świadczenia i obecny kod tytułu ubezpieczeń (tj. 10.10.2020 i kod 05 10 00), natomiast jako kod przyczyny wyrejestrowania wpisać 600;
 2. ZUS ZZA, aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia należy dokonać z tą samą datą co wpisana na ZUS ZWUA oraz kodem uwzględniającym posiadanie prawa do emerytury (tj. 10.10.2020 i kod 05 10 10).

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą podlega z niej obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku gdy emerytura została przyznana w trakcie miesiąca, przedsiębiorca składa deklarację lub korektę deklaracji, obliczając w niej składki społeczne proporcjonalnie za okres, w którym był zobowiązany je opłacać

Podsumowując, składka zdrowotna to w zasadzie jedyna składka, której opłacanie jest obowiązkowe w działalności gospodarczej emeryta. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, składkę tę należy opłacić niezależnie od składek ZUS, przy czym składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oblicza się w wartości 9% podstawy, którą aktualnie stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Taka podstawa składki będzie obowiązywać od 01 lutego 2022 r. Zgodnie z Podpisana już przez prezydenta ustawa podatkowa w ramach Polskiego Ładu zakłada, że składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawa wyniesie zaś:

 1. 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
 2. 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 3. 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Jeszcze w styczniu 2022 r. podstawa składki zdrowotnej będzie ustalana na dotychczasowych zasadach. Nowe zaczną obowiązywać 1 lutego 2022 r.

Jednocześnie może się zdarzyć, że emeryt skorzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z prowadzonej działalności gospodarczej. Zwolnieniu z powyższego obowiązku podlega osoba, której świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie osoba ta:

 1. uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
 2. opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 01 grudnia 2021 r.

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021.1128 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2021.423 t.j.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny