Porady eksperta

Zgłoszenie umowy najmu

Użytkownik naszego serwisu w grudniu 2023 r. wynajął swoje mieszkanie. Jako że ma świadomość powstania z tego tytułu obowiązku podatkowego, teraz zastanawia się w jakim trybie powinien rozliczyć się z fiskusem.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą stanowią źródła przychodów. Zgodnie z art. 9a ust. 6 tej ustawy, dochody z powyższych źródeł są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Użytkownik tego nie określił w treści złożonego zapytania, zatem na potrzeby niniejszej odpowiedzi przyjmujemy, że jest to najem prywatny.

Należy wskazać, że obowiązek zgłoszenia umowy najmu do Naczelnika Urzędu Skarbowego nie ma umocowania prawnego, dlatego też nie istnieje. Rolą podatnika (wynajmującego) jest comiesięczne lub cokwartalne uiszczanie ryczałtu. Stawka podatku wynosi 8,5 % przychodu do kwoty 100.000 zł i 12,5 % przychodu od nadwyżki nad tą kwotą. Uiszcza się go do 20. dnia następnego miesiąca. Podatek jest opłacany od przychodu, co oznacza, że nie pomniejsza się go o koszty uzyskania przychodu, przy czym obliczając go nie uwzględnia się czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych (nie płaci się podatku od tych opłat).

Trzeba jednak zaznaczyć, że wynajmującego obciąża obowiązek rozliczenia się z podatku, czego dokonuje się składając zeznanie roczne PIT-28. Zeznanie to składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – elektronicznie (i) przez serwis e-Deklaracje lub (ii) przez serwis Twój e-PIT albo papierowo – przesyłając je do właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli jednak zawarto umowę najmu okazjonalnego (art. 19a i nast. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), to wówczas obowiązek zgłoszeniowy rzeczywiście powstaje. Zgodnie z art. 19b ust. 1 tej ustawy właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Warto podkreślić, że rozpoczęcie najmu nie zawsze pokrywa się z datą zawarcia umowy. Nie stworzono uniwersalnego formularza tego zgłoszenia, stąd też trzeba sporządzić je we własnym zakresie. Niewykluczone, że urzędy skarbowe lokalnie udostępniają jego przykładowe wzory.

Stan prawny na dzień 16 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj: 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa 

w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT