Porady eksperta

Zawieszenie działalności gospodarczej, składki ZUS

Pytanie z dnia 8 października 2018

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

By zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej należy złożyć właściwy wniosek do CEiDG bądź KRS.

Jeżeli przedsiębiorca jest wpisany do CEiDG należy złożyć wniosek na formularzu o wpis do Ewidencji i należy zaznaczyć „X” w rubryce 01.3.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, przez pełnomocnika (należy pamiętać o przygotowanym wcześniej pełnomocnictwie i uiszczeniu właściwej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), listownie (podpis na wniosku powinien zostać notarialnie poświadczony, a dokument który go poświadcza załączony do wniosku), elektronicznie – za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca jest wpisany do KRS należy we właściwym miejscowo sądzie gospodarczym złożyć wniosek na formularzu KRS-Z62

Do wniosku należy dołączyć uchwałę wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącą zawieszenia, oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych.

 

Ważne:

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis o wznowienie działalności.

 

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednakże, w tym okresie przedsiębiorca ma prawo do:

  • do wykonywania wszelkich czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • do przyjmowania należności i musi regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • do zbywania własne środków trwałych i wyposażenia, a także:
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • może osiągać przychody finansowe, także z innej działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • Zawieszenie działalności a obowiązek opłaty składek ZUS

Na podstawie wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej urząd gminy/miasta przesyła zawiadomienie do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który następnie sporządza właściwe dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania.

Przedsiębiorca od dnia zawieszenia działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym i nie musi odprowadzać składek ZUS.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie musi także składać do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U 2018. 646)
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2017.1778)

Stan prawny na 9 października 2018

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst