Porady eksperta

Zawieszenie działalności gospodarczej, składki ZUS

Pytanie z dnia 8 października 2018

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

By zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej należy złożyć właściwy wniosek do CEiDG bądź KRS.

Jeżeli przedsiębiorca jest wpisany do CEiDG należy złożyć wniosek na formularzu o wpis do Ewidencji i należy zaznaczyć „X” w rubryce 01.3.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, przez pełnomocnika (należy pamiętać o przygotowanym wcześniej pełnomocnictwie i uiszczeniu właściwej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), listownie (podpis na wniosku powinien zostać notarialnie poświadczony, a dokument który go poświadcza załączony do wniosku), elektronicznie – za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca jest wpisany do KRS należy we właściwym miejscowo sądzie gospodarczym złożyć wniosek na formularzu KRS-Z62

Do wniosku należy dołączyć uchwałę wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącą zawieszenia, oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych.

 

Ważne:

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis o wznowienie działalności.

 

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednakże, w tym okresie przedsiębiorca ma prawo do:

  • do wykonywania wszelkich czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • do przyjmowania należności i musi regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • do zbywania własne środków trwałych i wyposażenia, a także:
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • może osiągać przychody finansowe, także z innej działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • Zawieszenie działalności a obowiązek opłaty składek ZUS

Na podstawie wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej urząd gminy/miasta przesyła zawiadomienie do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który następnie sporządza właściwe dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania.

Przedsiębiorca od dnia zawieszenia działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym i nie musi odprowadzać składek ZUS.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie musi także składać do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U 2018. 646)
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2017.1778)

Stan prawny na 9 października 2018

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT